Rokasgrāmata

3.3.2.  Vairāku punktu savienojumi un tilti

66. Pārrobežu videokonferencēs vajadzētu varēt pieprasījuma izdevējas iestādes sistēmu savienot ar pieprasījuma saņēmējas iestādes sistēmām.

Parasti pārrobežu videokonferencēs notiek divu vietu (divu punktu – point-to-point), pieprasījuma izdevējas iestādes un pieprasījuma saņēmējas iestādes vietnes vizuāls un audio savienojums. Dažos gadījumos varētu būt reizē jāsavieno vairāk nekā divas vietas (jāveido vairāku punktu savienojums). Tā var būt, ja, piem., tulki pievienojas tiesvedībai no trešās vietas. Saiknes var veidot, izmantojot trešo pušu nodrošinātus tiltus.

67. Divu punktu savienojumiem un daudzu punktu savienojumiem būtu jāatbilst arī starptautiskiem videokonferenču standartiem. Standartus ir izstrādājusi Starptautiskā telesakaru savienība (International Telecommunication Union – ITU). Sīki izstrādāts uzskaitījums ir ietverts rokasgrāmatas II pielikumā.

Videokonferenču sistēmu pārrobežu slēgumi būtu jāaizsargā arī tā, lai trešās puses nevarētu nelikumīgi pārtvert ierakstus. Lietojot tiešus divu punktu savienojumus, iesaistītajām tiesām ir jāvienojas par šifrēšanas paņēmieniem.

Lapa atjaunināta: 17/11/2021

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.