Manwal

3.3.2.  Konnessjonijiet b'punti multipli u pontijiet

66. F'vidjokonferenzjar transkonfinali għandu jkun possibbli wkoll li s-sistema tal-awtorità rikjedenti tkun konnessa ma' sistemi tal-awtorità rikjesta.  Ġeneralment il-vidjokonferenzjar transkonfinali jikkonċerna l-istabbiliment ta' konnessjoni viżiva u awdjo bejn żewġ postijiet (punt għal punt), il-post tal-awtorità rikjedenti u l-post tal-awtorità rikjesta.  F'xi każijiet jista' jkun meħtieġ li tiġi stabbilita konnessjoni bejn aktar minn żewġ postijiet simultanjament (punti multipli).  Dan jista' jkun il-każ, pereżempju, fejn interpretu jkun konness mal-proċeduri tal-qorti minn post terz. Il-kollegamenti jistgħu jiġu stabbiliti permezz ta' pont terz.

67. Il-konnessjonijiet minn punt għal punt u l-konnessjonijet b'punti multipli għandhom jikkonformaw ukoll mal-istandards internazzjonali applikabbli għall-vidjokonferenzjar. Dawk l-istandards tfasslu mill-Unjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjoni (UIT). Lista dettaljata tinsab fl-Anness II ta' din il-gwida.  Il-konnessjoni transkonfinali tas-sistemi tal-vidjokonferenzjar għandha tkun issalvagwardjata wkoll b'tali mod li tipprevjeni r-reġistrazzjonijiet milli jkunu interċettati illegalment minn partijiet terzi.  Jekk tkun qed tintuża konnessjoni IP-għal-IP, il-metodi tal-ikkodifikar għandhom ikunu miftiehma mill-qrati parteċipanti.

L-aħħar aġġornament: 24/03/2022

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.