Käsikirja

1.2. Katsaus oikeudellisiin puitteisiin Euroopan unionin oikeudessa

8. Rikosasioita koskeviin hakemuksiin sovelletaan yleensä kansallisia säädöksiä sekä keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 29. toukokuuta 2000 tehtyä yleissopimusta (jäljempänä 'vuoden 2000 oikeusapuyleissopimus') .

9. Myös riita-asioita koskevia hakemuksia voidaan tehdä jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 28. toukokuuta 2001 annetun EU:n neuvoston asetuksen N:o 1206/2001 (jäljempänä 'todisteiden vastaanottamista koskeva vuoden 2001 asetus') nojalla.

10. Vakiomuotoiset lomakkeet ja menettelyjä koskevat tiedot ovat saatavilla myös siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston verkkosivuilla (Euroopan siviilioikeudellisessa atlaksessa) ja Euroopan rikosoikeudellisen verkoston verkkosivuilla.

11. Lisämahdollisuuksia videoneuvottelujen käyttämiseksi EU:n toiminnan puitteissa löytyy rikoksen uhreille maksettavista korvauksista 29. huhtikuuta 2004 annetusta neuvoston direktiivistä 2004/80/EY. Direktiivin 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan hakijaa voidaan kuulla videoneuvottelun avulla. Lisäksi eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä 11. heinäkuuta 2007 annetun asetuksen (EY) N:o 861/2007 9 artiklan 1 kohdassa edellytetään mahdollisuutta todisteiden esittämiseen videoneuvottelun avulla, jos siihen on tekniset valmiudet. Tietyistä sovittelun näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden alalla 21. toukokuuta 2008 annetussa direktiivissä 2008/52/EY korostetaan, että kyseinen direktiivi ei saisi millään tavalla estää nykyaikaisen viestintätekniikan käyttöä sovittelumenettelyssä.

12. Useimpia näistä välineistä sovelletaan jo useimmissa EU:n jäsenvaltioissa (jotkin jäsenvaltiot ovat tehneet joitakin varaumia erityisesti syytettyjen kuulemisesta videoneuvottelun avulla).

Videoneuvottelujen järjestelyissä on eroja yhtäältä siviili- ja kauppaoikeudellisia asioita ja toisaalta rikosoikeudellisia asioita koskevien oikeudenkäyntien välillä. Videoneuvottelun avulla toteutettavaan kuulemiseen tarvittavat toimet sekä erot järjestelyjen välillä esitetään liitteessä III olevassa taulukossa.

Päivitetty viimeksi: 17/11/2021

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.