Príručka

2.3. Potrebné prípravy

22. Po akceptovaní žiadosti môže začať praktická príprava.

23. V cezhraničných občianskych a obchodných konaniach v prípade žiadosti súdu v inom členskom štáte dožiadaný súd informuje dožadujúci súd a/alebo účastníkov o dátume, čase a podmienkach účasti. Mala by sa zvážiť predbežná  konzultácia s dožadujúcim súdom o dátume a čase výsluchu. Dožiadaný súd predvolá svedka a prijme potrebné donucovacie opatrenia, ak je to potrebné. Žiadosť sa musí vykonať do 9 dní od doručenia.

24. V prípade priameho výkonu dôkazov za organizáciu výsluchu a informovanie svedka o dni, čase a mieste výsluchu, ako aj skutočnosti, že svedčenie je dobrovoľné, je zodpovedný samotný dožadujúci súd. Ústredný orgán alebo príslušný orgán dožiadaného členského štátu by mal pomáhať dožadujúcemu súdu, keďže je jeho povinnosťou podporovať videokonferencie. Dožadujúci súd musí splniť podmienky stanovené ústredným orgánom alebo príslušným orgánom, ktorý môže úlohou zaručenia súladu poveriť tiež súd svojho členského štátu.

25. V trestných veciach predvolá v súlade so svojim právnym poriadkom dotknutú osobu justičný orgán dožiadaného členského štátu. Spôsob predvolania osoby na súd upravujú vnútroštátne právne predpisy.

26. Navyše dožadujúci súd a videokonferenčné zariadenie v dožiadanom členskom štáte (čo môže byť súd) si musia zarezervovať pojednávaciu miestnosť alebo miestnosť pre svedkov. Ak sa počas výsluchu využíva tlmočenie, v občianskych veciach v prípade priameho vykonávania dôkazov dožadujúci súd kontaktuje tlmočníkov a dohodne sa s nimi (na odmene, cestovných opatreniach a iných nákladoch).

27. Použiteľnosť videokonferenčného vybavenia zohráva pri praktickej príprave ústrednú úlohu.

Vždy je potrebné mať kontakty medzi technickými expertmi príslušných súdov, väzníc alebo iných videokonferenčných miest s dostatočným predstihom pred videokonferenciou s cieľom zabezpečiť, aby videokonferenčné vybavenie riadne fungovalo (kamery, mikrofóny, obrazovky, linky ISDN, atď).

Odporúča sa odskúšať vybavenie a spojenia aspoň deň pred samotnou videokonferenciou. Navyše sa môže ukázať užitočným zaslať čísla telefónnych liniek ISDN a faxové čísla technickému personálu a úradníkom príslušných súdov.

Posledná aktualizácia: 17/11/2021

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.