Vadovas

2.6. Teismo posėdžio protokolas

40. Tarpvalstybiniuose baudžiamuosiuose procesuose, pasibaigus teismo posėdžiui, prašomosios valstybės narės teisminė institucija turi parengti vaizdo konferencijos posėdžio protokolą.  Protokole nurodoma teismo posėdžio data ir vieta, parodymus davusio asmens tapatybė, visų kitų posėdyje dalyvavusių asmenų tapatybės ir funkcijos, duotos priesaikos ir techninės sąlygos, kuriomis vyko teismo posėdis.  Šį dokumentą prašomosios valstybės narės kompetentinga institucija perduoda prašančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai.

41. Panašiai civiliniuose ir komerciniuose tarpvalstybiniuose procesuose, kai prašymai pateikiami pagal Reglamento dėl įrodymų rinkimo 10–12 straipsnius (t.y. prašymai dėl netiesioginio įrodymų rinkimo) prašomasis teismas prašančiajam teismui siunčia dokumentus, nustatančius prašymo vykdymą ir, prireikus, grąžina iš prašančiojo teismo gautus dokumentus.  Prie dokumentų pridedamas įvykdymo patvirtinimas, naudojant 2001 m. Reglamento dėl įrodymų rinkimo priede pateiktą H formą.

42. Tiesiogiai renkant įrodymus civilinėse ir komercinėse bylose, jei įrangą, kuri bus naudojama, teikia ne prašantysis teismas, už visas transliavimo išlaidas, įskaitant įrangos nuomą ir ją eksploatuojančio techninio personalo samdymą, bus atsakinga vaizdo konferencijos prašanti institucija. Netiesioginio įrodymų rinkimo bendrasis principas yra, kad dėl prašymo vykdymo neturi kilti reikalavimų atlyginti mokesčius ar išlaidas. Tačiau jei prašomasis teismas to reikalauja, prašantysis teismas turėtų užtikrinti dėl vaizdo konferencijos naudojimo susidariusių išlaidų atlyginimą.

43. Baudžiamuosiuose procesuose, kuriuose taikoma 2000 m. Konvencija dėl ES valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose, naudojimosi vaizdo ryšiu išlaidas, išlaidas, susijusias su prašomojoje valstybėje narėje vaizdo ryšio aptarnavimo paslaugomis, atlyginimu tos valstybės skirtiems vertėjams žodžiu, išmokomis liudytojams ir ekspertams bei jų kelionės išlaidomis prašomojoje valstybėje narėje, prašančioji valstybė narė turi kompensuoti prašomajai valstybei narei, nebent prašomoji valstybė narė atsisako visų ar dalies išlaidų kompensavimo.

44. Panašiai civiliniuose ir komerciniuose procesuose, jei prašomasis teismas pageidauja, prašantysis teismas užtikrina atlyginimų, sumokėtų ekspertams ir vertėjams žodžiu, taip pat išlaidų, patirtų dėl vaizdo konferencijos naudojimo, greitą kompensavimą (2001 m. Reglamento dėl įrodymų rinkimo 18 straipsnio taikymas).

Paskutinis naujinimas: 17/11/2021

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.