Vadovas

4.2. Teisinis pagrindas civilinių ir komercinių bylų atveju

74. Tinkamas teisinis pagrindas įrodymų rinkimui vaizdo konferencijos būdu civilinėse ar komercinėse bylose nustatytas Reglamente (EB) 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose. Pagal reglamentą renkant įrodymus tarpvalstybiniu mastu vaizdo konferencijos gali būti naudojamos esant dviem galimoms situacijoms. Tai prašomojo teismo renkami įrodymai pagal 10–12 straipsnius ir tiesiogiai renkami įrodymai pagal 17 straipsnį.

75. Pagal 10–12 straipsnius bylos šalys ir jų atstovai gali dalyvauti, kai įrodymus renka prašomasis teismas, jeigu tai numatoma pagal prašančiojo teismo valstybės narės teisę.  Prašomasis teismas nustato sąlygas, pagal kurias šalys ir jų atstovai gali dalyvauti remiantis 10 straipsniu. Prašomasis teismas jiems praneša, kada ir kur vyks teismo procesas. Pagal 11 straipsnį prašomasis teismas taip pat gali paprašyti šalių ir jų atstovų dalyvauti arba prisidėti renkant įrodymus, jeigu tokią galimybę numato jo valstybės narės teisė. Be to, prašančiojo teismo atstovai gali nuspręsti dalyvauti prašomajam teismui renkant įrodymus, jeigu tai leidžiama pagal prašančiojo teismo valstybės narės teisę. Jeigu reikalaujama, kad dalyvautų prašančiojo teismo atstovai, prašomasis teismas pagal 10 straipsnį nustato dalyvavimo sąlygas.

76. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas šalių arba prašančiojo teismo buvimui ar dalyvavimui, prašantysis teismas gali paprašyti prašomojo teismo renkant įrodymus naudoti ryšių technologijas, pavyzdžiui, vaizdo konferencijas.  Prašomasis teismas turi patenkinti šį prašymą nebent tai nesuderinama su jo valstybės teise arba dėl didelių praktinių sunkumų. Prašymo neįvykdymo atveju prašomasis teismas turi informuoti prašantįjį teismą.

Jei nėra galimybės naudotis techninėmis priemonėmis, tokias priemones gali suteikti teismai tarpusavio susitarimu.

77. Išskyrus atvejį, kai prašantysis teismas prašo vykdyti prašymą specialia tvarka, prašomasis teismas jį vykdo pagal savo valstybės narės teisę. Jis vadovauja apklausai, o apklausa paprastai bus atliekama prašomojo teismo oficialiąja kalba. Be to, prašomasis teismas yra atsakingas už apklausos surengimą ir liudytojų šaukimą atvykti į teismą.  Prireikus imamasi prievartos priemonių pagal prašomojo teismo teisę. Liudytojas gali pasinaudoti teise atsisakyti duoti parodymus pagal prašomojo ar prašančiojo teismo valstybės narės teisę.

78. Pagal 17 straipsnį teismas gali pareikalauti rinkti įrodymus tiesiogiai kitoje valstybėje narėje ir pateikia prašymą kitos valstybės narės centrinei įstaigai arba kompetentingai institucijai. Tiesiogiai įrodymai turi būti renkami tik savanorišku pagrindu nesiimant prievartos priemonių. Prašantysis teismas privalo informuoti apklausiamus asmenis, kad tiesioginis įrodymų rinkimas yra savanoriškas.

Gavusi prašymą, prašomosios valstybės narės centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija informuoja prašantįjį teismą apie tai, kad prašymas yra priimtas, ir apie visas sąlygas, kurias gali būti paprašyta sudaryti pagal jos valstybės narės teisę (pavyzdžiui, dalyvauti renkant įrodymus gali būti paskirtas prašomosios valstybės narės teismas). Prašantysis teismas vykdo prašymą pagal jo valstybės narės teisę, tačiau turi būti laikomasi ir pagal prašomosios valstybės narės teisę nustatytų sąlygų. 17 straipsnyje, kaip ir 10 straipsnyje, raginama naudotis vaizdo konferencijomis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija gali atmesti prašymą, jeigu jis nepatenka į 2001 m. Reglamento dėl įrodymų rinkimo taikymo sritį, jeigu jame nepateikta visa būtina informacija arba jeigu tiesioginis įrodymų rinkimas prieštarauja jos valstybės narės pagrindiniams teisės principams.

Paskutinis naujinimas: 17/11/2021

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.