Handleiding

2.5. De hoorzitting

33. In de meeste landen zal de rechter aanwezig zijn op de locatie van de verzoekende instantie voordat de videoverbinding tot stand is gebracht en zal hij de locatie gewoonlijk niet verlaten voordat de videoverbinding verbroken is. Hij heeft een essentiële rol bij het verloop van het verhoor.

34. In strafzaken wordt het verhoor rechtstreeks door of onder leiding van de rechterlijke instantie van de verzoekende lidstaat afgenomen, overeenkomstig het recht van die lidstaat (Rechtshulpverdrag van 2000).

35. In civiele zaken bepaalt artikel 12 van het rechtshulpverdrag van 2000 dat de vertegenwoordigers van het verzoekende gerecht, ook justitieel personeel, het recht hebben aanwezig te zijn bij de verrichting van de handeling tot het verkrijgen van bewijs door het aangezochte gerecht indien zulks verenigbaar is met de wet van de lidstaat van het verzoekende gerecht.

Krachtens artikel 17 van de verordening van 2001 inzake bewijsverkrijging (verzoeken tot rechtstreekse bewijsverkrijging) wordt de handeling tot het verkrijgen van bewijs verricht door een rechter of mogelijk een andere persoon die overeenkomstig de wet van de lidstaat van het verzoekende gerecht wordt aangewezen.

36. In civiele of strafzaken, wordt de apparatuur gewoonlijk door de rechter of de griffier bediend. Het verhoor van de getuige op de locatie op afstand zal zoveel mogelijk lijken op hetgeen gangbaar is wanneer de getuige zich in de rechtszaal bevindt.

37. De betrokkenen moeten met elkaar kunnen overleggen zonder dat derden meeluisteren. Er kunnen zaken zijn waarbij een partij zijn advocaat wil raadplegen (al dan niet via een tolk) zonder dat de rechter of een andere partij meeluistert. Wederzijds overleg moet derhalve mogelijk zijn zonder dat derde partijen meeluisteren. Gewoonlijk mogen de microfoons worden uitgeschakeld in de getuigenkamers, maar in de rechtszaal kunnen zij alleen door de griffier of de rechter worden uitgezet.

38. Indien de partij en haar advocaat zich niet op dezelfde locatie bevinden, moeten zij privé gesprekken kunnen voeren via een beveiligde telefoonlijn, mobiele telefoon of indien mogelijk afzonderlijke videoconferentie-apparatuur. Aanbevolen wordt om alle apparatuur zo op te stellen dat ze duidelijk afgescheiden is van andere partijen bij de juridische procedure.

39. Een procedure die regelt hoe partijen elkaar kunnen onderbreken en bezwaar kunnen maken tegen een vraag, moet vooraf toegelicht worden. In sommige situaties kan indien mogelijk overwogen worden de partijen een overzichtsbeeld te geven van alle professionele partijen omdat onvoorziene onderbrekingen daardoor makkelijker kunnen worden opgevangen.

Laatste update: 17/11/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.