Vadovas

Etapas

Vaizdo konferencijos

Civilinės ir komercinės bylos

Vaizdo konferencijos

Baudžiamosios bylos

1. Prašymas dėl įrodymų rinkimo

 

 

1.1. Susiję subjektai

Teismas išsiunčia prašymą

Teismas, kuriame buvo pradėtas teismo procesas, (prašantysis teismas) perduoda prašymą tiesiogiai kitos valstybės narės teismui, kuris renka įrodymus (prašomasis teismas). Prašymą dėl tiesioginio įrodymų rinkimo (pagal 17 straipsnį) prašantysis teismas pateikia prašomosios valstybės centrinei įstaigai arba kompetentingai institucijai

Teismas, prokuroras ar kita kompetentinga teisminė institucija išsiunčia prašymą

Teismas (prašantysis teismas) ar kita kompetentinga teisminė institucija (pvz., valstybiniai kaltintojai ar savitarpio teisinės pagalbos centrai) perduoda prašymus tiesiogiai prašomosios valstybės narės kompetentingai institucijai.

1.2. Prašymo forma

2001 m. Reglamente dėl įrodymų rinkimo pateiktos standartinės formos

 

Prašymai turi būti pateikiami naudojant 2001 m. Reglamento dėl įrodymų rinkimo priede pateiktas standartines formas. Prašyme turi būti pateikta informacija, pavyzdžiui, bylos šalių vardai, pavardės ar pavadinimai ir adresai, bylos pobūdis ir dalykas, aprašymas, kaip bus renkami įrodymai ir t. t. Turi būti naudojamos šios formos:

A forma: prašymas rinkti įrodymus (pagal 10–12 straipsnius);

I forma: prašymas dėl tiesioginio įrodymų rinkimo (pagal 17 straipsnį).

Standartinė forma (neprivaloma):

Savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose prašymas

 

Prašymuose dėl apklausos vaizdo konferencijos būdu nurodoma informacija apie prašymą pateikusią valdžios instituciją, jei įmanoma, prašymo dalyką ir motyvus, taip pat atitinkamo asmens tapatybė bei pilietybė ir prireikus susijusio asmens vardas, pavardė nei adresas ir, jei būtina, teisminės institucijos pavadinimas ir asmenų, kurie vykdys apklausą, vardai bei pavardės.

Be to, prašyme nurodoma priežastis, kodėl liudytojo ar eksperto asmeniškas dalyvavimas yra nepageidautinas ar neįmanomas, teisminės institucijos pavadinimas bei asmens, kuris vykdys apklausą, vardas ir pavardė.

 

1.3. Prašymo siuntimas

Formos pateikiamos Europos teisminio atlaso (Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose) tinklavietėje

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/te_documents_en.htm

 

Prašymai gali būti siunčiami paštu, pašto siunta, faksu (visose valstybėse narėse) arba e. paštu (tik 13 valstybių narių).


1.4. Atsakymas į prašymą

 

 

1. Prašomojo teismo vykdomas (netiesioginis) įrodymų rinkimas:

 

 

 

Patvirtinimas, kad prašymas gautas: Gavęs prašymą pagal 10–12 straipsnius (t. y. dėl netiesioginio įrodymų rinkimo) prašomasis teismas per septynias dienas išsiunčia prašančiajam teismui patvirtinimą, kad gavo prašymą, naudodamas priede pateiktą B formą.

Forma: Atsakoma naudojant F formą, pateiktą Reglamento Nr. 1206/2001 priede. Joje pranešama apie įrodymų rinkimo datą, laiką ir vietą, taip pat apie dalyvavimo sąlygas.

Laikas: Per trisdešimt dienų prašomasis teismas turi informuoti prašantįjį teismą, jeigu prašymo negalima priimti arba reikia pateikti daugiau informacijos. Pranešama naudojant C formą, pateiktą Reglamento dėl įrodymų rinkimo priede.

Jeigu prašymas priimtas, jis turi būti įvykdytas per devyniasdešimt dienų nuo jo gavimo. Jei vėluojama, prašantysis teismas informuojamas naudojant G formą. Jeigu prašymas atmetamas (H forma), prašomasis teismas apie tai turi pranešti prašančiajam teismui per šešiasdešimt dienų nuo gavimo.

Atsisakymas naudoti vaizdo konferenciją: Prašomasis teismas laikosi tokio reikalavimo, nebent jis būtų nesuderinamas su prašomojo teismo valstybės narės teise arba dėl didelių praktinių sunkumų.

 

Teismas, atsakingas už prašymo tvarkymą, kuo greičiau patvirtina, kad prašymas gautas. Tačiau. pagal 2000 m. Konvenciją dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose prašomasis teismas neprivalo patvirtinti, kad prašymas gautas.

Patvirtinimas, kad prašymas gautas, bus siunčiamas prašančiosios valstybės narės institucijai, jame nurodant teismo pavadinimą, adresą, telefono ir fakso numerius bei, jei įmanoma, teisėją, atsakingą už to prašymo tvarkymą.

