Príručka

3.2. Všeobecné opatrenia a zásady kvality

47. Systém videokonferencie by mal byť nastavený tak, aby sa dotknutým osobám poskytol realistický a jasný obraz toho, čo sa odohráva na vzdialenom mieste (dožadujúceho a dožiadaného orgánu). Pokiaľ ide o kvalitu vizuálneho a zvukového spojenia, mal by sa brať dostatočný ohľad na záujmy dotknutých osôb. Preto by mal byť systém videokonferencie vysokej kvality. Len tak bude výsluch vedený prostredníctvom videokonferencie poskytovať primeranú alternatívu k pojednávaniu za prítomnosti všetkých osôb. Táto požiadavka konkrétne znamená, že zvuk a obraz sa musia presne zosúladiť a reprodukovať bez akéhokoľvek vnímateľného oneskorenia. Navyše musí byť jasne vnímateľný zovňajšok, výraz tváre a gestá dotknutých osôb.

Videokonferenčné vybavenie

48. S cieľom uľahčiť používanie videokonferenčného vybavenia by všetky zložky vybavenia mali byť v čo najväčšej miere štandardizované na základe rovnakých druhov vybavenia a rovnakej konfigurácie. Videokonferenčné vybavenie by malo byť pokiaľ možno začlenené do zavedených pracovných postupov a infraštruktúry pojednávacej miestnosti. V pojednávacej miestnosti by sa videokonferenčné nástroje mali v čo najväčšej miere inštalovať a používať spôsobom, ktorý vytvára atmosféru tradičného pojednávania súdu. V ďalších oddieloch sa rozoberajú rôzne aspekty obrazu, osvetlenia, zvuku a umiestnenia a používania vybavenia (kamery, mikrofóny a obrazovky).

Posledná aktualizácia: 08/10/2020

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.