Príručka

2.4. Tlmočenie

28. Pri cezhraničnej videokonferencii môže byť potrebné mať tlmočníka buď na dožadujúcom súde, alebo na dožiadanom súde. Tlmočník môže pracovať buď zo vzdialeného miesta, zatiaľ čo hlavní účastníci sa nachádzajú na tom istom mieste, napríklad v súdnej sieni (tlmočenie na diaľku), alebo ak vzdialený účastník (napríklad obžalovaný alebo svedok) požaduje tlmočníka, tlmočník sa nachádza buď na tom istom mieste ako vzdialený účastník, alebo sa nachádza na hlavnom mieste (tlmočenie prostredníctvom videokonferencie).

28 a. Použitie tlmočenia počas videokonferencie (...) je výzvou pre účastníkov výsluchu i pre tlmočníka. Svedok nemusí byť zvyknutý na prácu s tlmočníkmi a pocit vzdialenosti môže spôsobovať problémy s tlmočením. Pre tlmočníkov je vhodné, ak sudca koordinuje poradie, v akom účastníci hovoria.

29. Vykonávanie dôkazov sa zvyčajne vedie s konsekutívnym tlmočením. Pri konsekutívnom tlmočení sudca zohráva ústrednú úlohu pri riadení tlmočenia a pri dávaní pokynov svedkovi alebo tlmočníkovi počas výsluchu. Vzhľadom na zložitú povahu videokonferencií a tlmočenia v právnom prostredí sa odporúča, aby sa v prípade, že je tlmočník oddelený od osôb, ktoré požadujú tlmočenie, využíval konsekutívny spôsob tlmočenia, keďže tento spôsob poskytuje viac možností pre prípadné objasnenia a zásahy potrebné na zabezpečenie presného tlmočenia.

29 a. Simultánne tlmočenie je náročnejšie, keďže si vyžaduje samostatnú kabínku pre tlmočníka a prenos tlmočenia poslucháčom prostredníctvom špeciálneho vybavenia (vysielač, prijímač a slúchadlá). Ak sa počas výsluchu alebo pojednávania predkladajú písomné dokumenty, je často potrebné použiť ústny preklad prvýkrát videného písaného textu. Ak sa tlmočník nenachádza v súdnej sieni, v ktorej je dokument predložený, je potrebné pri videokonferencii použiť kamery na zosnímanie dokumentu.

30. Ak sa využívajú vzdialení tlmočníci na treťom mieste, mimo pojednávacích miestností, mali by sa zohľadniť prípravné opatrenia a predchádzajúce informácie o technickom vybavení tohto tretieho miesta a odskúšať spojenia medzi miestami pred samotným výsluchom. Navyše by sa mala venovať pozornosť akustike a kvalite zvuku na mieste vzdialeného tlmočníka.

30 a. Ďalšie aspekty, ktoré je potrebné zvážiť, sú dispozícia miestností, v ktorých sa používa videokonferencia a tlmočenie, a pozícia tlmočníka a ostatných účastníkov. Vizuálna a neverbálna komunikácia zohrávajú kľúčovú úlohu v tom, že tlmočníkovi pomáhajú pochopiť to, čo sa povedalo, zachytiť zmyslové nuansy a vyriešiť prípadné nejasnosti. Preto by mal tlmočník mať možnosť vidieť tváre, výrazy tváre a podľa možností aj pohyby pier vzdialených účastníkov. Má to dôsledky na pozíciu účastníkov voči kamerám, ktoré tlmočníkovi prenášajú obraz. Tlmočník by mal mať čelné videnie vzdialených účastníkov. Zároveň by sa tlmočník nemal stať centrom pozornosti len preto, že sa objaví na obrazovke. Inak povedané, nastavenie by nemalo viesť k situácii, keď sa hlavní účastníci musia od seba odvrátiť, aby videli tlmočníka.

30 b. Pozornosť by sa mala venovať aj zabezpečeniu spoľahlivosti a bezpečnosti prenosov.

31. Ak sa počas videokonferencie využívajú tlmočníci, musí sa venovať pozornosť týmto aspektom:

 • mala by sa zabezpečiť vysoká kvalita komunikácie a tlmočenia,
 • vplyvu technických aspektov, ako je ovládanie vybavenia (napr. ovládanie pohybu kamery pri tlmočení prostredníctvom videa), počas tlmočenia. Toto môže byť zvlášť dôležité pri tlmočení na diaľku, pri ktorom musí byť zabezpečený výhľad a obraz zo vzdialeného miesta,
 • zásadné je riadenie komunikácie: tlmočník by mal mať možnosť zasiahnuť (pred tlmočením a počas neho v prípade otázok objasňujúcich obsah),
 • zásadná je kvalita zvuku, ako aj vplyv oneskorenia prenosu údajov (približne 0,5 sekundy) na problémy interakcie počas tlmočenia.