 

Prašomoji valstybė narė pagalbos prašymą įvykdo kuo greičiau, kuo tiksliau laikydamasi procesinių ir kitų prašančiosios valstybės narės nurodytų terminų. Prašančioji valstybė narė paaiškina, dėl kokių priežasčių nustatyti terminai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsisakymas naudoti vaizdo konferenciją: Prašomoji valstybė narė sutinka, kad teismo posėdis vyktų naudojantis vaizdo konferencija, jeigu vaizdo konferencijos naudojimas neprieštarauja pagrindiniams jos teisės principams ir jeigu ji turi technines priemones tokiam posėdžiui surengti.

 

Prašymai dėl tiesioginio įrodymų rinkimo pagal 17 straipsnį:

Gavusi prašymą, centrinė įstaiga ar kompetentinga institucija, naudodama J formą, per 30 dienų praneša prašančiajam teismui apie tai, ar prašymas priimtas, ir nurodo visas sąlygas, kurių laikantis galima rinkti įrodymus. Jeigu prašymas priimtas, centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija gali paskirti savo valstybės narės teismą dalyvauti renkant įrodymus, kad būtų užtikrintas tinkamas šio straipsnio ir nustatytų sąlygų taikymas.

 

1.5. Galimybė naudotis vaizdo konferencijų įranga

Jeigu prašančiajame teisme arba prašomajame teisme nėra galimybių naudotis pirmiau minėtomis techninėmis priemonėmis, tokias priemones tarpusavio susitarimu gali suteikti teismai .

Jeigu prašomoji valstybė narė neturi techninių priemonių vaizdo konferencijai surengti, tokias priemones tarpusavio susitarimu gali suteikti prašančioji valstybė narė.

1.6. Praktinės priemonės prieš surengiant vaizdo konferenciją

1. Prašomojo teismo vykdomas (netiesioginis) įrodymų rinkimas:

Prašomasis teismas: prašančiajam teismui ir (arba) bylos šalims pranešama apie įrodymų rinkimo datą, laiką ir vietą, taip pat apie dalyvavimo sąlygas.

– liudytojams įteikiami šaukimai atvykti į teismą

Prašantysis ir prašomasis teismai:

– teismo salės užsakymas

– vaizdo konferencijų įrangos aktyvavimas (įskaitant ryšio išbandymą)

– vertėjų žodžiu ir techninio personalo užsakymas

2. Dėl tiesioginio įrodymų rinkimo:

Prašantysis teismas:

– pranešimas liudytojams apie įrodymų rinkimo datą, laiką ir vietą

Prašomasis teismas arba vaizdo konferenciją rengianti įstaiga (padedant centrinei įstaigai ar kompetentingai institucijai):

– teismo ar vaizdo konferencijų salės užsakymas

– vaizdo konferencijų įrangos aktyvavimas (įskaitant ryšio išbandymą)

– vertėjų žodžiu ir techninio personalo užsakymas

Prašomosios valstybės narės teismas ar kita teisminė institucija pagal tos valstybės teisę įteikia teismo šaukimus asmeniui atvykti į teismą.

 

Prašantysis ir prašomasis teismai arba vaizdo konferenciją rengianti įstaiga:

– teismo ar vaizdo konferencijų salės užsakymas

– vaizdo konferencijų įrangos aktyvavimas (įskaitant ryšio išbandymą)

– vertėjų žodžiu ir techninio personalo užsakymas

1.7. Kalbos ir vertimas žodžiu

1. Prašomojo teismo vykdomas (netiesioginis) įrodymų rinkimas:

Kalba

Bus vartojama prašomojo teismo kalba.

 

 

Naudojimasis vertėjo žodžiu paslaugomis

Prašančiojo teismo ar apklausiamo asmens prašymu prašomasis teismas užtikrina, kad prireikus apklausiamam asmeniui talkintų vertėjas žodžiu.

 

2. Dėl tiesioginio įrodymų rinkimo:

Kalba

Centrinei įstaigai ar kompetentingai institucijai nustačius tokias sąlygas, bus vartojama prašančiojo teismo kalba.

Naudojimasis vertėjo žodžiu paslaugomis

Prašantysis teismas užtikrina, kad prireikus apklausiamam asmeniui talkintų vertėjas žodžiu.

 

Kalbos

Prašyme prašomasis teismas praneša prašomajam teismui, kokia kalba turės vykti posėdis.

Prašantysis ir prašomasis teismai gali nuspręsti, kad visas teismo posėdis ar jo dalis turės vykti užsienio kalba.

Naudojimasis vertėjo žodžiu paslaugomis

Prašančiosios valstybės narės ar apklausiamo asmens prašymu prašomoji valstybė narė užtikrina, kad prireikus apklausiamam asmeniui talkintų vertėjas žodžiu.

