Príručka

Krok

Videokonferencie –

občianske a obchodné veci

Videokonferencie –

trestné veci

 

1. Žiadosť o vykonanie dôkazov

 

 

1.1. Zainteresovaní aktéri

Súd zašle žiadosť

 

Žiadosti zasiela priamo súd, na ktorom sa začalo konanie („dožadujúci súd“), súdu iného členského štátu, ktorý vykonáva dôkaz („dožiadaný súd“). Žiadosť o priame vykonanie dôkazov (podľa článku 17) zasiela dožadujúci súd ústrednému orgánu alebo príslušnému orgánu dožiadaného štátu.

Súd, prokurátor alebo iný príslušný justičný orgán zašle žiadosť

Žiadosti zasiela priamo súd („dožadujúci súd“) alebo iný príslušný justičný orgán (napr. prokurátor alebo centrum vzájomnej právnej pomoci) príslušnému orgánu dožiadaného štátu.

 

1.2. Tlačivo žiadosti

Vzorové tlačivá v nariadení o vykonávaní dôkazov z roku 2001

 

Žiadosť sa musí podať prostredníctvom vzorových tlačív, ktoré sú pripojené k nariadeniu o vykonávaní dôkazov z roku 2001. Žiadosť musí obsahovať údaje, ako sú meno a adresa účastníkov konania, povaha a predmet sporu, popis vykonania dôkazov, o ktorý sa žiada, atď. Príslušné tlačivá, ktoré sa majú použiť sú:

Tlačivo A: žiadosť o vykonanie dôkazov (podľa článkov 10 až 12);

Tlačivo I: žiadosť o priame vykonanie dôkazov (podľa článku 17).

Vzorové tlačivo (nepovinné):

Žiadosť o vzájomnú právnu pomoc v trestných veciach.

Žiadosti o výsluch prostredníctvom videokonferencie musí obsahovať okrem informácií o orgáne, ktorý podáva žiadosť, aj cieľ a dôvody žiadosti, totožnosť a štátnu príslušnosť dotknutej osoby a prípadne názov justičného orgánu a mená osôb, ktoré budú viesť výsluch.

Navyše musí obsahovať dôvod, prečo nie je žiadúce alebo možné, aby sa svedok alebo znalec dostavil osobne, názov justičného orgánu a meno osoby, ktorá bude viesť výsluch.

 

1.3. Zaslanie žiadosti

Tlačivá sa nachádzajú na webovej stránke Európskeho justičného atlasu (Európska justičná sieť v občianskych a obchodných veciach).

https://e-justice.europa.eu/content_european_judicial_atlas_in_civil_matters-321-sk.do

Žiadosť možno zaslať poštou, kuriérom, faxom (vo všetkých členských štátoch) alebo elektronickou poštou (len v 13 členských štátoch).

 

 

1.4. Odpoveď na žiadosť

 

1. (Nepriame) Vykonanie dôkazov dožiadaným súdom:

Potvrdenie prijatia: Pri žiadostiach podľa článkov 10 až 12 (t.j. žiadosti o nepriame vykonanie dôkazov) do siedmych dní od doručenia žiadosti zašle dožiadaný súd potvrdenie prijatia dožadujúcemu súdu na tlačive B v prílohe.

Tlačivo: Odpoveď sa podáva na tlačive F, ktoré je pripojené k nariadeniu č. 1206/2001. Zahŕňa oznámenie dátumu, času, miesta výkonu dôkazov a podmienok účasti.

Čas: Do tridsiatich dní musí dožiadaný súd informovať dožadujúci súd, či žiadosť možno akceptovať alebo či sa vyžadujú ďalšie informácie. Oznámenie sa podáva na tlačive C, ktoré je pripojené k nariadeniu o vykonávaní dôkazov z roku 2001.

Žiadosť, ak sa akceptuje, sa musí vykonať do deväťdesiatich dní od doručenia. V prípade omeškania je potrebné informovať dožadujúci súd prostredníctvom tlačiva G. Ak sa žiadosť odmietne (tlačivo H), dožiadaný súd to musí oznámiť dožadujúcemu súdu do šesťdesiatich dní od doručenia žiadosti.

Odmietnutie použiť videokonferenciu: Dožiadaný súd nevyhovie tejto požiadavke, len ak by bola nezlučiteľná s právnym poriadkom členského štátu dožiadaného súdu alebo z dôvodu závažných praktických problémov.

 

Súd zodpovedný za vybavenie žiadosti potvrdí čo najskôr prijatie žiadosti. Neexistuje však povinnosť dožiadaného súdu potvrdiť prijatie žiadosti podľa  dohovoru o vzájomnej právnej pomoci z roku 2000.

