Kézikönyv

4.2. A polgári és kereskedelmi ügyek jogi kerete

74. A polgári és kereskedelmi ügyekben a videokonferencia útján történő bizonyításfelvételre vonatkozó jogi keretet a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködéséről szóló, 1206/2001/EK rendelet szolgáltatja. A rendelet értelmében két olyan eset lehetséges, amikor határon átnyúló bizonyításfelvételre videokonferencia keretében kerülhet sor. Ezek a 10–12. cikk szerinti, megkeresett bíróság előtti bizonyításfelvétel, valamint a 17. cikk szerinti közvetlen bizonyításfelvétel.

75. A 10–12. cikk kimondja, ho gy a felek és képviselőik jelen lehetnek a megkeresett bíróság előtti bizonyításfelvétel során, amennyiben az a megkereső bíróság tagállamának jogával összeegyeztethető. A megkeresett bíróság határozza meg a feltételeket, amelyek mellet a felek és képviselőik a 10. cikkel összhangban részt vehetnek a bizonyításfelvételen. A megkeresett bíróság értesíti őket az eljárás időpontjáról és helyszínéről.

A 11. cikk értelmében a megkeresett bíróság kérheti a feleket és a képviselőket, hogy – amennyiben azt tagállamának joga lehetővé teszi – legyenek jelen vagy vegyenek részt a bizonyításfelvételen. A megkereső hatóság képviselői dönthetnek úgy, hogy jelen lesznek a megkeresett bíróság általi bizonyításfelvételen, amennyiben ezt a megkereső bíróság szerinti tagállam joga lehetővé teszi. Ha a megkereső bíróság kéri képviselőinek részvételét a bizonyításfelvétel során, a megkeresett bíróság a 10. cikkel összhangban megállapítja azok részvételének feltételeit.

76. A felek vagy a megkereső bíróság jelenlétének vagy részvételének megkönnyítése érdekében a megkereső bíróság felkérheti a megkeresett bíróságot kommunikációs technológiák, többek között videokonferencia alkalmazására a bizonyításfelvétel során. A megkeresett bíróságnak teljesítenie kell ezt a kérelmet, kivéve, ha az nem egyeztethető össze jogával, illetve ha az jelentős gyakorlati akadályba ütközik. Amennyiben a megkeresett bíróság nem teljesíti a kérelmet, úgy erről tájékoztatnia kell a megkereső bíróságot.

Ha a technikai eszközök nem elérhetők, közös megállapodással azokat a bíróságok egymás rendelkezésre bocsáthatják.

77. A különös eljárás iránti, megkereső bíróság általi kérelem esetét kivéve, a megkeresett bíróság a saját tagállamának joga szerint teljesíti a kérelmet. Elnökli a meghallgatást, amelynek lebonyolítására általában a megkeresett hatóság hivatalos nyelvén kerül sor. A megkeresett bíróság feladata emellett a meghallgatás megszervezése és a tanúk beidézése. Szükség esetén kényszerítő intézkedések alkalmazására kerül sor, a megkeresett bíróság jogával összhangban. A tanú élhet a tanúvallomás megtagadásának jogával a megkereső vagy a megkeresett bíróság tagállamának jogával összhangban.

78. A 17. cikk értelmében a bíróság kérelmezheti, hogy más tagállamban közvetlenül bizonyítást folytathasson le, és e másik tagállam központi szervének vagy hatáskörrel rendelkező hatóságának kérelmet nyújt be. Közvetlen bizonyításfelvételre kizárólag önkéntes alapon, kényszerítő intézkedések alkalmazása nélkül kerülhet sor. A kérelmező bíróságnak tájékoztatnia kell a meghallgatandó személyeket arról, hogy a közvetlen bizonyításfelvétel önkéntes.

A kérelem benyújtását követően a megkeresett tagállam központi szerve vagy hatáskörrel rendelkező hatósága tájékoztatja a megkereső bíróságot arról, hogy elfogadásra került-e a kérelem, valamint a tagállamának joga értelmében teljesítendő esetleges feltételekről (például arról, hogy a bizonyításfelvételen való részvételre kijelölhető a megkeresett tagállam bírósága). A megkereső bíróság saját tagállamának jogával összhangban teljesíti a kérelmet, ugyanakkor a megkeresett tagállam joga szerinti feltételeket is tiszteletben kell tartania.

A 10. cikkhez hasonlóan a 17. cikk is ösztönzi a videokonferencia alkalmazását. A kérelmet a központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság elutasíthatja, amennyiben az nem tartozik a bizonyításfelvételről szóló 2001. évi rendelet hatálya alá, amennyiben nem tartalmazza az összes szükséges információt, vagy amennyiben a közvetlen bizonyításfelvétel ellentmond a tagállama jogrendjét meghatározó alapelveknek.

Utolsó frissítés: 17/11/2021

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.