Handleiding

1.2. Overzicht van het juridische kader in het recht van de Europese Unie

8. Verzoeken in strafzaken worden gewoonlijk geregeld door nationale rechtsbesluiten en de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken van de Europese Unie van 29 mei 2000 (hierna het rechtshulpverdrag van 2000) .

9. Ook in civiele zaken kunnen verzoeken worden gedaan op basis van Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (hierna de verordening bewijsverkrijging van 2001).

10. De standaardformulieren en de informatie over procedures zijn ook te vinden op de websites van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken (de Europese justitiële atlas) en het Europees justitieel netwerk in strafzaken.

11. Verdere mogelijkheden voor het gebruik van videoconferenties in EU-verband zijn geregeld in Richtlijn 2004/80/EG van 29 april 2004 betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven. Conform artikel 9, lid 1, onder a) van de richtlijn kan de aanvrager per video¬verbinding worden gehoord. Voorts voorziet artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 861/2007 van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen in de mogelijkheid van bewijsverkrijging met behulp van een videoconferentie bij beschikbaarheid van de technische middelen. Richtlijn 2008/52/EG van 21 mei 2008 betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken benadrukt dat zij het gebruik van moderne communicatietechnologieën in de bemiddelings-/mediationprocedure geenszins mag belemmeren.

12. In de meeste EU-lidstaten zijn de meeste van deze instrumenten reeds van toepassing (met enkele voorbehouden van enkele lidstaten, met name wat betreft het horen van verdachten per videoconferentie) . In de regelingen voor het gebruik van videoconferentie zijn er verschillen tussen civiele en handelszaken enerzijds en strafzaken anderzijds. De maatregelen die noodzakelijk zijn voor een hoorzitting per videoconferentie en de verschillen tussen de regelingen staan in de tabel in bijlage III.

Laatste update: 17/11/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.