Príručka

2.5. Výsluch

33. Vo väčšine krajín je pred nadviazaním video–spojenia sudca prítomný na mieste dožadujúceho orgánu a za normálnych okolností neopúšťa miesto pred prerušením video–spojenia. Pri vedení výsluchu má kľúčovú úlohu.

34. V trestných veciach výsluch vedie priamo justičný orgán dožadujúceho členského štátu alebo sa vypočutie vedie pod jeho vedením podľa práva dožadujúceho členského štátu (dohovor o vzájomnej právnej pomoci z roku 2000).

35. V občianskych veciach článok 12 nariadenia o vykonávaní dôkazov z roku 2001 ustanovuje, že zástupcovia dožadujúceho súdu vrátane členov justičného personálu majú právo byť prítomní, keď dožiadaný súd vykonáva dôkazy, ak je to zlučiteľné s právom dožadujúceho členského štátu.

Podľa článku 17 nariadenia o vykonávaní dôkazov z roku 2001 (žiadosť o priame vykonanie dôkazov) vykonanie dôkazov vykonáva sudca alebo možno iná osoba určená v súlade s právom dožadujúceho členského štátu.

36. V občianskych alebo trestných veciach vybavenie zvyčajne obsluhuje sudca alebo súdny úradník. Výsluch svedka na vzdialenom mieste by sa mal čo najvernejšie riadiť praxou, ktorá sa používa, keď je svedok v pojednávacej miestnosti.

37. Dotknuté osoby by mali mať možnosť v prípade konzultácie navzájom komunikovať bez toho, aby ich počuli tretie strany. Môžu existovať prípady, keď si účastník želá konzultáciu so svojím advokátom (či už prostredníctvom tlmočníka, alebo bez neho) bez toho, aby ju počul sudca alebo druhá strana. Preto je potrebné, aby bola možná vzájomná konzultácia bez toho, aby ju počuli tretie strany. Mikrofóny v miestnostiach pre svedkov zvyčajne možno vypnúť, ale v pojednávacích miestnostiach ich môže vypnúť len súdny úradník alebo sudca.

38. Ak sa účastník a jeho advokát nenachádzajú na rovnakom mieste, mali by mať možnosť sa súkromne porozprávať napr. prostredníctvom zabezpečenej telefónnej linky, mobilného telefónu alebo prípadne samostatného videokonferenčného vybavenia. Akékoľvek vybavenie by malo byť nastavené takým spôsobom, aby bolo jasne oddelené od ostatných účastníkov súdneho konania.

39. Postup, ktorý ustanovuje, ako sa môžu účastníci navzájom prerušiť a namietať proti otázke, by sa mal vysvetliť vopred. V niektorých situáciách by sa mohlo prípadne zvážiť poskytnúť účastníkom prehľadné zobrazenie všetkých relevantných strán, keďže to môže uľahčiť riešenie nepredvídateľných prerušení.

Posledná aktualizácia: 17/11/2021

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.