Käsiraamat

3.1. Tehniliste nõuete taust

45. Juhendi selles osas käsitletakse videokonverentside pidamise tehnilisi aspekte ja videokonverentsiseadmeid. See hõlmab kaamerate, valgustuse, ekraanide ja mikrofonide paigutust. Kasutatavad seadmed tuleks valida ja paigutada selliselt, et need toetaksid võimalikult hästi kohtuistungi pidamisega seotud erinevaid etappe. Videokonverentside pidamise üksikasjalikud tehnilised standardid on esitatud II lisas.

Elutruuduse põhimõte

46. Videokonverentsi pidamise ajal on eesmärgiks järgida võimalikult täpselt kohtu tavapraktikat, mida järgitakse tõendite kogumisel avalikul kohtuistungil. Maksimaalse kasu saamiseks tuleb arvesse võtta mitmeid erinevusi. Mõned aspektid, mida tõendite tavapärasel kogumisel iseenesestmõistetavaks peetakse, omandavad videokonverentsi kasutamisel teistsuguse mõõtme: näiteks selle tagamine, et tunnistaja mõistaks videokonverentsi praktilist korraldust ja teaks, kes videokonverentsil osalevad ja millised on nende vastavad ülesanded. Alljärgnev on soovitatud kontrollnimekirjana praktilistest kaalutlustest, mis innustavad kasutama videokonverentside pidamise parimaid tavasid.

  • Videokonverentsi teel välisriigis asuva tunnistaja ülekuulamisel on vaja arvesse võtta ajavahet. Arvesse tuleks võtta tingimuste sobivust nii tunnistaja, menetlusosaliste, nende esindajate kui kohtu jaoks.
  • Kohtusaalis peaksid videokonverentsiseadmed võimalikult suurel määral olema paigaldatud selliselt, et neid kasutataks viisil, mis aitab kasutajatel tunda, et nad osalevad tavapärasel kohtuistungil.
  • Videokonverentsis osalejad peavad olema teadlikud sellest, et isegi kõige nüüdisaegsemate olemasolevate süsteemide kasutamisel esinevad pildi ja sellega kaasaskäiva heli vastuvõtmisel väikesed viivitused. Kui seda nõuetekohaselt ei arvestata, võib tekkida oht tunnistaja ütlustele „peale rääkida”, sest tunnistaja hääl võib jõuda kuulajateni veel sekundi murdosa pärast seda, kui ekraanilt paistab, et ta on rääkimise lõpetanud.
  • Tänapäevane tehnoloogia tagab hea pildikvaliteedi, kuid see ei ole siiski sama hea kui telepilt. Pildikvaliteet on parem, kui videokonverentsi ajal ekraanil olevad kõnes osalejad piiravad oma liigutusi nii palju kui võimalik.
Viimati uuendatud: 17/11/2021

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.