Príručka

3.3.2. Viacbodové spojenie a premostenie

66. Pri cezhraničnej konferencii by malo byť možné prepojiť systém dožadujúceho orgánu so systémami dožiadaného orgánu. Zvyčajne sa cezhraničná videokonferencia týka nadviazania vizuálneho a zvukového spojenia medzi dvoma miestami (spojenie z bodu do bodu), t.j. miesta dožadujúceho orgánu a miesta dožiadaného orgánu.

V niektorých prípadoch môže byť potrebné nadviazať spojenie medzi viacerými miestami súčasne (viacbodové). Môže k tomu dôjsť napríklad vtedy, keď je tlmočník spojený so súdnym konaním z tretieho miesta. Spojenie možno nadviazať prostredníctvom premostenia tretej strany.

67. Spojenie z bodu do bodu a viacbodové spojenie by mali spĺňať aj medzinárodné normy uplatňované na videokonferencie.

Tieto normy vypracovala Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU). Podrobný zoznam sa uvádza v prílohe II tejto príručky.

Cezhraničné spojenie videokonferenčných systémov by malo byť zabezpečené aj tak, aby sa zabránilo neoprávnenému odpočúvaniu záznamov tretími stranami. Ak sa používa spojenie IP–IP, zúčastnené súdy sa musia dohodnúť na spôsobe šifrovania.

Posledná aktualizácia: 17/11/2021

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.