Käsiraamat

2.6. Kohtuistungi protokoll

40. Piiriüleste kriminaalmenetluste puhul on taotluse saanud liikmesriigi õigusasutusel vaja pärast istungi lõppu koostada videokonverentsi teel toimunud istungi protokoll. Protokolli märgitakse istungi toimumise kuupäev ja koht, ülekuulatud isiku andmed ning ülekuulamisel osalenud kõigi teiste isikute andmed ja ülesanded, antud vanded ja ülekuulamise toimumise tehnilised tingimused. Taotluse saanud liikmesriigi pädev asutus edastab dokumendi taotluse esitanud liikmesriigi pädevale asutusele.

41. Tsiviil- ja kaubandusasjade piiriülesel menetlemisel seoses tõendite kogumise määruse artiklite 10–12 kohaste taotlustega (st kaudsed taotlused) saadab taotluse saanud kohus samuti taotluse esitanud kohtule dokumendid, mis tõendavad taotluse täitmist, ning vajaduse korral tagastab taotluse esitanud kohtult saadud dokumendid. Dokumentidele lisatakse tõend taotluse täitmise kohta, kasutades 2001. aasta tõendite kogumise määruse lisas toodud vormi H.

42. Tsiviil- ja kaubandusasjades vahetu tõendite kogumise puhul, kui vajaminevaid seadmeid ei anna kasutada taotluse esitanud kohus, vastutab kõigi ülekandega seonduvate kulude, sealhulgas seadmete rentimise ja neid teenindava tehnilise personali palkamise eest videokonverentsi taotluse esitanud asutus. Üldiseks põhimõtteks kaudse tõendite kogumise korral on see, et kaudse tõendite kogumise taotluse täitmine ei anna alust nõuda mis tahes maksude või kulude hüvitamist. Ent kui taotluse saanud kohus seda nõuab, siis tuleb taotluse esitanud kohtul tagada videokonverentsi kasutamisest tulenevate kulude hüvitamine.

43. Kriminaalasjade puhul, mille suhtes kohaldatakse 2000. aasta vastastikuse õigusabi konventsiooni, hüvitab taotluse esitanud liikmesriik taotluse saanud liikmesriigile videoside loomise ja taotluse saanud liikmesriigis videoside kättesaadavaks tegemise kulud, tõlkide töötasu ning tunnistajatele ja ekspertidele makstavad hüvitised ja nende sõidukulud, kui taotluse saanud liikmesriik ei loobu täielikult või osaliselt kulutuste hüvitamise nõudest.

44. Sama kehtib tsiviil- ja kaubandusasjade puhul – kui taotluse saanud kohus seda nõuab, siis tagab taotluse esitanud kohus ekspertidele ja tõlkidele makstud tasude ning videokonverentsi kasutamisest tulenevate kulude viivitamatu hüvitamise (2001. aasta tõendite kogumise määruse artikli 18 kohaldamine).

Viimati uuendatud: 08/10/2020

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.