Kézikönyv

 

Lépés

Videokonferencia –

Polgári és kereskedelmi ügyek

Videokonferencia –

Büntetőügyek

 

1. Bizonyítás-felvételre irányuló kérelem

 

 

 

1.1. Részt-vevők

A bíróság megküldi a kérelmet

 

A kérelmet közvetlenül az eljárást megkezdő bíróság (a „megkereső bíróság”) küldi egy másik tagállam bizonyításfelvételt végző bíróságának (a „megkeresett bíróság”). A megkereső bíróság a megkeresett állam központi szervének vagy hatáskörrel rendelkező hatóságának közvetlen bizonyításfelvétel iránti kérelmet nyújt be (a 17. cikk szerint).

A bíróság, ügyész vagy más hatáskörrel rendelkező igazságügyi hatóság kérelmet nyújt be.

A kérelmeket közvetlenül a bíróság (a megkereső bíróság) vagy valamely más hatáskörrel rendelkező igazságügyi hatóság (pl. ügyész vagy kölcsönös jogsegély központ) továbbítja a megkeresett állam hatáskörrel rendelkező hatóságának.

 

1.2. A kérelem formája

A bizonyításfelvételről szóló, 2001. évi rendeletben található formanyomtatványok

 

A kérelmet a bizonyításfelvételről szóló 2001. évi rendelethez csatolt formanyomtatványok felhasználásával kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell az olyan részleteket, mint az eljárásban részt vevő felek neve és címe, az ügy jellege és tárgya, a foganatosítandó bizonyításfelvétel leírása, stb. A használandó formanyomtatványok a következők:

A. formanyomtatvány: Kérelem bizonyításfelvételre (a 10–12. cikk szerint);

E. formanyomtatvány: Értesítés különös eljárásra és/vagy távközeléstechnikai-eszköz használatára irányuló kérelemről; I. melléklet: Kérelem közvetlen bizonyításfelvételre (a 17. cikk szerint);

Formanyomtatvány (nem kötelező):

Kölcsönös bűnügyi jogsegély iránti kérelmek

 

A videokonferencia útján történő meghallgatás iránti kérelem a kérelmet benyújtó hatóság adatain kívül információt tartalmaz a kérelem tárgya és lehetőség szerint indoka, az érintett személy személyazonossága és állampolgársága, valamint szükség esetén az igazságügyi hatóság, illetve a kihallgatást végző személy neve tekintetében.

 

Ezenfelül tartalmaznia kell azt az okot is, amely miatt nem célszerű vagy nem lehetséges a tanú vagy szakértő személyes megjelenése, valamint az igazságügyi hatóság megnevezését és a kihallgatást végző személy nevét.

 

 

1.3. A kérelem küldése

A formanyomtatványok az Európai Igazságügyi Atlasz weboldalán találhatók (a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat)

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/te_documents_en.htm

 

A kérelmet postán, faxon (az összes tagállam esetén) vagy e-mailben (csak 13 tagállam esetén) lehet elküldeni.


 

1.4. A kérelem megválaszolá-sa

1. A megkeresett bíróság általi (nem közvetlen) bizonyításfelvétel

 

 

 

 

Átvételi elismervény: A 10–12. cikk szerint benyújtott kérelmek (vagyis a nem közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmek) esetén a megkeresett bíróság a kérelem átvételétől számított 7 napon belül a mellékletben szereplő „B” formanyomtatványon visszaigazolja a megkereső bíróságnak a kérelem átvételét.

Formanyomtatvány: A választ az 1206/2001/EK rendelet mellékletében található F. formanyomtatványon kell megküldeni.  Ez tartalmazza a bizonyításfelvétel időpontjáról és helyszínéről, valamint a részvétel feltételeiről szóló értesítést.

Határidők: A megkeresett bíróságnak harminc napon belül értesítenie kell a megkereső hatóságot, amennyiben a kérelem nem elfogadható vagy amennyiben a bizonyításfelvételhez további információra van szükség. Ezt az értesítést a bizonyításfelvételről szóló rendelet mellékletét képező C. formanyomtatvány felhasználásával kell megtenni.

Amennyiben a kérelem elfogadásra kerül, úgy azt a kézhezvételtől számított kilencven napon belül végre kell hajtani. Késedelem esetén a G. formanyomtatvánnyal kell értesíteni a megkereső bíróságot. Amennyiben a kérelmet elutasítják (H. formanyomtatvány), a megkeresett bíróság a kérelem átvételétől számított hatvan napul belül értesíti erről a megkereső bíróságot

A videokonferencia használatának elutasítása: A megkeresett bíróság az ilyen igényeket teljesíti, kivéve ha az nem egyeztethető össze a megkeresett bíróság tagállamának jogával, illetve ha az jelentős gyakorlati akadályba ütközik.