 

2.1. Posėdžio per vaizdo konferenciją vedimas

Taikoma prašomosios valstybės teisė

Vaizdo konferencija surengiama pagal prašomosios valstybės teisę. Tačiau prašantysis teismas gali reikalauti, kad prašymas būtų vykdomas specialia tvarka, numatyta jo valstybės narės teisėje. Prašomasis teismas laikosi tos tvarkos, nebent ji nesuderinama su jo valstybės narės teise arba dėl didelių praktinių sunkumų.

 

Jeigu prašantysis teismas tiesiogiai renka įrodymus pagal 17 straipsnį, jis vykdo prašymą laikydamasis savo nacionalinės teisės.

Taikoma prašančiosios valstybės teisė

Vaizdo konferencija surengiama pagal prašančiosios valstybės teisę. Prašomoji valstybė laikosi prašančiosios valstybės aiškiai nurodytų formalumų ir tvarkos, jeigu tokie formalumai ir tvarka neprieštarauja pagrindiniams prašomosios valstybės teisės principams.

 

 

 

 

 

 

 

 

Liudytojų atsisakymas teikti parodymus

Apklausiamas asmuo turi teisę atsisakyti tai daryti, jeigu tokia teisė numatyta prašomosios valstybės ar prašančiosios valstybės teisės aktuose.

 

Prašymai dėl tiesioginio įrodymų rinkimo pagal 17 straipsnį gali būti vykdomi tik savanorišku pagrindu, nesiimant prievartos priemonių.

 

 

Liudytojų atsisakymas teikti parodymus

Apklausiamas asmuo turi teisę atsisakyti tai daryti, jeigu tokia teisė numatyta prašomosios valstybės ar prašančiosios valstybės teisės aktuose.

 

Prašomosios valstybės narės teisminės institucijos dalyvavimas

Apklausoje dalyvauja prašomosios valstybės narės teisminės institucijos pareigūnas, kuriam prireikus talkina vertėjas žodžiu ir kuris taip pat užtikrina, kad būtų nustatyta apklausiamo asmens tapatybė ir kad būtų laikomasi prašomosios valstybės narės pagrindinių teisės principų.

 

2.2. Kas yra atsakingas už posėdį per vaizdo konferenciją?

1. Prašomojo teismo vykdomas (netiesioginis) įrodymų rinkimas:

Prašomasis teismas (prašomosios valstybės teismas pagal 2001 m. Reglamento dėl įrodymų rinkimo 10–12 straipsnius)

 

2. Dėl tiesioginio įrodymų rinkimo:

Prašantysis teismas (prašančiosios valstybės teismas pagal 2001 m. Reglamento dėl įrodymų rinkimo 17 straipsnį).

 

 

Prašančiosios valstybės teismas ar prokuroras

 

2.3. Vaizdo konferencijų išlaidos

Prašantysis teismas užtikrina, kad būtų kompensuotos išlaidos, susijusios su darbo užmokesčiu ekspertams ir vertėjams žodžiu bei su vaizdo konferencijų rengimu.

Dėl prašymo netiesiogiai rinkti įrodymus vykdymo neturėtų kilti reikalavimų atlyginti mokesčius ar išlaidas. Tačiau jei prašomasis teismas to reikalauja, prašantysis teismas turėtų užtikrinti dėl vaizdo konferencijos naudojimo susidariusių išlaidų atlyginimą.

 

Prašantysis teismas užtikrina, kad būtų kompensuotos išlaidos, susijusios su darbo užmokesčiu ekspertams ir vertėjams žodžiu bei su vaizdo konferencijų rengimu. Prašantysis teismas gali atsisakyti padengti visas ar kai kurias iš šių išlaidų.

 

3. Priemonės po vaizdo konferencijos

1. Prašymų dėl netiesioginio įrodymų rinkimo (t. y. pagal reglamento 10–12 straipsnius) atvejais prašomasis teismas nedelsdamas išsiunčia prašančiajam teismui dokumentus, įrodančius, kad prašymas įvykdytas, ir atitinkamais atvejais sugrąžina dokumentus, gautus iš prašančiojo teismo. Prie dokumentų pridedamas įvykdymo patvirtinimas, naudojant 2001 m. Reglamento dėl įrodymų rinkimo priede pateiktą H formą.

2. Dėl tiesioginio įrodymų rinkimo:

Po vaizdo konferencijos nereikalaujama imtis jokių priemonių, nebent centrinės įstaigos nustatytose sąlygose būtų nurodyta kitaip.

Po teismo posėdžio prašomosios valstybės narės teisminė institucija parengia protokolą, kuriame nurodyta teismo posėdžio data ir vieta, apklaustojo asmens tapatybė, visų kitų asmenų prašomojoje valstybėje narėje, dalyvavusių teismo posėdyje, tapatybės ir funkcijos, duotos priesaikos ir techninės sąlygos, kuriomis vyko teismo posėdis. Šį dokumentą prašomosios valstybės narės kompetentinga institucija perduoda prašančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai.

 

Paskutinis naujinimas: 17/11/2021

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.