Käsikirja

Vaihe

Videoneuvottelu – Siviili- ja kauppaoikeudelliset asiat

Videoneuvottelu – Rikosasiat

 

1. Pyyntö todisteiden vastaan-ottamisesta

 

 

 

1.1. Toimijat

Tuomioistuin lähettää pyynnön

 

 

Tuomioistuin, jossa oikeudenkäynti on aloitettu ('pyynnön esittänyt tuomioistuin'), toimittaa pyynnön suoraan todisteet vastaanottavalle toisen jäsenvaltion tuomioistuimelle ('pyynnön vastaanottanut tuomioistuin'). Pyynnön esittänyt tuomioistuin toimittaa (17 artiklan mukaisen) välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevan pyynnön vastaanottaneen valtion keskuselimelle tai toimivaltaiselle viranomaiselle.

Tuomioistuin, syyttäjä tai muu toimivaltainen oikeusviranomainen lähettää pyynnön

Tuomioistuin ('pyynnön esittänyt tuomioistuin') tai muu toimivaltainen oikeusviranomainen (esim. yleiset syyttäjät tai keskinäisen oikeusavun keskukset) toimittaa pyynnöt suoraan pyynnön vastaanottavan valtion toimivaltaiselle viranomaiselle.

 

1.2. Pyynnön muoto

Todisteiden vastaanottamista koskevassa vuoden 2001 asetuksessa olevat vakiolomakkeet

 

Pyynnöt on esitettävä käyttäen todisteiden vastaanottamista koskevan vuoden 2001 asetuksen liitteinä olevia vakiolomakkeita. Pyynnön on sisällettävä sellaiset tiedot kuin oikeudenkäynnin asianosaisten nimet ja osoitteet, oikeudenkäynnin laatu ja kohde, kuvaus suoritettavasta todisteiden vastaanottamisesta jne.

A-lomake: Pyyntö todisteiden vastaanottamisesta (10–12 artiklan nojalla);

I-lomake: Pyyntö välittömästä todisteiden vastaanottamisesta (17 artiklan nojalla).

Vakiolomake (ei pakollinen):

Pyyntö keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa

 

Videoneuvottelun avulla tapahtuvaa kuulemista koskevista pyynnöistä on pyynnön esittäneen viranomaisen sekä pyynnön kohteen ja syyn lisäksi käytävä mahdollisuuksien mukaan ilmi kyseisen henkilön henkilöllisyys ja kansalaisuus sekä tarvittaessa kuulemisen suorittavien oikeusviranomaisen ja henkilöiden nimet.

 

Lisäksi siinä on ilmoitettava, miksi todistajan tai asiantuntijan läsnäolo henkilökohtaisesti ei ole toivottavaa tai mahdollista, sekä kuulemisen suorittavien oikeusviranomaisen ja henkilöiden nimet.

 

 

1.3. Pyynnön lähettäminen

Lomakkeet ovat saatavilla Euroopan siviilioikeudellisen atlaksen verkkosivustolla (siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto).

https://e-justice.europa.eu/content_taking_of_evidence_forms-160-fi.do

Pyynnöt voidaan lähettää postitse, kuriiripostitse, faksilla (kaikki jäsenvaltiot) tai sähköpostilla (vain 13 jäsenvaltiota).

 

 

1.4. Pyyntöön vastaaminen

1. (Epäsuora) todisteiden vastaanottaminen pyynnön vastaanottaneessa tuomioistuimessa:

 

 

Vastaanottotodistus: 10–12 artiklan nojalla tehtyjen pyyntöjen (eli epäsuoraa todisteiden vastaanottamista koskevien pyyntöjen) osalta pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on seitsemän päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta lähetettävä vastaanottotodistus pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle liitteessä olevaa B-lomaketta käyttäen.

Muoto: Vastaus annetaan F-lomakkeella, joka on asetuksen 1206/2001 liitteenä. Siinä ilmoitetaan todisteiden vastaanottamisen päivä, aika ja paikka sekä osallistumisedellytykset.