 

A kérelem elbírálásban illetékes bíróság a lehető leghamarabb elismeri a kérelem átvételét. Azonban

a kölcsönös jogsegélyről szóló 2000. évi egyezmény nem kötelezi a megkeresett bíróságot a kérelem átvételének elismerésére.

 

Az átvételi elismervényt a megkereső tagállam hatóságának küldik meg, feltüntetve benne a bíróság nevét, címét, telefon- és faxszámát, valamint lehetőség szerint a kérelem elbírálásáért felelős bíró nevét.

 

A megkeresett tagállam a jogsegély iránti megkeresést a lehető legrövidebb időn belül teljesíti, a megkereső tagállam által megadott eljárási és egyéb határidők lehető legnagyobb mértékű figyelembevételével. A megkereső tagállam indokolja az általa meghatározott határidőket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A videokonferencia használatának elutasítása: A megkeresett tagállam engedélyezi a videokonferencia útján történő kihallgatást , ha a videokonferencia alkalmazása nem ellentétes jogának alapelveivel, és ha rendelkezésére állnak a kihallgatás ily módon történő lefolytatásához szükséges technikai eszközök.

 

A 17. cikk szerinti közvetlen bizonyításfelvétel:

A kérelem átvételét követő 30 napon belül a központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság a J. formanyomtatvány felhasználásával értesíti a megkereső bíróságot arról, hogy a kérelem elfogadásra került-e vagy sem, valamint a bizonyításfelvétel feltételeiről. Amennyiben a kérelem elfogadásra kerül, a központi szerv vagy a hatáskörrel rendelkező hatóság kijelölheti tagállamának valamely bíróságát, hogy vegyen részt a bizonyításfelvételen, biztosítandó azt, hogy e cikket megfelelően alkalmazzák, és a meghatározott feltételeket betartják.

 

 

1.5. Hozzáférés a video-konferencia-berendezéshez

Ha a megkereső bíróság vagy a megkeresett bíróság számára nem elérhetők a fent említett technikai eszközök, közös megállapodással azokat a bíróságok egymás rendelkezésre bocsáthatják.

Amennyiben a megkeresett tagállamnak nem állnak rendelkezésére a kihallgatás videokonferencia útján történő lefolytatásához szükséges technikai eszközök, azokat kölcsönös megállapodás alapján a megkereső tagállam rendelkezésére bocsáthatja.

 

1.6. A video-konferenciát megelőző gyakorlati lépések

1. (Nem közvetlen) Bizonyításfelvétel a megkeresett bíróság előtt:

A megkereső bíróság: a megkereső bíróság és/vagy a felek értesítése a bizonyításfelvétel időpontjáról és helyszínéről, valamint a részvétel feltételeiről.

– a tanúk beidézése

A megkereső és a megkeresett bíróság:

– tárgyalóterem lefoglalása

– a videokonferencia-berendezés aktiválása (ideértve a kapcsolatok tesztelését is)

– tolmácsok és technikai személyzet biztosítása

2. Közvetlen bizonyításfelvétel:

A megkereső bíróság:

– a tanúk értesítése a bizonyításfelvétel időpontjáról és helyszínéről

A megkereső bíróság vagy videokonferencia-létesítmény (a központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság segítségével):

– tárgyalóterem és videokonferencia-létesítmény lefoglalása

– a videokonferencia-berendezés aktiválása (ideértve a kapcsolatok tesztelését is)

– tolmácsok és technikai személyzet biztosítása

A megkeresett tagállam bírósága vagy más igazságügyi hatósága idézést intéz a személyhez, a jogrendjével összhangban.

 

A megkereső és a megkeresett bíróság vagy a videokonferencia-létesítmény:

– tárgyalóterem és videokonferencia-létesítmény lefoglalása

– a videokonferencia-berendezés aktiválása (ideértve a kapcsolatok tesztelését is)

– tolmácsok és technikai személyzet biztosítása

1.7. Nyelvek
és tolmácsolás

1. (Nem közvetlen) Bizonyításfelvétel a megkeresett bíróság előtt:

Nyelv

A bizonyításfelvétel során a megkeresett bíróság nyelvét kell használni.

 

 

Tolmács használata

A megkeresett bíróság a megkereső bíróság vagy a kihallgatni kívánt személy kérelmére gondoskodik arról, hogy szükség esetén a kihallgatni kívánt személynek tolmács álljon a rendelkezésére.

