Käsiraamat

3.3.2. Multipunkt-ühendused ja sildamine

66. Piiriüleste videokonverentside puhul peaks taotluse esitanud asutuse süsteemi olema võimalik ühendada taotluse saanud asutuse süsteemidega. Tavaliselt sisaldab piiriülene videokonverents audiovisuaalse ühenduse loomist kahe asukoha vahel (kakspunkt-ühendus), taotluse esitanud asutuse asukoha ja taotluse saanud asutuse asukoha vahel. Mõnel juhul võib olla vajalik luua ühendus samaaegselt rohkem kui kahe asukoha vahel (multipunkt-ühendus). See võib olla vajalik näiteks juhul, kui tõlk osaleb kohtuistungil kolmandast asukohast. Ühenduse võib luua kolmandale osapoolele kuuluva silla abil.

67. Kakspunkt- ja multipunkt-ühendused peaksid vastama videokonverentside pidamise rahvusvahelistele standarditele. Kõnealused standardid on kehtestanud Rahvusvaheline Telekommunikatsiooniliit (ITU). Standardite üksikasjalik loetelu on esitatud käesoleva juhendi II lisas. Videokonverentsisüsteemide piiriülene ühendus peaks olema kaitstud ka selliselt, et oleks välistatud salvestiste ebaseaduslik pealtkuulamine kolmandate isikute poolt. IP-lt IP-le toimuva ühenduse kasutamise korral tuleb osalevatel kohtutel kokku leppida krüpteerimismeetodites.

Viimati uuendatud: 17/11/2021

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.