Käsikirja

2.6. Kuulemisen pöytäkirja

40. Rajatylittävissä rikosoikeudenkäynneissä pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion oikeusviranomaisen on laadittava kuulemisen päätyttyä pöytäkirja videoneuvottelukuulemisesta. Pöytäkirjassa mainitaan kuulemisen päivämäärä ja paikka, kuullun henkilön nimi, kaikkien muiden kuulemiseen osallistuneiden henkilöiden nimet ja tehtävät, vannotut valat tai annetut vakuutukset ja tekniset olosuhteet, joissa kuuleminen tapahtui. Pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen toimittaa asiakirjan pyynnön esittäneen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

41. Vastaavasti siviili- ja kauppaoikeudellisia asioita koskevissa rajatylittävissä oikeudenkäynneissä pyynnön vastaanottanut tuomioistuin lähettää todisteiden vastaanottamista koskevan asetuksen 10–12 artiklan nojalla tehtyjen pyyntöjen (eli epäsuoraa todisteiden vastaanottamista koskevien pyyntöjen) osalta pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle asiakirjat, joissa vahvistetaan pyynnön täytäntöönpano, ja tarvittaessa palauttaa pyynnön esittäneeltä tuomioistuimelta saadut asiakirjat. Asiakirjoihin on liitettävä pyynnön täyttämistä koskeva vahvistus käyttäen todisteiden vastaanottamista koskevan vuoden 2001 asetuksen liitteessä olevaa H-lomaketta.

42. Kun kyse on välittömästä todisteiden vastaanottamisesta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa ja pyynnön esittänyt tuomioistuin ei toimita käytettäviä videoneuvottelulaitteita, kaikki lähetyskulut, mukaan luettuina laitteiden vuokraamisesta ja niitä käyttävän teknisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset, ovat videoneuvottelua pyytäneen viranomaisen vastuulla. Yleisperiaate epäsuoran todisteiden vastaanottamisen osalta on, että pyynnön täyttäminen ei saa johtaa vaatimukseen minkäänlaisesta maksujen tai kulujen korvaamisesta. Jos pyynnön vastaanottanut tuomioistuin sitä vaatii, pyynnön esittäneen tuomioistuimen olisi kuitenkin huolehdittava videoneuvottelun käytöstä aiheutuneiden kulujen korvaamisesta.

43. Kun rikosasioissa sovelletaan vuoden 2000 oikeusapuyleissopimusta, pyynnön esittäneen jäsenvaltion on korvattava pyynnön vastaanottaneelle jäsenvaltiolle kustannukset, jotka aiheutuvat videoyhteyden luomisesta, kustannukset, jotka liittyvät videoyhteyden käyttämiseen pyynnön vastaanottaneessa jäsenvaltiossa, tämän hankkimien tulkkien palkkiot sekä todistajille ja asiantuntijoille maksettavat palkkiot ja heidän matkakulunsa pyynnön vastaanottaneessa jäsenvaltiossa, paitsi jos tämä luopuu joidenkin tai kaikkien näiden kulujen korvausvaatimuksesta.

44. Samoin siviili- ja kauppaoikeudellisten asioiden oikeudenkäynneissä pyynnön esittäneen tuomioistuimen on huolehdittava viipymättä asiantuntijoille ja tulkeille maksettujen palkkioiden ja videoneuvottelun käytön aiheuttamien kustannusten korvaamisesta, jos pyynnön vastaanottanut tuomioistuin sitä vaatii (todisteiden vastaanottamista koskevan vuoden 2001 asetuksen 18 artiklan mukaisesti).

Päivitetty viimeksi: 08/10/2020

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.