Príručka

1.2. Prehľad právneho rámca v práve Európskej únie

8. Žiadosti vo všetkých trestných veciach sa zvyčajne riadia vnútroštátnymi zákonmi a Dohovorom z 29. mája 2000 o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „dohovor o VPP z roku 2000“).

9. Žiadosti možno podať aj v občianskych veciach na základe nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (ďalej len „nariadenie o vykonávaní dôkazov z roku 2001“).

10. Vzorové tlačivá a informácie o postupoch sú tiež dostupné na webových stránkach Európskej justičnej siete v občianskych a obchodných veciach (v Európskom justičnom atlase) a Európskej justičnej siete v trestných veciach.

11. Ďalší priestor pre využívanie videokonferencie v kontexte EÚ možno nájsť v smernici Rady 2004/80/ES z 29. apríla 2004 o odškodňovaní obetí trestných činov. V súlade s článkom 9 ods. 1 písm. a) smernice možno žiadateľa vypočuť prostredníctvom videokonferencie. Navyše článok 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, predpokladá možnosť vykonávania dôkazov prostredníctvom videokonferencie, ak sú dostupné technické prostriedky. Smernica 2008/52/ES z  21. mája 2008 o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach zdôrazňuje, že by žiadnym spôsobom nemala brániť používaniu moderných komunikačných technológií v procese mediácie.

12. Vo väčšine členských štátov EÚ sa už väčšina týchto nástrojov uplatňuje (s niekoľkými výhradami zo strany niektorých členských štátov, najmä pokiaľ ide o výsluch obvinených osôb prostredníctvom videokonferencie).

Posledná aktualizácia: 17/11/2021

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.