Príručka

4.2. Právny rámec v občianskych a obchodných veciach

74. Príslušným právnym rámcom pre vykonávanie dôkazov prostredníctvom videokonferencie v občianskych a obchodných veciach je nariadenie (ES) č. 1206/2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach.

Existujú dva možné kontexty, v ktorých sa môže využiť videokonferencia pri cezhraničnom vykonávaní dôkazov podľa uvedeného nariadenia. Týmito sú vykonanie dôkazov dožiadaným súdom podľa článkov 10 až 12 a priame vykonanie dôkazov podľa článku 17.

75. Podľa článkov 10 až 12 môžu byť účastníci a ich zástupcovia prítomní pri vykonaní dôkazov dožiadaným súdom, ak je to ustanovené v práve členského štátu dožadujúceho súdu. Dožiadaný súd určuje podmienky, za ktorých sa účastníci a ich zástupcovia môžu zúčastniť v súlade s článkom 10. Dožiadaný súd im oznámi, kedy a kde sa konanie uskutoční. Podľa článku 12 dožiadaný súd môže tiež žiadať, aby účastníci a ich zástupcovia boli prítomní alebo sa podieľali na vykonaní dôkazov, ak je taká možnosť upravená v právnom poriadku jeho členského štátu. Zástupcovia dožadujúceho súdu môžu byť tiež prítomní pri vykonaní dôkazov dožiadaným súdom, ak to umožňuje právo členského štátu dožadujúceho súdu. Ak sa žiada o účasť zástupcov dožadujúceho súdu pri výkone dôkazov, dožiadaný súd určí podmienky účasti v súlade s článkom 10.

76. S cieľom uľahčiť prítomnosť alebo účasť účastníkov alebo dožadujúceho súdu dožadujúci súd môže žiadať, aby dožiadaný súd použil pri vykonaní dôkazov komunikačnú technológiu, ako je videokonferencia. Dožiadaný súd nevyhovie tejto žiadosti len vtedy, ak je to nezlučiteľné s jeho právom alebo z dôvodu závažných praktických problémov. Ak mu nevyhovie, dožiadaný súd musí informovať dožadujúci súd.

Ak neexistuje prístup k technickým prostriedkom, technické prostriedky si môžu poskytnúť súdy po vzájomnej dohode.

77. Ak sa nejedná o žiadosť o osobitný postup zo strany dožadujúceho súdu, dožiadaný súd vykoná žiadosť v súlade s právom svojho členského štátu. Predsedá výsluchu a tento sa za normálnych okolností uskutočňuje v úradnom jazyku dožiadaného súdu. Dožiadaný súd má tiež na starosti vybavenie výsluchu a predvolanie svedkov. Ak je to potrebné, donucovacie opatrenia sa uplatňujú v súlade s právom dožiadaného súdu. Svedok sa môže dovolávať práva odmietnuť svedčiť podľa práva členského štátu dožadujúceho alebo dožiadaného súdu.

78. Podľa článku 17 môže súd požiadať o vykonanie dôkazov priamo v inom členskom štáte a  môže predložiť žiadosť ústrednému orgánu alebo príslušnému orgánu v tomto inom členskom štáte. Priame vykonanie dôkazov sa musí uskutočniť na dobrovoľnom základe bez uplatnenia donucujúcich opatrení. Dožadujúci súd musí informovať vypočúvané osoby, že priame vykonanie dôkazov je dobrovoľné.

Ústredný orgán alebo príslušný orgán dožiadaného členského štátu na základe žiadosti informuje dožadujúci súd, či sa žiadosť akceptuje, a o podmienkach, ktoré sa vyžadujú podľa práva jeho členského štátu (napr. na vykonaní dôkazov sa môže podieľať súd dožiadaného členského štátu). Dožadujúci súd vykoná žiadosť v súlade s právom svojho členského štátu, podmienky práva dožiadaného členského štátu sa však musia dodržať. Podobne ako článok 10 i článok 17 podporuje použitie videokonferencií. Ústredný orgán alebo príslušný orgán môže odmietnuť žiadosť, ak sa na túto nevzťahuje nariadenie o vykonávaní dôkazov z roku 2001, ak neobsahuje všetky potrebné informácie alebo ak priame vykonanie dôkazov je v rozpore so základnými zásadami práva jeho členského štátu.

Posledná aktualizácia: 17/11/2021

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.