Käsiraamat

Etapp

Videokonverentside pidamine –

tsiviil- ja kaubandusasjad

Videokonverentside pidamine –

kriminaalasjad

1. Tõendite kogumise taotlus

1.1. Osalised

Kohus esitab taotluse

 

Menetluse algatanud kohus (taotlev kohus) edastab taotluse otse teise liikmesriigi kohtule (taotluse saanud kohus), kes kogub tõendeid. Tõendite vahetu kogumise taotluse (vastavalt artiklile 17) esitab taotlev kohus taotluse saanud riigi keskasutusele või pädevale asutusele.

Kohus, prokuratuur või mõni muu pädev õigusasutus esitab taotluse

Kohus (taotlev kohus) või mõni muu pädev õigusasutus (nt prokuratuur või vastastikuse õigusabi keskus) edastab taotluse otse taotluse saanud riigi pädevale asutusele.

1.2. Taotluse vorm

2001. aasta tõendite kogumise määruses sisalduvad tüüpvormid

 

 

Taotluse esitamiseks tuleb kasutada tüüpvorme, mis on toodud 2001. aasta tõendite kogumise määruse lisas. Taotlus peab sisaldama üksikasjalikke andmeid, nagu menetlusosaliste nimed ja aadressid, kohtuasja laad ja teema, tõendite kogumise teostamise kirjeldus jne. Asjakohased taotlusvormid on järgmised:

vorm A: tõendite kogumise taotlus (vastavalt artiklitele 10–12);

vorm I: tõendite vahetu kogumise taotlus (vastavalt artiklile 17).

Tüüpvorm (ei ole kohustuslik):

vastastikuse õigusabi taotlus kriminaalasjades

Videokonverentsi teel toimuva ülekuulamise taotlus peab lisaks teabele taotluse esitanud asutuse kohta sisaldama teavet taotluse objekti ja põhjuse kohta, võimaluse korral andmeid ülekuulatava isiku ja tema kodakondsuse kohta ning vajaduse korral õigusasutuse nime ning ülekuulamist läbiviivate isikute nimesid.

Lisaks tuleb taotluses märkida põhjus, miks tunnistajal või eksperdil on ebasobiv või võimatu isiklikult kohale ilmuda, õigusasutuse nimi ning ülekuulamist läbiviivate isikute nimed.

1.3. Taotluse edastamine

Taotlusvormid on kättesaadavad Euroopa õigusatlase (tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustik) veebisaidil:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/te_documents_en.htm

 

Taotluse võib saata posti teel, kulleriga, faksiga (kõigis liikmesriikides) või e‑postiga (vaid 13 liikmesriigis).


1.4. Taotlusele vastamine

 

1. (Kaudne) tõendite kogumine taotluse saanud kohtu poolt:

Kättesaamistõend: artiklite 10–12 kohase taotluse (st taotlus kaudseks tõendite kogumiseks) puhul edastab taotluse saanud kohus seitsme päeva jooksul pärast taotluse saamist taotluse esitanud kohtule kättesaamistõendi, kasutades selleks lisas toodud vormi B.

Vorm: vastus saadetakse vormil F, mis on toodud määruse 1206/2001 lisas. Sellel märgitakse tõendite kogumise toimumise kuupäev, aeg, koht ja osalemise tingimused.

Ajalised piirangud: kui taotlust ei saa rahuldada või vaja on esitada täiendavat teavet, peab taotluse saanud kohus teavitama taotluse esitanud kohut sellest 30 päeva jooksul. Teavitamiseks kasutatakse tõendite kogumise määruse lisas toodud vormi C.

Taotluse rahuldamise korral tuleb see täita 90 päeva jooksul pärast selle saamist. Viivituse korral tuleb taotluse esitanud kohtu teavitamiseks kasutada vormi G. Kui taotlust ei rahuldata (vorm H), peab taotluse saanud kohus taotluse esitanud kohut sellest teavitama 60 päeva jooksul pärast taotluse saamist.

Videokonverentsi kasutamisest keeldumine: taotluse saanud kohus peab videokonverentsi kasutamise nõude täitma, välja arvatud juhul, kui see ei vasta taotluse saanud kohtu liikmesriigi õigusaktidele või kui esinevad märkimisväärsed praktilised raskused.

 

Taotluse menetlemise eest vastutav kohus teatab taotluse kättesaamisest võimalikult kiiresti. Kuid 2000. aasta vastastikuse õigusabi konventsiooni kohaselt ei ole taotluse saanud kohtul kohustust taotluse kättesaamisest teatada.

Kättesaamistõend saadetakse taotluse esitanud liikmesriigi asutusele ning sellel märgitakse kohtu nimetus, aadress, telefoni- ja faksinumber ning võimaluse korral taotluse menetlemise eest vastutav kohtunik.