32. Pokiaľ ide o kvalitu tlmočenia, kvalifikácia vyžadovaná pre súdnych tlmočníkov sa medzi členskými štátmi líši. Musí sa to zohľadniť v žiadostiach o využitie videokonferencie v rámci vzájomnej právnej pomoci alebo pri vykonávaní dôkazov.

32 a. Na prekonanie problémov s videokonferenciami spojenými s tlmočením a prípadným negatívnym vnímaním zo strany právnikov by mohli byť užitočné nasledujúce odporúčania týkajúce sa spôsobov uskutočňovania a využívania tlmočenia prostredníctvom videoprenosu:

A. Plánovanie, zaobstarávanie a inštalácia videokonferenčného vybavenia pre súdne miestnosti

 • je potrebné identifikovať potreby:
  je potrebné zistiť potreby osobitného usporiadania, ako napríklad kto sa s kým rozpráva, kto koho potrebuje vidieť,
 • vo fáze plánovania by sa mali využívať odborné znalosti:
  je mimoriadne dôležité, aby sa do plánovania zapojili tlmočnícki/jazykoví, právni a technickí experti a dohodli osobitosti usporiadania,
 • mala by sa používať vysokokvalitná technika:
  všetky zúčastnené strany by mali mať zabezpečenú vysokú kvalitu zvuku a obrazu a podľa potreby by tlmočník mal mať k dispozícii ďalšie vybavenie; mala by sa používať zvláštna kamera na snímanie dokumentov (na účely predkladania dokumentov, obrázkov a iného materiálu, ktorý môže uľahčiť tlmočenie). Vezmite na vedomie, že simultánne tlmočenie má v porovnaní s konsekutívnym tlmočením osobitné požiadavky na (vyššiu) kvalitu zvuku a obrazu, ako aj synchronizácie zvuku a obrazu,
 • mala by prebehnúť skúšobná fáza:
  a to najmä pred akýmkoľvek rozsiahlym nákupom, zavedením a využívaním videokonferenčného zariadenia. Mali by sa identifikovať kritické miesta komunikačného procesu a uskutočniť potrebné úpravy,
 • malo by sa umožniť postupné zavedenie novej techniky:
  začať by sa malo menej dôležitými prípadmi, aby sa vyhodnotil vplyv techniky v každej fáze a posúdili sa dôsledky pre nasledujúcu fázu,
 • pre tlmočníka by sa malo zabezpečiť primerané pracovné prostredie:
  t. j. ergonomické a tiché prostredie, a zároveň by sa mu malo umožniť ovládať vybavenie.

B. Zlepšenie hladkého využívania tlmočenia na diaľku prostredníctvom videokonferencií v súdnych sieňach

 • mali by sa využívať kvalifikovaní účastníci a tlmočníci:
  mali by sa využívať primerane kvalifikovaní tlmočníci a právny personál, ktorí majú skúsenosti s prácou s tlmočníkmi, aby sa zabezpečila dostatočná kvalita na zaistenie spravodlivosti konania,
 • tlmočníkom a právnemu personálu by sa mala ponúknuť odborná príprava:
  pred zapojením príslušnej techniky by sa im malo ponúknuť úvodné školenie. Ďalej by mala byť k dispozícii ďalšia odborná príprava (vrátane informovania o širšom kontexte, práci s technikou, komunikačných situáciách a podporných technikách, ako napríklad zvládanie stresu),
 • mali by sa dohodnúť postupy posúdenia rizika:
  mali by sa využívať postupy na rozhodnutie o tom, či je vhodné videospojenie v kombinácii s tlmočením, pričom by sa malo konzultovať so skúsenými tlmočníkmi,
 • mali by sa vypracovať usmernenia/protokoly:
  v nich by sa malo stanoviť, kto je zodpovedný napríklad za rezervovanie, načasovanie, testovanie, nadviazanie a kontrolu spojenia; opísať postup používaný pred, počas a po pojednávaní (krátke informovanie tlmočníka, začatie pojednávania, predstavenia, pravidlá vedenia pojednávania, informačné stretnutie po jeho skončení) pre všetkých zúčastnených,
 • mali by sa vypracovať ustanovenia pre prípad poruchy:
  mal by sa vypracovať protokol pre prípad prerušenia komunikácie alebo technickej poruchy, keďže ich riešenie neprináleží tlmočníkovi,
 • kódex najlepších postupov:
  justičné služby, právnici a združenia tlmočníkov by mali aj naďalej spolupracovať s cieľom zlepšiť spoločné kódexy najlepších postupov pre videokonferencie a tlmočenie na diaľku.
Posledná aktualizácia: 17/11/2021

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.