Manwal

Pass

Vidjokonferenzjar -

Materji ċivili u kummerċjali

Vidjokonferenzjar -

Materji kriminali

1. Talba għal kumpilazzjoni tax-xhieda

 

 

1.1. L-atturi involuti

Il-qorti tibgħat it-talba

 

It-talbiet huma trasmessi direttament mill-qorti fejn ikunu bdew il-proċeduri (il-'qorti rikjedenti') lill-qorti ta' Stat Membru ieħor li fih issir il-kumpilazzjoni tax-xhieda (il-'qorti rikjesta'). Talba biex kumpilazzjoni tax-xhieda direttament (skont l-Artikolu 17) tkun ippreżentanta mill-qorti rikjedenti lill-korp ċentrali jew l-awtorità kompetenti fl-Istat Membru rikjest.

Qorti, prosekutur jew awtorità ġudizzjarja oħra jibgħatu t-talba

It-talbiet jintbagħtu direttament mill-qorti (il-'qorti rikjedenti') jew awtorità ġudizzjarja kompetenti (eż. prosekuturi pubbliċi jew Ċentri ta' Assistenza Legali Reċiproka) lill-qorti kompetenti tal-istat rikjest.

1.2. Formola ta' talba

Formoli standard fir-Regolament tal-Kumpilazzjoni tax-xhieda tal-2001

 

It-talba għandha ssir bl-użu tal-formoli standard li huma anness għar-Regolament tal-Kumpilazzjoni tax-xhieda tal-2001 It-talba għandha tinkludi d-dettalji, bħall-isem u l-indirizz tal-partijiet għall-proċeduri, in-natura u s-suġġett tal-każ, deskrizzjoni tal-kumpilazzjoni tax-xhieda li għandha ssir eċċ. Il-formoli relevanti li għandhom jintużaw huma:

Formola tat-tip A: talba għal kumpilazzjoni tax-xhieda (skont l-Artikoli 10 sa 12);

Formola tat-tip I: talba għal kumpilazzjoni tax-xhieda diretta (skont l-Artikolu 17).

Formola standard (mhux obbligatorja):

Talba għal għajnuna ġuridika reċiproka f'materji kriminali.

 

It-talbiet għal smigħ b'vidjokonferenza għandu jkun fihom, minbarra informazzjoni dwar l-awtorità li tagħmel it-talba, is-suġġett u r-raġuni tat-talba fejn possibbli, l-identità u n-nazzjonalità tal-persuna kkonċernata u fejn meħtieġ, l-isem tal-awtorità ġudizzjarja u tal-persuni li jkunu ser imexxu s-smigħ.

 

Barra minn hekk, għandha tinkludi wkoll ir-raġuni għaliex ma jkunx mixtieq jew possibbli għax-xhud jew espert li jattendi in persona, l-isem tal-awtorità ġudizzjarja u tal-persuna li tkun ser tmexxi s-smigħ.

 

1.3. Preżentazzjoni ta' talba

Il-formoli jinsabu fis-sit elettroniku tal-Atlas Ġudizzjarju Ewropew (Netwerk Ġudizzjarju Ewropew fil-materji ċivili u kummerċjali)

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/te_documents_en.htm

 

It-talba tista' tintbagħat bil-posta, bil-kurrier, bil-fax (fl-Istati Membri kollha) jew bil-posta elettoronika (fi 13-il Stat Membru biss).

1.4. Tweġiba għal talba

1. Kumpilazzjoni (mhux diretta) tax-xhieda mill-qorti rikjesta:

 

 

 

Dikjarazzjoni ta' riċevuta: F'talbiet li jsiru skont l-Artikoli 10 sa 12 (jiġifieri talbiet għal kumpilazzjoni mhux diretta tax-xhieda) fi żmien sebat ijiem li tkun rċeviet it-talba, il-qorti rikjesta għandha tiddikjara li tkun irċeviet it-talba lill-qorti rikjedenti permezz tal-formola tat-tip B fl-Anness.

Formola: It-tweġiba ssir bl-użu tal-formola tat-tip F, li hija annessa għar-Regolament 1206/2001. Hija tinkludi notifika tad-data, il-ħin, il-post ta' meta ssir il-kumpilazzjoni tax-xhieda u l-kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni.