Potvrdenie prijatia sa zašle orgánu dožadujúceho členského štátu a obsahuje meno, adresu, telefónne a faxové číslo súdu a prípadne sudcu zodpovedného za jej spracovanie.

 

Dožiadaný členský štát vykoná žiadosť o pomoc čo najskôr, pričom podľa možností plne zohľadní procesné a iné lehoty uvedené dožadujúcim členským štátom. Dožadujúci členský štát tieto lehoty odôvodní.

 

Odmietnutie použiť videokonferenciu: Dožiadaný členský štát udelí súhlas s uskutočnením výsluchu formou videokonferencie za predpokladu, že jej použitie nie je v rozpore so základnými zásadami jeho právneho poriadku, a za podmienky, že má technické prostriedky na vykonanie takéhoto výsluchu.

 

Žiadosti o priame vykonanie dôkazov podľa článku 17:

Ústredný orgán alebo príslušný orgán informuje na tlačive J do 30 dní od doručenia žiadosti dožadujúci súd, či sa žiadosť akceptovala, a o akýchkoľvek podmienkach, za ktorých možno dôkaz vykonať. Ak sa akceptuje, ústredný orgán alebo príslušný orgán môže určiť, aby sa na vykonaní dôkazov podieľal súd tohto členského štátu, s cieľom zabezpečiť správne uplatnenie tohto článku a stanovených podmienok.

 

 

1.5. Prístup k videokonferenčnému vybaveniu

Ak dožiadaný alebo dožadujúci súd nemá prístup k technickým prostriedkom uvedeným vyššie, môžu si ich súdy po vzájomnej dohode poskytnúť.

Ak dožiadaný členský štát nemá technické prostriedky na uskutočnenie videokonferencie, môže mu také prostriedky poskytnúť po vzájomnej dohode dožadujúci členský štát.

 

1.6. Praktické opatrenia pred uskutočnením videokonferencie

1. (Nepriame) Vykonanie dôkazov dožiadaným súdom:

Dožiadaný súd: informovanie dožadujúceho súdu a/alebo účastníkov o dátume, čase, mieste výkonu dôkazov a podmienkach účasti.

- predvolanie svedkov

Dožadujúci a dožiadaný súd:

- zarezervovanie pojednávacej miestnosti

- aktivácia videokonferenčného vybavenia (vrátane odskúšania spojení)

- zarezervovanie tlmočníkov a technického personálu

2. Priame vykonanie dôkazov:

Dožadujúci súd:

- informovanie svedkov o dátume, čase, mieste výkonu dôkazov

Dožadujúci súd alebo videokonferenčné zariadenie (s pomocou ústredného orgánu alebo príslušného orgánu):

- zarezervovanie pojednávacej miestnosti alebo videokonferenčného zariadenia

- aktivácia videokonferenčného vybavenia (vrátane odskúšania spojení)

- zarezervovanie tlmočníkov a technického personálu

Súd alebo iný justičný orgán dožiadaného členského štátu predvolá v súlade so svojim právnym poriadkom dotknutú osobu.

 

Dožadujúci a dožiadaný súd alebo videokonferenčné zariadenie:

- zarezervovanie pojednávacej miestnosti alebo videokonferenčného zariadenia

- aktivácia videokonferenčného vybavenia (vrátane odskúšania spojení)

- zarezervovanie tlmočníkov a technického personálu

 

 

1.7. Jazyky a tlmočenie

1. (Nepriame) Vykonanie dôkazov dožiadaným súdom:

Jazyk

Použije sa jazyk dožiadaného súdu.

 

 

 

 

Využitie tlmočníka

Ak je to potrebné, dožiadaný súd zabezpečí, na žiadosť dožadujúceho súdu alebo osoby, ktorá sa má vypočuť, pre vypočúvanú osobu tlmočníka.

2. Priame vykonanie dôkazov:

Jazyk

S výhradou podmienok uložených ústredným orgánom alebo príslušným orgánom sa použije jazyk dožadujúceho súdu.

Využitie tlmočníkov

Ak je to potrebné, dožadujúci súd zabezpečí osobe, ktorá sa má vypočuť, pomoc tlmočníka.

Jazyky:

V žiadosti dožadujúci súd informuje dožiadaný súd o jazyku, ktorý sa použije.

Dožadujúci a dožiadaný súd môžu, ak je to vhodné, rozhodnúť, že sa konanie uskutoční celkom alebo sčasti v cudzom jazyku.

Využitie tlmočníka

Ak je to potrebné, dožiadaný členský štát zabezpečí, na žiadosť dožadujúceho členského štátu alebo osoby, ktorá sa má vypočuť, pre vypočúvanú osobu tlmočníka.

