Rokasgrāmata

4.2. Tiesiskais regulējums civillietās un komerclietās

74. Tiesisko regulējumu, lai uzklausītu liecības ar videokonferenču starpniecību civillietās un komerclietās, veido Regula (EK) 1206/2001 par dalībvalstu tiesu sadarbību, uzklausot liecības civillietās vai komerclietās. Ir divas iespējamas situācijas, kādās videokonferences var izmantot, saskaņā ar regulu uzklausot pārrobežu liecības. Tās ir – pieprasījuma saņēmēja tiesa uzklausa liecību saskaņā ar 10. līdz 12. pantu, un tieši uzklausa liecību saskaņā ar 17. pantu.

75. Saskaņā ar 10. līdz 12. pantu puses un to pārstāvji var būt klāt, kad pieprasījuma saņēmēja tiesa uzklausa liecību, ja tas ir paredzēts pieprasījuma izdevējas tiesas dalībvalsts tiesībās. Pieprasījuma saņēmēja tiesa nosaka, kādos apstākļos puses un to pārstāvji var piedalīties saskaņā ar 10. pantu. Pieprasījuma saņēmēja tiesa viņus informē, kad un kur izskatīs lietu.

Saskaņā ar 11. pantu pieprasījuma saņēmēja tiesa var arī lūgt puses un to pārstāvjus būt klāt vai būt iesaistītiem liecības uzklausīšanā, ja tāda iespēja ir paredzēta dalībvalsts tiesībās. Pieprasījuma izdevējas tiesas pārstāvji var arī izvēlēties būt klāt, kad pieprasījuma saņēmēja tiesa uzklausa liecību, ja tas ir paredzēts pieprasījuma izdevējas tiesas dalībvalsts tiesībās. Ja liecības uzklausīšanā ir lūgta pieprasījuma izdevējas tiesas pārstāvju dalība, pieprasījuma saņēmēja tiesa nosaka, kādos apstākļos tā var piedalīties saskaņā ar 10. pantu.

76. Atvieglinot pušu vai pieprasījuma izdevējas tiesas klātbūtni vai līdzdalību, pieprasījuma izdevēja tiesa var lūgt pieprasījuma saņēmēju tiesu izmantot saziņu tehnoloģijas, piemēram, videokonferences, lai uzklausītu liecības. Pieprasījuma saņēmēja tiesai ir jāievēro tāds pieprasījums, ja vien tas nav saderīgs ar tās tiesībām vai rada nopietnas grūtības. Pieprasījuma nepildīšanas gadījumā pieprasījuma saņēmēja tiesai ir jāinformē pieprasījuma izdevēja tiesa.

Ja nav tehnisku līdzekļu, tiesas, savstarpēji vienojoties, var nodrošināt tehniskus līdzekļus.

77. Izņemot gadījumā, ja tiesa, kas iesniedz pieprasījumu, lūdz piemērot īpašu procedūru pieprasījuma saņēmēja tiesa izpilda pieprasījumu saskaņā ar pieprasījuma saņēmējas tiesas dalībvalsts tiesībām. Tā vada lietas izskatīšanu, un izskatīšana parasti notiek oficiālā pieprasījuma saņēmējas tiesas valodā. Pieprasījuma saņēmēja tiesa arī atbild par lietas izskatīšanas organizāciju un liecinieku uzaicināšanu. Vajadzības gadījumā izmanto piespiedu pasākumus saskaņā ar pieprasījuma saņēmējas tiesas tiesībām. Liecinieki var pretendēt uz tiesībām atteikties liecināt saskaņā ar pieprasījuma saņēmējas vai pieprasījuma izdevējas tiesas dalībvalsts tiesībām.

78. Saskaņā ar 17. pantu tiesa var lūgt iegūt pierādījumus tieši, citā dalībvalstī, un iesniedz pieprasījumu citas dalībvalsts centrālai institūcijai vai kompetentai iestādei. Tiešai pierādījumu iegūšanai jānotiek brīvprātīgi, nelietojot piespiedu pasākumus.

Pieprasījuma izdevējai tiesai ir jāinformē pratināmie cilvēki, ka tieša pierādījumu iegūšana notiek brīvprātīgi. Pieprasījuma saņēmēja dalībvalsts centrāla institūcija vai kompetenta iestāde pēc pieprasījuma informēs pieprasījuma izdevēju tiesu, vai pieprasījuma ir pieņemts, un kādi nosacījumi var būt jāievēro saskaņā ar dalībvalsts tiesībām (piemēram, tās dalībvalsts tiesu, kas saņem pieprasījumu, var norīkot piedalīties pierādījumu iegūšanā). Pieprasījuma izdevēja tiesa izpilda pieprasījuma saskaņā ar tās dalībvalsts tiesībām, bet ir jārespektē nosacījumi, ko uzliek pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts tiesības. 17. pantā – gluži tāpat kā 10. pantā – ir atbalstīts videokonferenču lietojums.

Pieprasījumu var atteikt centrāla institūcija vai kompetenta iestāde, ja pieprasījums nav 2001. gada Pierādījumu iegūšanas regulas darbības jomā, ja tajā nav visa vajadzīgā informācija vai ja tieša pierādījumu iegūšana ir pretrunā dalībvalsts tiesību pamatprincipiem.

Lapa atjaunināta: 17/11/2021

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.