Żmien: Fi żmien tletin jum il-qorti rikjesta għandha tinforma lill-qorti rikjedenti jekk it-talba ma tistax tkun aċċettata jew jekk tkun meħtieġa aktar informazzjoni. In-notifika ssir bl-użu tal-formola tat-tip C, li hija annessa għar-Regolament tal-Kumpilazzjoni tax-xhieda.

Jekk tkun aċċettata, it-talba għandha tkun eżegwita fi żmien 90 jum mir-riċevuta. F'każ ta' dewmien il-formola tat-tip G għandha tintuża biex tiġi notifikata l-qorti rikjedenti. Meta talba tkun ġiet miċħuda (formola tat-tip H), il-qorti rikjesta għandha tinnotifika lill-qorti rikjedenti fi żmien 60 jum mir-riċevuta tat-talba.

Ċaħda tal-użu tal-vidjokonferenzjar: Il-qorti rikjesta għandha tikkonforma ma' ħtieġa bħal din dment li din il-proċedura tkun kompatibbli mal-liġi tagħha jew dment li ma jkunx hemm diffikultajiet prattiċi kbar.

Il-qorti responsabbli għat-trattament tat-talba tiddikjara mill-aktar fis possibbli li tkun irċeviet it-talba.  Madankollu,

il-qorti rikjesta mhix obbligata tiddikjara li tkun irċeviet it-talba skont il-Konvenzjoni MLA tal-2000.

Dikjarazzjoni ta' riċevuta tintbagħat lill-awtorità tal-Istat Membru rikjedenti u jkun fiha l-isem, l-indirizz, in-numru tat-telefon u tal-fax tal-qorti u, jekk possibbli, l-imħallef responsabbli għat-trattament tagħha.

 

L-Istat Membru rikjest għandu jeżegwixxi t-talba għal assistenza mill-aktar fis possibbli, b'kont meħud

kemm jista' jkun tal-iskadenzi proċedurali u ta' skadenzi oħrajn indikati mill-Istat Membru rikjedenti. It-Talba

L-Istat Membru rikjedenti għandu jispjega r-raġunijiet għall-iskadenzi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ċaħda tal-użu tal-vidjokonferenzjar: L-Istat Membru rikjest għandu jaqbel mas-smigħ b'vidjokonferenzjar dment li l-użu tal-vidjokonferenzjar ma jkunx kontra l-prinċipji fundamentali tal-liġi tiegħu u bil-kondizzjoni li huwa jkollu l-mezzi tekniċi biex iwettaq is-smigħ.

 

Talbiet għal kumpilazzjoni tax-xhieda diretta skont l-Artikolu 17:

Fi żmien 30 jum mir-riċevuta tat-talba, il-korp ċentrali jew l-awtorità kompetenti għandhom jinfurmaw lill-qorti rikjedenti, billi jimlew il-formola tat-tip J, jekk it-talba tkunx ġiet aċċettata jew le u dwar xi kondizzjonijiet li taħthom tista' ssir il-kumpilazzjoni tax-xhieda.  Jekk dan ikun aċċettat, il-korp ċentrali jew l-awtorità kompetenti jistgħu jassenjaw qorti tal-Istat Membru tagħhom biex tieħu sehem fl-eżekuzzjoni tal-kumpilazzjoni tax-xhieda sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni xierqa ta' dan l-Artikolu u l-kondizzjonijiet li ġew stabbiliti.

 

1.5. Aċċess għat-tagħmir tal-VK

Jekk ma jkun hemm l-ebda aċċess għall-mezzi tekniċi msemmija hawn fuq fil-qorti rikjedenti jew fil-qorti rikjesta, dawn il-mezzi jistgħu jsiru disponibbli mill-qrati fuq qbil reċiproku.

Jekk l-Istat Membru rikjest ma jkollu ebda aċċess għall-mezzi tekniċi għall-vidjokonferenzjar, tali mezzi jistgħu jsiru disponibbli mill-Istat Membru rikjedenti fuq qbil reċiproku.

1.6. Arranġamenti prattiċi qabel il-VK

1. Kumpilazzjoni (mhux diretta) tax-xhieda mill-qorti rikjesta:

Qorti rikjesta: notifika lill-qorti rikjedenti u/jew lill-partijiet tad-data, il-ħin, il-post ta' meta ssir il-kumpilazzjoni tax-xhieda u l-kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni.

