Handleiding

3.3.1.  Opnames en gebruik van documenten

62. In de meeste gevallen hoeft van de videoconferentie niets meer te worden opgenomen dan normaliter het geval zou zijn in dergelijke procedures.

Wanneer in het verzoek om gebruik van videoconferentie ook wordt gevraagd om de videoconferentie op video op te nemen, moet de verzoekende instantie er ook voor zorgen dat indien nodig opname-apparatuur ter beschikking kan worden gesteld van de aangezochte instantie zodat de verklaringen in de juiste opmaak kunnen worden opgenomen.

De video-opname van proceshandelingen kunnen aan restricties onderworpen zijn, afhankelijk van de betrokken lidstaten.

63. Verwacht wordt dat de partijen vooraf hebben nagegaan welke documenten tijdens de procedure vereist zijn en dat zij van tevoren kopieën beschikbaar hebben gesteld voor de deelnemers.

De partijen moeten trachten het hierover eens te worden. Doorgaans is de meest praktische handelwijze dat vooraf een bundel van de gekopieerde documenten wordt gemaakt, die de verzoekende instantie dan naar de aangezochte instantie stuurt.

Indien dit technisch mogelijk is, zouden de documenten gepresenteerd kunnen worden door afzonderlijke documentcamera te gebruiken als onderdeel van de videoconferentie-apparatuur.

64. In sommige situaties is een documentcamera een ontoereikend instrument voor het uitwisselen van documenten. Het gebruik van een camera is bijvoorbeeld niet rechtstreeks mogelijk voor de cliënt en de advocaat die de voorgelegde documenten onder vier ogen willen bespreken. Een gefaxte kopie van het document is wellicht vlotter beschikbaar.

65. Voor de uitwisseling van documenten, zouden de videoconferenties kunnen worden aangevuld met gedeelde documentendatabases of documentenservers. Deze mogelijkheden worden in toenemende mate gebruikt voor het delen van informatie, maar in de context van justitie moet er extra op worden toegezien dat deze databases beveiligd zijn, vlot beschikbaar voor de partijen en dat zij alleen kunnen worden geraadpleegd door de partijen in de zaak die daartoe gerechtigd zijn. Deze documentendatabases kunnen beschikbaar worden gesteld via computers op de locatie van de verzoekende instantie en de aangezochte instantie.

Laatste update: 17/11/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.