Käsiraamat

2.1. Ettevalmistamine

13. Piiriüleste kohtumenetluste puhul on eesmärgiks järgida videokonverentsi pidamise ajal võimalikult täpselt kohtu tavapraktikat, mida järgitakse tõendite kogumisel avalikul kohtuistungil. Piiriüleste menetluste puhul on erinevused võrreldes siseriiklike kohtumenetlustega üsna väikesed. Piiriülese ülekuulamise korraldamiseks videokonverentsi teel on vajalik rakendada teatavaid ametlikke meetmeid.

14. Tsiviil- ja kaubandusasjade puhul kasutatakse videokonverentsi teel toimuva tõendite kogumise taotluse esitamiseks tüüpvormi. Nimetatud vormid on kättesaadavad Euroopa õigusatlase (tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustik) veebisaidil .

15. Kriminaalasjade puhul ei ole teatavate taotlusvormide või saatedokumentide kasutamine kohustuslik. Kriminaalasju käsitlev Euroopa õigusalase koostöö võrgustik on välja töötanud õigusabitaotluse kaaskirja. Nimetatud kaaskirja kasutades on taotluse esitanud ja taotluse saanud asutusel võimalik astuda otsekontakti taotluse sisu ja/või taotluse rahuldamise küsimuses (vt III lisa).

16. Taotluse võib saata posti teel, kulleriga, faksiga (kõigis liikmesriikides) või e-postiga (mitte kõigis liikmesriikides). Liikmesriikides kehtivate eeskirjade mõningaid üksikasju tutvustatakse Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku veebisaitidel.

Viimati uuendatud: 17/11/2021

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.