Manual

Etapă

Videoconferinţe -

în materie civilă şi comercială

Videoconferinţe -

în materie penală

 

1. Cerere privind obţinerea de probe

 

 

1.1. Actorii implicaţi

Instanţa trimite cererea

 

Cererile sunt transmise direct de către instanţa unde au început procedurile (denumită în continuare „instanţa solicitantă”) către instanţa dintr-un alt stat membru care obţine probe (denumită în continuare „instanţa solicitată”).  Instanţa solicitantă înaintează organismului central sau autorităţii competente din statul solicitat o cerere în vederea obţinerii directe a probelor (în conformitate cu articolul 17).

Instanţa, procurorul sau altă autoritate judiciară competentă transmite cererea

Cererile sunt transmise direct de către instanţă (denumită în continuare „instanţa solicitantă”) sau de alte autorităţi judiciare competente (de exemplu, procurori sau centre de asistenţă juridică reciprocă) către autoritatea competentă a statului solicitat.

 

1.2. Forma cererii

Formulare standard prevăzute în Regulamentul privind obţinerea de probe din 2001

 

 

Cererea trebuie înaintată utilizând formularele standard anexate la Regulamentul privind obţinerea de probe din 2001. Cererea trebuie să conţină detalii, cum ar fi numele şi adresa părţilor implicate în procedură, natura şi obiectul cauzei, o descriere a modului în care se vor obţine probe etc. Formularele relevante care trebuie utilizate sunt:

Formularul A: cerere privind obţinerea de probe (articolele 10 - 12);

Formularul I: cerere privind obţinerea directă de probe (în temeiul articolului 17);

Formular standard (opţional):

Cerere privind asistenţa juridică reciprocă în materie penală.

Cererile de audiere prin videoconferinţă conţin, pe lângă informaţiile referitoare la autoritatea care a formulat cererea, obiectul şi motivul cererii, acolo unde este posibil, identitatea şi cetăţenia persoanei implicate şi, dacă este cazul, denumirea autorităţii judiciare şi numele persoanelor care vor efectua audierea.

Cererea trebuie să conţină şi motivul pentru care nu este de dorit sau nu este posibil ca martorul sau expertul să fie prezent personal la audiere, denumirea autorităţii judiciare şi numele persoanelor care vor efectua audierea.

 

1.3. Înaintarea cererii

Formularele sunt disponibile pe site-urile Atlasului judiciar european (Reţeaua Judiciară Europeană în materie civilă şi comercială).

https://e-justice.europa.eu/content_taking_of_evidence_forms-160-ro.do

Cererea poate fi trimisă prin poştă, curier, fax (în toate statele membre) sau e-mail (numai în 13 state membre).


 

1.4. Răspunsul la cerere

1. Obţinerea (indirectă) de probe de către instanța solicitată:

Confirmare de primire: Referitor la cererile formulate în temeiul articolelor 10 - 12 (şi anume cererile privind obţinerea indirectă de probe), în termen de 7 zile de la primirea cererii, instanţa solicitată trimite instanţei solicitante o confirmare de primire, folosind formularul B din anexă.

Formular: Pentru răspuns se utilizează formularul F, anexat la Regulamentul 1206/2001. Acesta include notificarea cu privire la data, ora, locul unde se obţin probele, precum şi condiţiile de participare.

Timp: În termen de treizeci de zile, instanţa solicitată trebuie să informeze instanţa solicitantă dacă cererea nu poate fi acceptată sau dacă sunt necesare informaţii suplimentare. Notificarea se face prin intermediul formularului C, care este anexat la Regulamentul privind obţinerea de probe din 2001.

În cazul în care se acceptă, cererea trebuie executată în termen de nouăzeci de zile de la primire. În cazul în care se produce o întârziere, ar trebui utilizat formularul G pentru notificarea instanţei solicitante. Dacă cererea se refuză (formularul H), instanţa solicitată trebuie să informeze instanţa solicitantă cu privire la aceasta în termen de şaizeci de zile de la primirea cererii.

Refuzul de a utiliza videoconferinţa: Instanţa solicitată se conformează acestei cerinţe cu condiţia ca aceasta să nu fie incompatibilă cu legislaţia statului membru al instanţei solicitate sau să nu dea naştere unor dificultăţi practice majore.

Instanţa responsabilă cu soluţionarea cererii va confirma primirea cererii cât mai curând posibil. Cu toate acestea,

în conformitate cu Convenţia privind asistenţa judiciară reciprocă din 2000, instanţa solicitată nu are nicio obligaţie de confirmare a primirii cererii .