- taħrik tax-xhieda

Qorti rikjedenti u qorti rikjesta:

- prenotazzjoni tal-awla tal-qorti

- attivazzjoni tat-tagħmir tal-VK (inkluż ittestjar tal-konnessjonijiet)

- prenotazzjoni ta' interpreti u persunal tekniku

2. Kumpilazzjoni tax-xhieda diretta:

Qorti rikjedenti:

notifika lix-xhud tad-data, il-ħin, il-post ta' meta ssir il-kumpilazzjoni tax-xhieda

Qorti rikjedenti jew faċilità tal-vidjokonferenzjar (bl-assistenza tal-korp ċentrali jew l-awtorità kompetenti):

- prenotazzjoni tal-awla tal-qorti jew ta' faċilità tal-vidjokonferenzjar

- attivazzjoni tat-tagħmir tal-VK (inkluż ittestjar tal-konnessjonijiet)

- prenotazzjoni ta' interpreti u persunal tekniku

Il-qorti jew awtorità ġudizzjarja oħra tal-Istat Membru rikjest tħarrek lill-persuna biex tidher skont il-liġi tiegħu.

 

Qorti rikjedenti u qorti rikjesta jew faċilità tal-vidjokonferenzjar:

- prenotazzjoni tal-awla tal-qorti jew ta' faċilità tal-vidjokonferenzjar

- attivazzjoni tat-tagħmir tal-VK (inkluż ittestjar tal-konnessjonijiet)

- prenotazzjoni ta' interpreti u persunal tekniku

1.7. Lingwi u intepretazzjoni

1.  Kumpilazzjoni (mhux diretta) tax-xhieda mill-qorti rikjesta:

Il-lingwa

Il-lingwa tal-qorti rikjesta għandha tintuża.

 

L-użu ta' interpretu

Fuq talba tal-qorti rikjesta jew tal-persuna li għandha tinstema', il-qorti rikjedenti tiżgura li l-persuna li għandha tinstema' tkun assistita minn interpretu, jekk meħtieġ;

 

2. Kumpilazzjoni tax-xhieda diretta:

Il-lingwa

Soġġett għal kondizzjonijiet imposti mill-awtorità ċentrali jew mill-awtorità kompetenti, il-lingwa tal-qorti rikjedenti għandha tintuża.

L-użu ta' interpretu

Il-qorti rikjedenti tiżgura li l-persuna li għandha tinstema' tkun assistita minn interpretu, jekk meħtieġ.

Il-lingwi

Fit-talba, il-qorti rikjedenti tinforma lill-qorti rikjesta bil-lingwa li għandha tintuża.

Il-qorti rikjedenti u dik rikjesta jistgħu, jekk adegwat, jiddeċiedu li l-proċeduri jsiru totalment jew parzjalment f'lingwa barranija.

L-użu ta' interpretu

Fuq it-talba tal-Istat Membru rikjedenti jew tal-persuna li għandha tinstema', l-Istat Membru rikjest għandu jiżgura li l-persuna li għandha tinstema' tkun assistita minn interpretu, jekk meħtieġ.

2.1. L-organizzazzjoni tas-smigħ bl-użu tal-vidjokonferenzjar

Il-liġi tal-istat rikjest tkun applikata

L-użu tal-vidjokonferenzjar ikun irregolat skont il-liġi tal-istat rikjedest.  Madankollu, il-qorti rikjedenti tista' tirrikjedi li t-talba tkun eżegwita skont proċedura speċjali prevista mil-liġi tal-Istat Membru.  Il-qorti rikjesta għandha tikkonforma ma' din dment li din il-proċedura tkun kompatibbli mal-liġi tagħha jew dment li ma jkunx hemm diffikultajiet prattiċi kbar.

 

F'kumpilazzjoni tax-xhieda diretta skont l-Artikolu 17 tal-qorti rikjedenti, il-qorti rikjedenti għandha teżegwixxi t-talba skont il-liġi nazzjonali tagħha.

Il-liġi tal-istat rikjedenti tkun applikata

L-użu tal-vidjokonferenzjar ikun irregolat skont il-liġi tal-istat rikjedenti.  L-istat rikjest għandu jikkonforma mal-formalitajiet u l-proċeduri indikati biċ-ċar mill-istat rikjedenti, dment li tali formalitajiet u proċeduri ma jmorrux kontra l-prinċipji bażiċi tal-liġi fl-istat rikjest.

 

 

 

 

 

 

 

Iċ-ċaħda li wieħed jixhed

Il-persuna li għandha tinstema' tista' tiċħad jekk tkun appoġġata jew mil-liġi tal-istat rikjest jew mil-liġi tal-istat rikjedenti.