 

2.1. Riadenie výsluchu prostredníctvom videokonferencie

Uplatňuje sa právo dožiadaného štátu

Použitie videokonferencie sa pripravuje podľa práva dožiadaného štátu. Dožadujúci súd však môže žiadať, aby sa žiadosť vykonala osobitným postupom upraveným právnym poriadkom jeho členského štátu. Dožiadaný súd nevyhovie, len ak by to bolo nezlučiteľné s právnym poriadkom jeho členského štátu alebo z dôvodu závažných praktických problémov.

Pri priamom vykonaní dôkazov podľa článku 17 dožadujúcim súdom tento vykoná žiadosť v súlade so svojim vnútroštátnym poriadkom.

Uplatňuje sa právo dožadujúceho štátu

Použitie videokonferencie sa pripravuje podľa práva dožadujúceho štátu. Dožiadaný štát dodrží náležitosti a postupy, ktoré výslovne uviedol dožadujúci štát za predpokladu, že takéto náležitosti a postupy nie sú v rozpore so základnými zásadami právneho poriadku dožiadaného štátu.

 

 

 

Odmietnutie vypovedať

Osoba, ktorá sa má vypočuť, má právo odmietnuť vypovedať, ak to má oporu v právnych predpisoch dožiadaného štátu alebo v právnych predpisoch dožadujúceho štátu.

 

Priame vykonanie dôkazov podľa článku 17 sa smie uskutočniť len na dobrovoľnom základe bez potreby uplatnenia donucujúcich prostriedkov.

 

Odmietnutie vypovedať

Osoba, ktorá sa má vypočuť, má právo odmietnuť vypovedať, ak to má oporu v právnych predpisoch dožiadaného štátu alebo v právnych predpisoch dožadujúceho štátu.

Prítomnosť justičného orgánu dožiadaného štátu

Justičný orgán dožiadaného členského štátu sa zúčastní výsluchu, v prípade potreby aj s tlmočníkom, a je zodpovedný za overenie totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť, a dodržiavanie základných zásad právneho poriadku dožiadaného členského štátu.

 

2.2. Kto zodpovedá za výsluch prostredníctvom videokonferencie

1. (Nepriame) Vykonanie dôkazov dožiadaným súdom:

Dožiadaný súd (súd dožiadaného štátu podľa článkov 10–12 nariadenia o vykonávaní dôkazov z roku 2001)

 

2. Priame vykonanie dôkazov:

Dožadujúci súd (súd dožadujúceho štátu podľa článku 17 nariadenia o vykonávaní dôkazov z roku 2001).

Súd alebo prokurátor dožadujúceho štátu

 

2.3. Náklady videokonferencie

Dožadujúci súd zabezpečí úhradu trov odmien vyplatených znalcom a tlmočníkom a nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s videokonferenciou.

Vykonaním žiadosti o nepriame vykonanie dôkazov by nemal vznikať žiaden nárok na náhradu daní ani nákladov. Ak si to však dožiadaný súd praje, dožadujúcu súd by mal zabezpečiť náhradu nákladov vyplývajúcich z použitia videokonferencie

Dožadujúci súd zabezpečí úhradu odmien vyplatených znalcom a tlmočníkom a nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s videokonferenciou. Dožiadaný súd sa môže vzdať uhradenia všetkých alebo časti týchto nákladov.

 

3. Opatrenia po skončení pojednávania prostredníctvom videokonferencie

1. Pri žiadostiach o nepriame vykonanie dôkazov (t.j. žiadosti podľa článkov 10 až 12 nariadenia) dožiadaný súd zašle bez odkladu dožadujúcemu súdu písomnosti potvrdzujúce vykonanie žiadosti a v odôvodnených prípadoch vráti písomnosti, ktoré mu zaslal dožadujúci súd. K písomnostiam sa pripojí potvrdenie vykonania na tlačive H uvedenom v prílohe k nariadeniu o vykonávaní dôkazov z roku 2001.

2. Priame vykonanie dôkazov:

Pokiaľ podmienky ústredného orgánu neukladajú inak, nevyžadujú sa žiadne opatrenia po skončení pojednávania prostredníctvom videokonferencie.

Justičný orgán dožiadaného členského štátu po skončení výsluchu spíše zápisnicu, v ktorej uvedie dátum a miesto výsluchu, údaje o totožnosti vypočutej osoby, údaje o totožnosti a funkciách všetkých ostatných osôb, ktoré boli prítomné na výsluchu na území dožiadaného členského štátu, údaje o prípadných prísahách a o technických podmienkach, za ktorých sa výsluch uskutočnil. Zápisnicu zašle príslušný orgán dožiadaného členského štátu príslušnému orgánu dožadujúceho členského štátu.

Posledná aktualizácia: 17/11/2021

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.