Confirmarea de primire va fi trimisă autorităţii din statul membru solicitant şi va conţine numele, adresa, numărul de telefon şi de fax al instanţei şi, dacă este posibil, numele judecătorului responsabil cu prelucrarea acesteia.

 

Statul membru solicitat execută cererea de asistenţă judiciară de îndată ce este posibil, ţinând seama

în cea mai mare măsură posibilă de termenele procedurale sau de altă natură indicate de statul membru solicitant. Statul

membru solicitant explică motivele termenelor în cauză.

 

Refuzul de a utiliza videoconferinţa: Statul membru solicitat este de acord cu audierea prin videoconferinţă în măsura în care recurgerea la această metodă nu este contrară principiilor fundamentale ale dreptului său şi cu condiţia de a dispune de mijloacele tehnice care permit efectuarea audierii.

 

Cereri privind obţinerea directă de probe în temeiul articolului 17:

În termen de treizeci de zile de la primirea cererii, organismul central sau autoritatea competentă informează instanţa solicitantă dacă cererea este sau nu acceptată şi, eventual, în ce condiţii pot fi obţinute probele, completând formularul J. Dacă cererea se acceptă, organismul central sau autoritatea competentă poate însărcina o instanţă a statului membru din care face parte să ia parte la obţinerea de probe pentru a veghea la aplicarea corectă a prezentului articol şi a condiţiilor care au fost stabilite.

 

 

1.5. Accesul la echipamentele pentru  videoconferinţă

Dacă instanţele solicitate şi instanţele solicitante nu au acces la mijloacele tehnice menţionate anterior, astfel de mijloace pot fi procurate prin acord reciproc.

În cazul în care statul membru solicitat nu dispune de mijloacele tehnice care permit realizarea unei videoconferinţe, statul membru solicitant le poate pune la dispoziţia statului membru solicitat, prin acord reciproc.

 

1.6. Măsuri practice care precedă videoconferinţa

1. Obţinerea (indirectă) de probe de către instanța solicitată:

Instanţa solicitată: notifică instanţa solicitantă şi/sau părţile cu privire la data, ora, locul unde se obţin probele, precum şi condiţiile de participare.

- citarea martorului

Instanţa solicitantă şi instanţa solicitată:

- rezervarea sălii de şedinţă

- activarea echipamentului de videoconferinţă (inclusiv testarea conexiunilor)

- rezervarea interpreţilor şi a personalului tehnic

2. Obţinerea directă a probelor:

Instanţa solicitantă:

- notifică martorul cu privire la data, ora, locul unde se efectuează actul de cercetare (obţinerea de probe)

Instanţa solicitantă sau facilitatea de videoconferinţă (cu ajutorul organismului central sau al autorităţii competente):

- rezervarea sălii de şedinţă sau a facilităţii de videoconferinţă

- activarea echipamentului de videoconferinţă (inclusiv testarea conexiunilor)

- rezervarea interpreţilor şi a personalului tehnic

Instanţa sau altă autoritate judiciară a statului membru solicitat transmite o citaţie persoanei care urmează să apară în instanţă în conformitate cu dreptul naţional.

 

Instanţa solicitantă şi instanţa solicitată sau facilitatea de videoconferinţă:

- rezervarea sălii de şedinţă sau a facilităţii de videoconferinţă

- activarea echipamentului de videoconferinţă (inclusiv testarea conexiunilor)

- rezervarea interpreţilor şi a personalului tehnic

 

 

1.7. Limbi utilizate şi interpretare

1. Obţinerea (indirectă) de probe de către instanța solicitată:

Limba utilizată

Va fi utilizată limba instanţei solicitate.

 

 

 

Utilizarea interpreţilor

La cererea instanţei solicitante sau a persoanei care trebuie audiată, instanţa solicitată se asigură că persoana care urmează să fie audiată este asistată de un interpret, dacă este necesar.

2. Obţinerea directă a probelor:

Limba utilizată

Cu respectarea condiţiilor impuse de către autoritatea centrală sau autoritatea competentă, se utilizează limba instanţei solicitante.

Utilizarea interpreţilor

Instanţa solicitată se asigură că persoana care urmează să fie audiată este asistată de un interpret, dacă este necesar.

 

Limbile utilizate

În cerere, instanţa solicitantă informează instanţa solicitată cu privire la limba care va fi utilizată.

Instanţa solicitantă şi instanţa solicitată pot solicita ca procedurile să aibă loc, în totalitate sau parţial, într-o limbă străină.

Utilizarea interpreţilor

La cererea statului membru solicitant sau a persoanei care trebuie audiată, statul membru solicitat se asigură că aceasta este asistată de un interpret, dacă este necesar.

