Príručka

3.1. Východiská pre technické požiadavky

45. V tomto oddieli príručky sa rozoberajú technické aspekty videokonferencií a videokonferenčného vybavenia. Patrí sem umiestnenie kamier, osvetlenia, obrazoviek a mikrofónov. Poskytnuté vybavenie by sa malo vybrať a nastaviť tak, aby čo najlepšie podporovalo rôzne fázy v procese súdneho výsluchu. Podrobné technické normy pre videokonferenciu sa uvádzajú v prílohe II.

Zásada „ako v skutočnosti“

46. Cieľom je, aby videokonferencia čo najviac zodpovedala bežnej praxi na ktoromkoľvek súde, keď sa vykonáva dôkaz na verejnom zasadnutí. S cieľom zabezpečiť čo najväčší prínos je potrebné zohľadniť niekoľko rozdielov.

Niektoré otázky, ktoré sa zdajú byť samozrejmé, ak sa vykonáva dôkaz konvenčným spôsobom, naberajú iný rozmer, ak sa dôkaz vykonáva prostredníctvom videokonferencie: napríklad zabezpečenie toho, aby svedok rozumel praktickým aspektom videokonferencie a poznal účastníkov videokonferencie a ich rôzne úlohy. Nasledujúce body sa navrhujú ako kontrolný zoznam praktických aspektov, ktoré podnecujú najlepšie postupy pri používaní videokonferencie:

  • Keď sa má vypočuť svedok v zahraničí prostredníctvom videokonferencie, je potrebné zohľadniť rozdiely v časovom pásme. Je potrebné vziať do úvahy pohodlie svedka, účastníkov, ich zástupcov a súdu.
  • V pojednávacej miestnosti by sa videokonferenčné nástroje mali v čo najväčšej miere inštalovať a používať spôsobom, ktorý u používateľov vzbudzuje pocit účasti na tradičnom pojednávaní súdu.
  • Osoby zainteresované na videokonferencii si musia byť vedomé skutočnosti, že aj s najmodernejšími v súčasnosti dostupnými systémami existuje mierne oneskorenie medzi príjmom obrazu a sprievodného zvuku. Ak sa táto skutočnosť náležite nezohľadní, bude tu tendencia „skákať svedkovi do reči“, pretože sa môže stať, že jeho hlas bude naďalej počuť zlomok sekundy po tom, ako sa podľa obrazu bude zdať, že už dohovoril.
  • So súčasnou technológiou je kvalita obrazu dobrá, ale nie až tak dobrá ako televízny obraz. Kvalita obrazu sa zvýši, ak osoby, ktoré sú na videokonferenčných monitoroch, obmedzia svoje pohyby na minimum.
Posledná aktualizácia: 17/11/2021

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.