Aika: Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on ilmoitettava pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle 30 päivän kuluessa, jos pyyntöä ei voida hyväksyä tai jos tarvitaan lisätietoja. Ilmoitus tehdään C-lomakkeella, joka on todisteiden vastaanottamista koskevan asetuksen liitteenä.

Jos pyyntö hyväksytään, se on täytettävä 90 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta. Jos ilmenee viivästys, siitä olisi ilmoitettava pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle lomakkeella G. Jos pyyntö evätään (lomake H), pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on ilmoitettava asiasta pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle 60 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Kieltäytyminen videoneuvottelun käytöstä: Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on noudatettava tällaista vaatimusta, jollei se ole ristiriidassa pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen jäsenvaltion lain kanssa tai aiheuta merkittäviä käytännön vaikeuksia.

 

Pyynnön käsittelystä vastaava tuomioistuin ilmoittaa pyynnön vastaanottamisesta mahdollisimman pian. Pyynnön vastaanottaneella tuomioistuimella ei kuitenkaan keskinäistä oikeusapua koskevan vuoden 2000 yleissopimuksen mukaan ole velvollisuutta ilmoittaa pyynnön vastaanottamisesta.

Vastaanottotodistus lähetetään pyynnön esittäneen jäsenvaltion viranomaiselle, ja siinä ilmoitetaan tuomioistuimen nimi, osoite, puhelin- ja faksinumero sekä, jos mahdollista, käsittelystä vastaava tuomari.

 

 

Pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion on täytettävä oikeusapupyyntö mahdollisimman pian ottaen mahdollisimman tarkoin huomioon pyynnön esittäneen jäsenvaltion ilmoittamat menettelyä koskevat määräajat ja muut määräajat. Pyynnön esittäneen jäsenvaltion on esitettävä perustelut määräajoille.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kieltäytyminen videoneuvottelun käytöstä: Pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion on suostuttava videoneuvottelun avulla tapahtuvaan kuulemiseen, jos videoneuvottelun käyttö ei ole sen lain perusperiaatteiden vastaista ja jos sillä on tekniset välineet tällaisen kuulemisen suorittamiseksi.

 

17 artikla pyyntö välittömästä todisteiden vastaanottamisesta

Keskuselimen tai toimivaltaisen viranomaisen on 30 päivänä kuluessa pyynnön vastaanottamisesta ilmoitettava pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle täyttämällä J-lomake, onko pyyntö hyväksytty vai ei, ja edellytykset, joilla todisteet voidaan vastaanottaa. Jos pyyntö hyväksytään, keskuselin tai toimivaltainen viranomainen voi osoittaa jäsenvaltionsa tuomioistuimen osallistumaan todisteiden vastaanottamiseen tämän artiklan ja asetettujen edellytysten asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi.

 

 

1.5. Video-neuvottelu-laitteiden saatavuus

Jos pyynnön esittäneellä tai vastaanottaneella tuomioistuimella ei ole käytettävissään edellä mainittuja teknisiä välineitä, tuomioistuimet voivat keskinäisellä sopimuksella ottaa sellaiset käyttöön.

Jos pyynnön vastaanottaneella jäsenvaltiolla ei ole käytettävissään videoneuvottelun mahdollistavia teknisiä välineitä, pyynnön esittänyt jäsenvaltio voi keskinäisellä sopimuksella antaa sellaiset sen käyttöön.

 

1.6. Video-neuvottelua edeltävät käytännön järjestelyt

1. (Epäsuora) todisteiden vastaanottaminen pyynnön vastaanottaneessa tuomioistuimessa:

Pyynnön vastaanottanut tuomioistuin: ilmoittaa pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle ja/tai asianosaisille todisteiden vastaanottamisen päivän, ajan ja paikan sekä osallistumisedellytykset.

– kutsuu todistajan kuultavaksi

Pyynnön esittänyt ja vastaanottanut tuomioistuin:

– varaavat oikeussalin

– aktivoivat videoneuvottelulaitteet (ja testaavat yhteydet)

– varaavat tulkit ja teknisen henkilöstön.