 

Talbiet għal kumpilazzjoni tax-xhieda diretta skont l-Artikolu 17 tista' ssir biss fuq bażi volontarja mingħajr il-ħtieġa ta' miżuri obbligatorji.

 

 

Iċ-ċaħda li wieħed jixhed

Il-persuna li għandha tinstema' tista' tiċħad jekk tkun appoġġata jew mil-liġi tal-istat rikjest jew mil-liġi tal-istat rikjedenti.

 

Il-preżenza tal-awtorità ġudizzjarja tal-istat rikjest

Awtorità ġudizzjarja tal-Istat Membru rikjest għandha tkun preżenti matul is-smigħ, fejn meħtieġ tkun assistita minn interpretu, u għandha tkun responsabbli biex tiżgura kemm l-identifikazzjoni tal-persuna li għandha tinstema' kif ukoll ir-rispett għall-prinċipji fundamentali tal-liġi tal-Istat Membru rikjest.

2.2.  Min hu responsabbli mis-smigħ b'VK

1.  Kumpilazzjoni (mhux diretta) tax-xhieda mill-qorti rikjesta:

Il-qorti rikjesta (il-qorti tal-istat rikjest skont l-Artikoli 10-12 tar-Regolament tal-Kumpilazzjoni tax-xhieda tal-2001)

 

2. Kumpilazzjoni tax-xhieda diretta:

Il-qorti rikjedenti (il-qorti tal-istat rikjedenti skont l-Artikolu 17 tar-Regolament tal-Kumpilazzjoni tax-xhieda tal-2001).

Il-qorti jew il-prosekutur tal-istat rikjedenti

2.3.  Spejjeż tal-vidjokonferenzjar

Il-qorti rikjedenti għandha tiżgura r-rimborż tal-ispejjeż imħallsa lill-esperti u l-interpreti, u tal-arranġamenti tal-vidjokonferenzjar.

L-eżekuzzjoni tat-talba għal kumpilazzjoni indiretta tax-xhieda m'għandhiex twassal għal talba għal rimborż ta' taxxi jew spejjeż. Madanakollu, jekk il-qorti rikjesta teħtieġ dan, il-qorti rikjedenti għandha tiżgura r-rimborż tal-ispejjeż li jirriżultaw mill-użu tal-vidjokonferenzjar.

Il-qorti rikjedenti għandha tiżgura r-rimborż tal-ispejjeż imħallsa lill-esperti u l-interpreti, u tal-arranġamenti tal-vidjokonferenzjar.  Il-qorti rikjesta tista' tirrinunzja għar-rimborż tal-ispejjeż kollha jew ta' parti minnhom.

3.  Miżuri wara s-sessjoni tal-VK

1. F'talbiet għal kumpilazzjoni mhux diretta tax-xhieda (jiġifieri dawk skont l-Artikoli 10 sa 12 tar-Regolament) il-qorti rikjesta għandha tibgħat mingħajr dewmien lill-qorti rikjedenti d-dokumenti li jistabbilixxu l-eżekuzzjoni tat-talba u, fejn adegwat, tirritorna d-dokumenti li tkun rċeviet mill-qorti rikjedenti. Dawn id-dokumenti għandhom ikunu akkumpanjati minn konferna ta' eżekuzzjoni permezz tal-formola tal-tip H fl-Anness tar-Regolament tal-Kumpilazzjoni tax-xhieda tal-2001.

2. Kumpilazzjoni tax-xhieda diretta:

Dment li ma jkunx impost mod ieħor fil-kondizzjonijiet mill-korp ċentrali, ebda miżuri mhuma meħtieġa wara s-sessjoni tal-vidjokonferenzjar.

L-awtorità ġudizzjarja tal-Istat Membru rikjest għandha, fi tmiem is-smigħ, tħejji l-minuti li jindikaw id-data u l-post tas-smigħ, l-identità tal-persuna mismugħa, l-identitajiet u l-funzjonijiet tal-persuni l-oħrajn kollha li jipparteċipaw fl-Istat Membru rikjest, kwalunkwe ġurament li jkun ittieħed u l-kondizzjonijiet tekniċi li fihom ikun sar is-smigħ.  Id-dokument għandu jintbagħat mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru rikjest lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru rikjedenti.

L-aħħar aġġornament: 24/03/2022

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.