Manual

2.6. Procesul-verbal al audierii

40. În cadrul procedurilor penale transfrontaliere, după încheierea audierii, autoritatea judiciară a statului membru solicitat trebuie să elaboreze procesul-verbal al audierii prin intermediul videoconferinţei. Procesul-verbal indică data şi locul audierii, identitatea persoanelor audiate, identitatea şi calitatea celorlalte persoane care participă la audiere, toate eventualele depuneri de jurământ şi condiţiile tehnice în care s-a desfăşurat audierea.  Acest act este transmis de către autoritatea competentă a statului membru solicitat autorităţii competente a statului membru solicitant.

41. În mod similar, în cadrul procedurilor transfrontaliere în materie civilă şi comercială, pentru cererile formulate în temeiul articolelor 10-12 din Regulamentul privind obţinerea de probe (adică a cererilor indirecte), instanţa solicitată trimite instanţei solicitante documentele care stabilesc executarea cererii şi, dacă este cazul, trimite înapoi documentele primite din partea instanţei solicitante. Documentele sunt însoţite de o confirmare a executării cererii prin intermediul formularului H din anexa la Regulamentul privind obţinerea de probe din 2001.

42. În ceea ce priveşte obţinerea directă de probe în materie civilă şi comercială, în cazul în care instanţa solicitantă nu furnizează echipamentul care urmează să fie utilizat, toate costurile aferente transmisiunii, inclusiv costurile pentru închirierea echipamentului şi a personalului tehnic pentru operarea acestuia, vor constitui responsabilitatea autorităţii care solicită videoconferinţa. În ceea ce priveşte obţinerea indirectă de probe, principiul general valabil este că executarea cererii nu dă naştere niciunei solicitări de rambursare a taxelor sau a cheltuielilor. Cu toate acestea, la solicitarea eventuală a instanţei solicitate, instanţa solicitantă ar trebui să asigure rambursarea costurilor generate de utilizarea videoconferinţei.

43. În materie penală, în cazul aplicării Convenţiei privind asistenţa judiciară reciprocă din 2000, costul stabilirii legăturii video, costurile legate de punerea la dispoziţie a legăturii video în statul membru solicitat, remunerarea interpreţilor pe care îi pune la dispoziţie şi indemnizaţiile plătite martorilor şi experţilor, precum şi cheltuielile lor de deplasare în statul membru solicitat, sunt rambursate de către statul membru solicitant statului membru solicitat, cu excepţia cazului în care acesta renunţă la rambursarea totală sau parţială a cheltuielilor.

44. În mod similar, în cadrul procedurilor civile şi comerciale, în cazul în care instanţa solicitată solicită acest lucru, instanţa solicitantă asigură rambursarea, fără întârziere, a onorariilor plătite experţilor şi interpreţilor, precum şi a costurilor determinate de utilizarea videoconferinţei (aplicarea articolului 18 din Regulamentul privind obţinerea de probe din 2001).

Ultima actualizare: 17/11/2021

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.