Käsiraamat

2.2. Taotlus

17. Videokonverentsi kasutamise taotluse laad vastastikuse õigusabi või tõendite kogumise eesmärgil on erinev tsiviilasjade ja kriminaalasjade puhul ning neid erinevusi käsitletakse üksikasjalikult III lisas. Taotlusvormid on saadaval nii tsiviil- kui kriminaalasjade jaoks ning taotluse esitanud kohus saadab need taotluse saanud kohtule teises riigis (kriminaalasjade puhul ei ole vormi kasutamine kohustuslik). Taotlusvorm sisaldab asjaomaste poolte ja esindajatega ühenduse võtmiseks kasutatavaid andmed ning andmeid kohtu kohta. Mõnel juhul võidakse esitada ka teavet seadmete kasutamise eest maksmise ja videokonverentsi ajal kasutatava keele kohta.

18. Tsiviilasjade puhul on 2001. aasta tõendite kogumise määrusega ette nähtud kaks võimalust videokonverentside kasutamiseks piiriülesel tõendite kogumisel.

  • Artiklite 10–12 kohaselt võib taotluse esitanud kohus paluda teises liikmesriigis asuval, taotluse saanud kohtul võimaldada enda või poolte juuresviibimine või osalemine videokonverentsi teel taotluse saanud kohtus toimuval tõendite kogumisel. Sellise taotluse võib tagasi lükata vaid juhul, kui see ei vasta taotluse saanud kohtu liikmesriigi õigusaktidele või kui esinevad märkimisväärsed praktilised raskused. Artiklis 13 omakorda on sätestatud sunnimeetmed taotluse täitmiseks. Kuid artikli 14 kohaselt võib tunnistaja kasutada õigust tunnistuse andmisest keelduda vastavalt taotluse esitanud või taotluse saanud kohtu liikmesriigi õigusaktidele.
  • Artikli 17 kohaselt kogub taotluse esitanud kohus ise tõendeid vahetult teises liikmesriigis kõnealuse liikmesriigi keskasutuse või pädeva asutuse nõusolekul. Artikli 17 lõike 4 kohaselt on keskasutus või pädev asutus kohustatud soodustama sel eesmärgil videokonverentside kasutamist. Artikli 17 lõikes 2 on täpsustatud, et tõendite vahetu kogumine on võimalik ainult siis, kui see toimub vabatahtlikult.

Kui sunnimeetmed kõrvale jätta, siis on kahe meetodi peamisteks erinevusteks tõendite kogumise eest vastutav kohus ja kohaldatav õigus.

19. Taotluse esitanud kohus saadab taotluse adressaadiks olevale kohtule videokonverentsi taotluse ja nõutava teabe koos 2001. aasta tõendite kogumise määruses sisalduva taotluse vormiga A või I. Taotlusele vastamiseks kasutatakse samuti tüüpvorme. Kui teises liikmesriigis asuvale kohtule saadetud taotlus osaleda tõendite kogumisel videokonverentsi teel tagasi lükatakse, kasutab kohus selleks tüüpvormi E. Tõendite vahetu kogumise korral on keskasutus või pädev asutus kohustatud teavitama (kasutades tüüpvormi J) taotluse esitanud kohut 30 päeva jooksul taotluse rahuldamisest või tagasilükkamisest. Kui taotlus rahuldatakse, siis võib taotluse esitanud kohus koguda tõendeid tema valitud ajal.

20. Kriminaalasjade puhul peab taotluse saanud liikmesriik nõustuma videokonverentsi teel korraldatava ülekuulamisega juhul, kui see ei ole tema õiguspõhimõtetega vastuolus ning tal on videokonverentsi korraldamiseks vajalikud tehnilised vahendid. Vastastikuse õigusabi taotluse täitmiseks võib anda korralduse kasutada sunnimeetmeid (nt kohtukutse koos karistusega kohtusse ilmumata jätmise eest), kui taotluses kirjeldatud süütegu on karistatav ka taotluse saanud riigis.

21. Kui vajaminevaid videokonverentsiseadmeid ei anna kasutada taotluse esitanud kohus, vastutab algselt kõigi ülekandega seonduvate kulude, sealhulgas seadmete rentimise ja neid teenindava tehnilise personali palkamise eest ning selliste kulude kandmise eest videokonverentsi taotluse esitanud asutus. Vastavalt 2001. aasta tõendite kogumise määrusele on üldiseks põhimõtteks see, et kaudse tõendite kogumise taotluse täitmine ei anna alust nõuda mis tahes maksude või kulude hüvitamist. Ent kui taotluse saanud kohus seda nõuab, siis tuleb taotluse esitanud kohtul tagada videokonverentsi kasutamisest tulenevate kulude hüvitamine.

Viimati uuendatud: 17/11/2021

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.