2. Välitön todisteiden vastaanottaminen:

Pyynnön esittänyt tuomioistuin:

– ilmoittaa todistajalle todisteiden vastaanottamisen päivän, ajan ja paikan

Pyynnön esittänyt tuomioistuin tai videoneuvottelupalvelu (keskusyksikön tai toimivaltaisen viranomaisen avustuksella):

– varaa oikeussalin tai videoneuvottelutilan

– aktivoi videoneuvottelulaitteet (ja testaa yhteydet)

– varaa tulkit ja teknisen henkilöstön.

Pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion tuomioistuin tai muu oikeusviranomainen kutsuu henkilön kuultavaksi oman lainsäädäntönsä mukaisesti.

 

Pyynnön esittänyt ja vastaanottanut tuomioistuin tai videoneuvottelupalvelu:

– varaa(vat) oikeussalin tai videoneuvottelutilan

– aktivoi(vat) videoneuvottelulaitteet (ja testaa(vat) yhteydet)

– varaa(vat) tulkit ja teknisen henkilöstön.

 

 

1.7. Kielet ja tulkkaus

1. (Epäsuora) todisteiden vastaanottaminen pyynnön vastaanottaneessa tuomioistuimessa:

Kieli

Käytetään pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen kieltä.

 

 

Tulkin käyttö

Pyynnön vastaanottanut tuomioistuin huolehtii pyynnön esittäneen tuomioistuimen tai kuultavan henkilön pyynnöstä siitä, että kuultavaa henkilöä avustaa tarvittaessa tulkki.

 

2. Välitön todisteiden vastaanottaminen:

Kieli

Jollei keskusviranomaisen tai toimivaltaisen viranomaisen asettamista edellytyksistä muuta johdu, käytetään pyynnön esittäneen tuomioistuimen kieltä.

Tulkin käyttö

Pyynnön esittänyt tuomioistuin huolehtii siitä, että kuultavaa henkilöä avustaa tarvittaessa tulkki.

 

Kielet

Pyynnön esittänyt tuomioistuin ilmoittaa pyynnössä pyynnön vastaanottaneelle tuomioistuimelle käytettävästä kielestä.

Pyynnön esittänyt ja vastaanottanut tuomioistuin voivat tarvittaessa päättää, että oikeudenkäynti pidetään kokonaan tai osittain vieraalla kielellä.

Tulkin käyttö

Pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio huolehtii pyynnön esittäneen jäsenvaltion tai kuultavan henkilön pyynnöstä siitä, että kuultavaa henkilöä avustaa tarvittaessa tulkki.

 

2.1. Kuuleminen video-neuvottelun avulla

Sovelletaan pyynnön vastaanottaneen valtion lainsäädäntöä

Videoneuvottelun käyttö järjestetään pyynnön vastaanottaneen valtion lainsäädännön mukaisesti. Pyynnön esittävä tuomioistuin voi kuitenkin pyytää, että pyyntö täytetään noudattaen sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaista erityismenettelyä. Pyynnön vastaanottanut tuomioistuin suostuu tähän, jollei kyseinen menettely ole ristiriidassa sen jäsenvaltion lainsäädännön kanssa tai aiheuta merkittäviä käytännön vaikeuksia.

 

Kun kyse on 17 artiklan mukaisesti välittömästä todisteiden vastaanottamisesta pyynnön esittäneessä tuomioistuimessa, pyynnön esittänyt tuomioistuin täyttää pyynnön oman kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

Sovelletaan pyynnön esittäneen valtion lainsäädäntöä

Videoneuvottelun käyttö järjestetään pyynnön esittäneen valtion lainsäädännön mukaisesti. Pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion on noudatettava pyynnön esittäneen jäsenvaltion nimenomaisesti ilmoittamia muodollisuuksia ja menettelyjä, elleivät kyseiset muodollisuudet ja menettelyt ole pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion lainsäädännön perusperiaatteiden vastaisia.

 

 

 

Todistamisesta kieltäytyminen

Kuultavalla henkilöllä on oikeus kieltäytyä, jos tälle on perusteita joko pyynnön vastaanottaneen tai esittäneen valtion lainsäädännössä.

