Manual

4.2. Cadrul juridic în materie civilă şi comercială

74. Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanţele statelor membre în domeniul obţinerii de probe în materie civilă sau comercială constituie cadrul juridic pertinent pentru obţinerea de probe prin videoconferinţă în materie civilă şi comercială. Există două contexte posibile în care pot fi utilizate videoconferinţele în scopul obţinerii transfrontaliere de probe în conformitate cu regulamentul. Acestea sunt obţinerea de probe de către o instanţă solicitată în conformitate cu articolele 10 - 12 şi obţinerea directă de probe în conformitate cu articolul 17.

75. În conformitate cu articolele 10 - 12, părţile şi reprezentanţii acestora pot fi prezenţi atunci când se obţin probe de către instanţa solicitată, cu condiţia ca acest lucru să fie prevăzut de legislaţia statului membru al instanţei solicitante. Instanţa solicitată stabileşte condiţiile în care părţile şi reprezentanţii acestora pot să participe, în conformitate cu articolul 10. Instanţa solicitată informează părţile şi reprezentanţii acestora cu privire la data, ora şi locul în care se vor desfăşura procedurile. În conformitate cu articolul 11, instanţa solicitată poate, de asemenea, să solicite părţilor şi reprezentanţilor acestora să fie prezenţi sau implicaţi în obţinerea de probe, în cazul în care această posibilitate este prevăzută de legislaţia statului membru al acesteia. Reprezentanţii instanţei solicitante pot, de asemenea, decide să fie prezenţi atunci când se obţin probe de către instanţa solicitată, cu condiţia ca acest lucru să fie permis de legislaţia statului membru al instanţei solicitante. Dacă se solicită participarea reprezentanţilor instanţei solicitante în momentul obţinerii de probe, instanţa solicitată stabileşte condiţiile în care aceştia pot participa, în conformitate cu articolul 10.

76. Pentru a facilita prezenţa sau participarea părţilor sau a instanţei solicitante, instanţa solicitantă poate cere instanţei solicitate să folosească tehnologia comunicaţiilor, precum videoconferinţele, pentru obţinerea de probe. Instanţa solicitată are obligaţia de a se conforma acestei cereri, cu condiţia ca acest lucru să nu fie incompatibil cu legislaţia statului membru din care provine sau să nu dea naştere unor dificultăţi practice majore. În caz de neconformare, instanţa solicitată trebuie să informeze instanţa solicitantă.

Dacă nu este furnizat accesul la mijloacele tehnice, instanţele pot pune la dispoziţie mijloace tehnice de comun acord.

77. Cu excepţia cazurilor în care instanţa solicitantă formulează o cerere pentru o procedură specială, instanţa solicitată execută cererea în conformitate cu legislaţia din statul membru în care se află. Aceasta prezidează audierea, care se va desfăşura în mod normal în limba oficială a instanţei solicitate. Instanţa solicitată este, de asemenea, responsabilă cu organizarea audierii şi citarea martorilor. Dacă este necesar, se aplică măsuri coercitive în conformitate cu legislaţia instanţei solicitate. Martorul poate invoca dreptul de a refuza să depună mărturie în conformitate cu dreptul statului membru al instanţei solicitate sau solicitante.

78. În temeiul articolului 17, instanţa poate solicita să obţină probe direct în alt stat membru şi înaintează o cerere în acest sens organismului central sau autorităţii competente din respectivul stat membru. Obţinerea directă de probe trebuie să aibă loc pe bază voluntară, fără utilizarea de măsuri coercitive. Instanţa solicitantă trebuie să informeze persoanele audiate că obţinerea directă de probe este voluntară.

Ca urmare a cererii, organismul central sau autoritatea competentă a statului membru solicitat comunică instanţei solicitante dacă cererea este acceptată, precum şi orice eventuale condiţii de îndeplinit în conformitate cu legislaţia din statul membru solicitat (cum ar fi, de exemplu, faptul că ar putea fi desemnată o instanţă din statul membru solicitat care să participe la obţinerea probelor). Instanţa solicitantă execută cererea în conformitate cu legislaţia statului membru în care se află, deşi trebuie respectate condiţiile prevăzute de legislaţia statului membru solicitat. Ca şi articolul 10, articolul 17 încurajează utilizarea videoconferinţei. Cererea poate fi refuzată de către organismul central sau autoritatea competentă în cazul în care nu intră în sfera de aplicare a Regulamentului privind obţinerea de probe din 2001, în cazul în care nu conţine toate informaţiile necesare sau în cazul în care obţinerea directă de probe este contrară principiilor fundamentale de drept din statul membru de origine.

Ultima actualizare: 08/10/2020

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.