 

Taotluse saanud liikmesriik täidab õigusabitaotluse võimalikult kiiresti, võttes võimalikult suurel määral arvesse

taotluse esitanud liikmesriigi märgitud menetlus- ja muid tähtaegu. Taotluse

esitanud liikmesriik selgitab tähtaegade põhjuseid.

 

Videokonverentsi kasutamisest keeldumine: taotluse saanud liikmesriik nõustub videokonverentsi teel korraldatava ülekuulamisega juhul, kui see ei ole tema õiguspõhimõtetega vastuolus ning tal on ülekuulamise korraldamiseks vajalikud tehnilised vahendid.

Artikli 17 kohane vahetu tõendite kogumise taotlus

Keskasutus või pädev asutus teatab vormi J kasutades 30 päeva jooksul pärast taotluse saamist taotluse esitanud kohtule, kas taotlus rahuldatakse või mitte, ning millistel tingimustel võib tõendeid koguda. Taotluse rahuldamise korral võib keskasutus või pädev asutus määrata tõendite kogumises osalema oma liikmesriigi kohtu, et tagada nimetatud artikli ja ettenähtud tingimuste nõuetekohane kohaldamine.

 

1.5. Videokonve-rentsiseadmete kättesaadavus

Kui eespool nimetatud tehnilised vahendid ei ole taotlevale või taotluse saanud kohtule kättesaadavad, võivad kohtud need kättesaadavaks teha kahepoolse kokkuleppe alusel.

Kui taotluse saanud liikmesriigile ei ole videokonverentsiks vajalikud tehnilised vahendid kättesaadavad, võib nende vahendite kättesaadavuse vastastikusel kokkuleppel tagada taotluse esitanud liikmesriik.

1.6. Videokonve-rentsile eelnevad praktilised korraldused

1. (Kaudne) tõendite kogumine taotluse saanud kohtu poolt:

Taotluse saanud kohus: – taotluse esitanud kohtule ja/või menetlusosalistele tõendite kogumise toimumise kuupäeva, aja, koha ja osalemise tingimuste teatamine;

– tunnistajale kutse saatmine.

Taotluse esitanud ja taotluse saanud kohus:

– kohtusaali broneerimine;

– videokonverentsiseadmete aktiveerimine (sealhulgas ühenduse kontrollimine);

– tõlkide ja tehniliste töötajate tellimine.

2. Vahetu tõendite kogumine

Taotluse esitanud kohus:

– tunnistajale tunnistuse andmise kuupäeva, aja ja koha teatamine.

Taotluse esitanud kohus või videokonverentsi toimumiskoht (keskasutuse või pädeva asutuse kaasabil):

– kohtusaali või videokonverentsi toimumiskoha broneerimine;

– videokonverentsiseadmete aktiveerimine (sealhulgas ühenduse kontrollimine);

– tõlkide ja tehniliste töötajate tellimine.

Taotluse saanud liikmesriigi kohus või muu õigusasutus saadab kehtiva õiguse kohaselt asjaomasele isikule kohtusse ilmumise kutse.

 

Taotluse esitanud ja taotluse saanud kohus või videokonverentsi toimumiskoht:

– kohtusaali või videokonverentsi toimumiskoha broneerimine;

– videokonverentsiseadmete aktiveerimine (sealhulgas ühenduse kontrollimine);

– tõlkide ja tehniliste töötajate tellimine.

 

1.7. Keeled ja suuline tõlge

 

1. (Kaudne) tõendite kogumine taotluse saanud kohtu poolt:

Keel

Kasutatakse taotluse saanud kohtu keelt.

 

 

 

Tõlgi kasutamine

Taotluse esitanud kohtu või ülekuulatava isiku taotlusel tagab taotluse saanud kohus, et ülekuulatavat isikut abistab vajaduse korral tõlk.

2. Vahetu tõendite kogumine

Keel

Sõltuvalt keskasutuse või pädeva asutuse kehtestatud tingimustest kasutatakse taotluse esitanud kohtu keelt.

Tõlgi kasutamine

Taotluse esitanud kohus tagab, et ülekuulatavat isikut abistab vajaduse korral tõlk.

 

Keeled

Taotluses teatab taotluse esitanud kohus taotluse saanud kohtule, millist keelt kasutada.

Taotluse esitanud ja taotluse saanud kohus võivad otsustada, et istung toimub täielikult või osaliselt võõrkeeles, kui see on asjakohane.

Tõlgi kasutamine

Taotluse esitanud liikmesriigi või ülekuulatava isiku taotlusel tagab taotluse saanud liikmesriik, et ülekuulatavat isikut abistab vajaduse korral tõlk.