 

2. Közvetlen bizonyításfelvétel:

Nyelv

A központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság által megszabott feltételekre is figyelemmel a bizonyításfelvétel a megkereső bíróság nyelvén zajlik.

Tolmács használata

A megkereső bíróság gondoskodik arról, hogy szükség esetén a kihallgatni kívánt személynek tolmács álljon a rendelkezésére.

 

Nyelvek

A kérelemben a megkereső bíróság értesíti a megkeresett bíróságot a használandó nyelvről.

A megkereső és a megkeresett bíróság adott esetben dönthet úgy, hogy az eljárás lefolytatására teljes egészében vagy részben idegen nyelven kerüljön sor.

Tolmács használata

A megkeresett tagállam a megkereső tagállam vagy a kihallgatni kívánt személy kérelmére gondoskodik arról, hogy szükség esetén a kihallgatni kívánt személynek tolmács álljon a rendelkezésére.

2.1. A meghallgatás video-konferencia útján történő lebonyolítása

A megkeresett bíróság joga alkalmazandó

A videokonferencia használatáról a megkeresett állam jogával összhangban döntenek. Ugyanakkor a megkereső bíróság kérheti, hogy a kérelmet tagállamának joga szerinti különös eljárás keretében teljesítsék. A megkeresett bíróság ezt teljesíti, kivéve ha az eljárás nem egyeztethető össze a megkeresett bíróság tagállamának jogával, illetve ha az jelentős gyakorlati akadályba ütközik.

A 17. cikk szerinti, a megkereső bíróság előtti közvetlen bizonyításfelvétel esetén a megkereső bíróság saját nemzeti jogával összhangban teljesíti a kérelmet.

 

A megkereső bíróság joga alkalmazandó

A videokonferencia használatáról a megkereső állam jogával összhangban döntenek. A megkeresett állam a megkereső állam által kifejezetten megadott alaki követelmények és eljárások szerint jár el, amennyiben a megadott alaki követelmények és eljárások nem ellentétesek a megkeresett tagállam jogának alapelveivel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanúvallomás megtagadása

A meghallgatni kívánt személynek joga van a tanúvallomást megtagadni, amennyiben ezt akár a megkeresett állam, akár a megkereső állam joga támogatja.

 

A 17. cikk szerinti közvetlen bizonyításfelvétel iránti kérelem csak önkéntes alapon, kényszerítő intézkedések alkalmazása nélkül foganatosítható.

 

 

A tanúvallomás megtagadása

A kihallgatni kívánt személynek joga van a tanúvallomást megtagadni, amennyiben ezt akár a megkeresett állam, akár a megkereső állam joga támogatja.

 

A megkeresett állam igazságügyi hatóságának jelenléte

A megkeresett tagállam igazságügyi hatósága egy képviselőjének – szükség esetén a hatóságot segítő tolmáccsal együtt – a kihallgatás során jelen kell lennie, és felel a kihallgatni kívánt személy személyazonosságának a megállapításáért, valamint a megkeresett tagállam jogrendszere alapelveinek betartatásáért.

 

 

2.2. Ki
felelős a video-konferencia útján történő meghallgatás-ért?

1. (Nem közvetlen) Bizonyításfelvétel a megkeresett bíróság előtt:

A megkeresett bíróság (a bizonyításfelvételről szóló 2001. évi rendelet 10–12. cikke értelmében a megkeresett állam bírósága)

 

2. Közvetlen bizonyításfelvétel

A megkereső bíróság (a bizonyításfelvételről szóló 2001. évi rendelet 17. cikke értelmében a megkereső állam bírósága)

 

 

A megkereső állam bírósága vagy ügyésze

2.3. A video-konferencia költségei

A megkereső bíróság biztosítja a szakértők és tolmácsok részére, valamint a videokonferencia lebonyolításával kapcsolatban kifizetett díjak megtérítését.

A kérelem teljesítése nem vonhat maga után adók vagy költségek visszatérítésére vonatkozó igényt. Azonban ha a megkeresett bíróság úgy kívánja, a megkereső bíróságnak biztosítania kell a videokonferencia alkalmazásából eredő költségek megtérítését.

 

A megkereső bíróság biztosítja a szakértők és tolmácsok részére, valamint a videokonferencia lebonyolításával kapcsolatban kifizetett díjak megtérítését. A megkeresett hatóság eltekinthet e költségek mindegyikének vagy egy részének visszatérítésétől.

Utolsó frissítés: 17/11/2021

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.