 

2.1. Desfăşurarea audierii prin videoconferinţă

Se aplică legislaţia statului solicitat

Se organizează utilizarea videoconferinţei în conformitate cu dreptul statului solicitat. Cu toate acestea, instanţa solicitantă poate solicita ca executarea cererii să aibă loc în conformitate cu o procedură specială prevăzută de legislaţia statului membru din care face parte. Instanţa solicitată se conformează acestei cereri, cu condiţia ca această procedură să nu fie incompatibilă cu legislaţia statului membru din care provine sau să nu dea naştere unor dificultăţi practice majore.

În cazul obţinerii directe de probe de către instanţa solicitantă în conformitate cu articolul 17, instanţa solicitantă execută cererea în conformitate cu dreptul său naţional.

Se aplică legislaţia statului solicitant

Se organizează utilizarea videoconferinţei în conformitate cu dreptul statului solicitant. Statul solicitat respectă formalităţile şi procedurile indicate în mod expres de statul solicitant, în măsura în care aceste formalităţi şi proceduri nu sunt contrare principiilor fundamentale de drept ale statului solicitat.

 

 

 

Refuzul de a depune mărturie

Persoana care trebuie audiată are dreptul de a refuza acest lucru în măsura în care există dispoziţii în acest sens fie în legislaţia dreptului solicitat, fie în legislaţia statului solicitant.

 

Nu se dă curs cererilor pentru obţinerea directă a probelor în conformitate cu articolul 17 decât dacă acest lucru poate avea loc pe bază voluntară, fără a fi nevoie să se recurgă la măsuri de constrângere.

 

Refuzul de a depune mărturie

Persoana care trebuie audiată are dreptul de a refuza acest lucru în măsura în care există dispoziţii în acest sens fie în legislaţia dreptului solicitat, fie în legislaţia statului solicitant.

Prezenţa autorităţii judiciare a statului solicitat

Audierea are loc în prezenţa unei autorităţi judiciare a statului membru solicitat, asistată, dacă este cazul, de un interpret; această autoritate este de asemenea responsabilă cu identificarea persoanei audiate şi cu respectarea principiilor fundamentale de drept ale statului membru solicitat.

 

 

2.2. Cine este responsabil cu audierea prin videoconferinţă

1. Obţinerea (indirectă) de probe de către instanța solicitată:

Instanţa solicitată (instanţa statului solicitat în conformitate cu articolele 10-12 din Regulamentul privind obţinerea de probe din 2001)

 

2. Obţinerea directă de probe:

Instanţa solicitantă (instanţa statului solicitant, în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul privind obţinerea de probe din 2001).

 

 

Instanţa sau procurorul statului solicitant

 

2.3. Costurile videoconferinţelor

Instanţa solicitantă trebuie să asigure rambursarea onorariilor plătite experţilor şi interpreţilor, precum şi organizarea videoconferinţei.

Executarea cererii de obţinere indirectă a probelor nu ar trebui să dea naștere niciunei solicitări de rambursare a taxelor sau a cheltuielilor. Cu toate acestea, la solicitarea eventuală a instanţei solicitate, instanţa solicitantă ar trebui să asigure rambursarea costurilor generate de utilizarea videoconferinţei.

Instanţa solicitantă trebuie să asigure rambursarea onorariilor plătite experţilor şi interpreţilor, precum şi organizarea videoconferinţei. Instanţa solicitată poate renunţa la rambursarea totală sau parţială a cheltuielilor.

 

3. Măsuri ulterioare sesiunii de videoconferinţă

1. În cererile privind obţinerea indirectă de probe (şi anume cele formulate în temeiul articolelor 10 - 12 din regulament), instanţa solicitată trimite fără întârziere instanţei solicitante documentele care prevăd executarea cererii şi, după caz, înapoiază documentele primite de la instanţa solicitantă. Documentele sunt însoţite de o confirmare a executării cererii prin intermediul formularului H din anexa la Regulamentul privind obţinerea de probe din 2001.

2. Obţinerea directă a probelor:

Cu excepţia cazurilor în care există alte condiţii impuse de către organismul central, nu sunt necesare măsuri ulterioare sesiunii de videoconferinţă.

Autoritatea judiciară a statului membru solicitat întocmeşte, după încheierea audierii, un proces-verbal care indică data şi locul audierii, identitatea persoanei audiate, identitatea şi calitatea tuturor celorlalte persoane din statul membru solicitat care au participat la audiere, toate eventualele depuneri de jurământ şi condiţiile tehnice în care s-a desfăşurat audierea. Acest act este transmis de către autoritatea competentă a statului membru solicitat autorităţii competente a statului membru solicitant.

Ultima actualizare: 17/11/2021

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.