 

2.1. Istungi pidamine video-konverentsi teel

Kohaldatakse taotluse saanud riigi õigusakte

Videokonverentsi kasutamine korraldatakse vastavalt taotluse saanud riigi õigusaktidele. Taotlev kohus võib siiski nõuda taotluse täitmist vastavalt oma liikmesriigi õigusaktidega ettenähtud erimenetlusele. Taotluse saanud kohus täidab sellise nõude, kui see ei ole vastuolus tema liikmesriigi õigusaktidega ning selle täitmist ei takista märkimisväärsed praktilised raskused.

Artikli 17 kohase tõendite vahetu kogumise korral taotluse esitanud kohtu poolt täidab taotluse esitanud kohus taotluse vastavalt oma liikmesriigi õigusaktidele.

Kohaldatakse taotluse esitanud riigi õigusakte

Videokonverentsi kasutamine korraldatakse vastavalt taotluse esitanud riigi õigusaktidele. Taotluse saanud riik järgib taotluse esitanud riigi poolt selgesõnaliselt nimetatud formaalsusi ja menetlusi, kui sellised formaalsused ja menetlused ei ole vastuolus taotluse saanud riigi õiguspõhimõtetega.

 

 

 

Tunnistuse andmisest keeldumine

Ülekuulataval isikul on õigus tunnistuse andmisest keelduda, kui selline võimalus on ette nähtud kas taotluse saanud või taotluse esitanud riigi õigusaktidega.

 

Artikli 17 kohane tõendite vahetu kogumine võib toimuda üksnes vabatahtlikult, ilma vajaduseta rakendada sunnimeetmeid.

 

Tunnistuse andmisest keeldumine

Ülekuulataval isikul on õigus tunnistuse andmisest keelduda, kui selline võimalus on ette nähtud kas taotluse saanud või taotluse esitanud riigi õigusaktidega.

Taotluse saanud riigi õigusasutuse esindaja kohalviibimine

Ülekuulamise juures viibib taotluse saanud liikmesriigi õigusasutuse esindaja, keda vajaduse korral abistab tõlk; kõnealune õigusasutus vastutab samuti ülekuulatava isiku kindlakstegemise ja taotluse saanud liikmesriigi õiguspõhimõtete järgimise eest.

 

 

2.2. Kes vastutab video-konverentsi teel toimuva ülekuulamise eest

1. (Kaudne) tõendite kogumine taotluse saanud kohtu poolt:

Taotluse saanud kohus (taotluse saanud riigi kohus vastavalt 2001. aasta tõendite kogumise määruse artiklitele 10–12).

 

2. Vahetu tõendite kogumine

Taotluse esitanud kohus (taotluse esitanud riigi kohus vastavalt 2001. aasta tõendite kogumise määruse artiklile 17).

 

 

Taotluse esitanud riigi kohus või prokurör.

 

2.3. Video-konverentsi kulud

Taotluse esitanud kohus tagab ekspertidele ja tõlkidele makstud tasude ja videokonverentsi korraldamise kulude hüvitamise.

Kaudse tõendite kogumise taotluse täitmine ei anna alust nõuda mis tahes maksude või kulude hüvitamist. Ent kui taotluse saanud kohus seda nõuab, siis tuleb taotluse esitanud kohtul tagada videokonverentsi kasutamisest tulenevate kulude hüvitamine.

Taotluse esitanud kohus tagab ekspertidele ja tõlkidele makstud tasude ja videokonverentsi korraldamise kulude hüvitamise. Taotluse saanud kohus võib kulutuste hüvitamisest täielikult või osaliselt loobuda.

 

3. Video-konverentsile järgnevad toimingud

1. Kaudse tõendite kogumise taotluste (st määruse artiklitele 10–12 vastavate) korral saadab taotluse saanud kohus taotluse esitanud kohtule viivitamata dokumendid, mis tõendavad taotluse täitmist, ja vajaduse korral tagastab taotluse esitanud kohtult saadud dokumendid. Dokumentidele lisatakse tõend taotluse täitmise kohta, kasutades 2001. aasta tõendite kogumise määruse lisas toodud vormi H.

2. Vahetu tõendite kogumine

Mingeid videokonverentsile järgnevaid toiminguid ei nõuta, kui neid ei ole keskasutuse kehtestatud tingimustega ette nähtud.

Taotluse saanud liikmesriigi õigusasutus koostab pärast ülekuulamist protokolli, milles märgitakse ülekuulamise kuupäev ja koht, ülekuulatud isiku andmed, kõikide teiste ülekuulamisest osa võtnud taotluse saanud liikmesriiki esindavate isikute andmed ja amet, antud vanded ja ülekuulamise tehnilised tingimused. Taotluse saanud liikmesriigi pädev asutus edastab dokumendi taotluse esitanud liikmesriigi pädevale asutusele.

Viimati uuendatud: 17/11/2021

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.