Handleiding

2.3. De nodige voorbereidingen

22. Zodra de aanvraag is ingewilligd, kunnen de praktische voorbereidingen beginnen.

23. Bij een verzoek aan een gerecht in een andere lidstaat in grensoverschrijdende procedures in civiele en handelszaken deelt het aangezochte gerecht het verzoekende gerecht en of/de partijen datum, tijdstip en voorwaarden voor deelneming mee. Overleg vooraf met de verzoekende lidstaat over datum en tijdstip van de hoorzitting dient te worden overwogen. Het aangezochte gerecht roept de getuige op en neemt indien nodig de vereiste dwangmaatregelen. Het verzoek moet binnen negentig dagen na ontvangst worden uitgevoerd.

24. Bij rechtstreekse bewijsverkrijging, moet het verzoekende gerecht zelf de hoorzitting regelen en datum, tijd en plaats ervan meedelen aan de getuige, en hem ervan in kennis stellen dat het afleggen van verklaringen op vrijwillige basis geschiedt.

Het centraal orgaan of de bevoegde instantie van de aangezochte lidstaat moet het verzoekende gerecht bijstaan, omdat zij tot taak hebben videoconferenties aan te moedigen. Het verzoekende gerecht moet voldoen aan de voorwaarden die door het centrale orgaan of de bevoegde instantie zijn gesteld; deze organen kunnen ook een gerecht van hun lidstaat opdragen om toe te zien op de naleving.

25. In strafzaken dagvaardt de rechterlijke instantie van de aangezochte lidstaat de betrokkene overeenkomstig het eigen recht. De wijze waarop de betrokkene wordt opgeroepen om voor het gerecht te verschijnen, wordt door het nationaal recht geregeld.

26. Voorts moeten het verzoekende gerecht en de videoconferentie-faciliteit in de aangezochte lidstaat (kan een gerecht zijn) de rechtszaal en de getuigenkamers boeken. Indien bij de hoorzitting getolkt wordt, neemt het verzoekende gerecht in geval van rechtstreekse bewijsverkrijging in civiele zaken contact op met de tolken en treft het een regeling met hen (betreffende de vergoeding, eventuele reisregelingen en andere kosten).

27. De gebruiksvriendelijkheid van videoconferentie-apparatuur speelt een centrale rol bij de praktische voorbereidingen.

Met het oog op de videoconferentie moet altijd lang genoeg van tevoren contact mogelijk zijn tussen de technische deskundigen van de verschillende gerechten, gevangenissen of andere locaties voor videoconferenties, om ervoor te zorgen dat de videoconferentie-apparatuur goed werkt (camera's, microfoons, schermen, ISDN-lijnen, enz.).

Het valt aan te raden de apparatuur ten minste één dag vóór de eigenlijke videoconferentie te testen. Voorts kan het nuttig blijken de nummers van de ISDN-telefoonlijnen en faxnummers naar de technische staf en de griffiers van de verschillende gerechten te sturen.

Laatste update: 17/11/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.