 

17 artiklan mukaiset välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevat pyynnöt voidaan toteuttaa vain vapaaehtoiselta pohjalta tarvitsematta turvautua pakkotoimiin.

Todistamisesta kieltäytyminen

Kuultavalla henkilöllä on oikeus kieltäytyä, jos tälle on perusteita joko pyynnön vastaanottaneen tai esittäneen valtion lainsäädännössä.

 

Pyynnön vastaanottaneen valtion oikeusviranomaisen läsnäolo

Pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion oikeusviranomainen on läsnä kuulemisen aikana, tarvittaessa tulkin avustamana, ja huolehtii myös kuultavan henkilöllisyyden varmistamisesta sekä siitä, että kuulemisessa noudatetaan pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion lainsäädännön perusperiaatteita.

 

2.2. Kuka vastaa video-neuvottelun avulla tapahtuvasta kuulemisesta

1. (Epäsuora) todisteiden vastaanottaminen pyynnön vastaanottaneessa tuomioistuimessa:

Pyynnön vastaanottanut tuomioistuin (todisteiden vastaanottamista koskevan vuoden 2001 asetuksen 10–12 artiklan nojalla pyynnön vastaanottaneen valtion tuomioistuin)

 

2. Välitön todisteiden vastaanottaminen:

Pyynnön esittänyt tuomioistuin (todisteiden vastaanottamista koskevan vuoden 2001 asetuksen 17 artiklan nojalla pyynnön esittäneen valtion tuomioistuin)

Pyynnön esittäneen valtion tuomioistuin tai syyttäjä.

 

2.3. Video-neuvottelun kustannukset

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen on huolehdittava asiantuntijoille ja tulkeille maksettujen palkkioiden ja videoneuvottelujärjestelyjen korvaamisesta.

Epäsuoraa todisteiden vastaanottamista koskevan pyynnön täyttäminen ei saisi johtaa vaatimukseen minkäänlaisesta maksujen tai kulujen korvaamisesta. Jos pyynnön vastaanottanut tuomioistuin sitä vaatii, pyynnön esittäneen tuomioistuimen olisi kuitenkin huolehdittava videoneuvottelun käytöstä aiheutuneiden kulujen korvaamisesta.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen on huolehdittava asiantuntijoille ja tulkeille maksettujen palkkioiden ja videoneuvottelujärjestelyjen korvaamisesta. Pyynnön vastaanottanut tuomioistuin voi luopua kaikkien tai joidenkin kyseisten kustannusten korvaamisesta.

 

3. Video-neuvottelu-istunnon jälkeiset toimenpiteet

1. Epäsuoraa todisteiden vastaanottamista koskevien (eli asetuksen 10–12 artiklan nojalla tehtyjen) pyyntöjen osalta pyynnön vastaanottanut tuomioistuin lähettää viipymättä pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle asiakirjat, joissa vahvistetaan pyynnön täyttäminen, ja tarvittaessa palauttaa pyynnön esittäneeltä tuomioistuimelta saadut asiakirjat. Asiakirjoihin on liitettävä pyynnön täyttämistä koskeva vahvistus käyttäen todisteiden vastaanottamista koskevan vuoden 2001 asetuksen liitteessä olevaa H‑lomaketta.

2. Välitön todisteiden vastaanottaminen:

Jollei keskuselimen asettamista edellytyksistä muuta johdu, videoneuvotteluistunnon jälkeen ei vaadita mitään toimenpiteitä.

Pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion oikeusviranomainen laatii kuulemisen päätteeksi pöytäkirjan, jossa ilmoitetaan kuulemisen aika ja paikka, kuullun henkilöllisyys, kaikkien muiden pyynnön vastaanottaneessa jäsenvaltiossa kuulemiseen osallistuneiden henkilöiden henkilöllisyys ja asema, mahdollisesti vannotut valat tai annetut vakuutukset sekä tekniset olosuhteet, joissa kuuleminen tapahtui. Pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen toimittaa asiakirjan pyynnön esittäneen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

Päivitetty viimeksi: 17/11/2021

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.