Priročnik

4.2. Pravni okvir v civilnih in gospodarskih zadevah

74. Ustrezni pravni okvir za pridobivanje dokazov prek videokonference v civilnih in gospodarskih zadevah je Uredba Sveta (ES) št. 1206/2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah. Videokonference pri čezmejnem pridobivanju dokazov se lahko v skladu s to uredbo uporabljajo v dveh primerih: pri pridobivanju dokazov na zaprošenem sodišču v skladu s členi 10–12 in pri neposrednem pridobivanju dokazov v skladu s členom 17.

75. V skladu s členi 10, 11 in 12 so lahko stranke in njihovi zastopniki navzoči pri pridobivanju dokazov na zaprošenem sodišču, če to določa pravo države članice sodišča, ki je zaprosilo. Zaprošeno sodišče v skladu s členom 10 določi pogoje za sodelovanje strank in njihovih zastopnikov. Zaprošeno sodišče jih obvesti o datumu in kraju postopka. V skladu s členom 11 lahko to sodišče stranke in njihove zastopnike povabi, da so navzoči pri pridobivanju dokazov ali pri tem sodelujejo, če je to v skladu s pravom države članice. Predstavniki sodišča, ki je zaprosilo, imajo pravico biti navzoči pri pridobivanju dokazov na zaprošenem sodišču, če je to v skladu s pravom države članice sodišča, ki je zaprosilo. Če je sodelovanje predstavnikov sodišča, ki je zaprosilo, zaželeno pri pridobivanju dokazov, zaprošeno sodišče v skladu s členom 10 določi pogoje za sodelovanje.

76. Da bi poenostavili pogoje za navzočnost ali sodelovanje strank ali sodišča, ki je zaprosilo, lahko sodišče, ki je zaprosilo, zaprosi zaprošeno sodišče, da pri pridobivanju dokazov uporabi sredstva komunikacijske tehnologije, na primer videokonferenco. Zaprošeno sodišče mora izpolniti ta zahtevek, razen ko je to v nasprotju s pravom države članice zaprošenega sodišča, ali ob večjih praktičnih težavah. V primeru neskladnosti mora zaprošeno sodišče obvestiti sodišče, ki je zaprosilo.

Če do zgoraj omenjenih tehničnih pripomočkov ni dostopa, lahko sodišči te pripomočke pridobita z medsebojnim sporazumom.

77. Na željo sodišče, ki poda zahtevo, da se to uredi v okviru posebnega postopka, izpolni zaprošeno sodišče tovrstno zahtevo v skladu s pravom svoje države članice. To prevzame vodenje zaslišanja, ki načeloma poteka v njegovem uradnem jeziku. Zaprošeno sodišče mora pripraviti tudi zaslišanje in pozvati priče pred sodišče. Po potrebi se v skladu s pravom zaprošenega sodišča uporabijo prisilni ukrepi. Priča se lahko sklicuje na to, da ima pravico odkloniti pričanje po pravu države članice sodišča, ki je zaprosilo, ali zaprošenega sodišča.

78. Sodišče lahko v skladu s členom 17 zaprosi, da se neposredno pridobivanje dokazov izvede v drugi državi članici; poleg tega predloži zahtevo osrednjemu organu ali pristojnemu uradu v tej državi članici. Neposredno pridobivanje dokazov mora biti prostovoljno brez uporabe prisilnih ukrepov. Sodišče, ki je zaprosilo, mora osebe, ki jih je treba zaslišati, obvestiti, da bo neposredno pridobivanje dokazov prostovoljno.

Osrednji organ ali pristojni urad zaprošene države članice po prejemu zaprosila obvesti sodišče, ki je zaprosilo, če je zaprosilo odobreno, in če je treba, pod katerimi pogoji prava države članice sodišča, ki je zaprosilo, bo pridobivanje dokazov potekalo (pri pridobivanju dokazov lahko denimo sodeluje določeno sodišče zaprošene države članice). Sodišče, ki je zaprosilo, izvrši zaprosilo v skladu s pravom svoje države članice, pri čemer mora upoštevati pogoje, veljavne v skladu s pravom zaprošene države članice. Kot v členu 10 se tudi v členu 17 spodbuja uporabo videokonference. Osrednji organ ali pristojni urad lahko zavrne zaprosilo, če ta ne sodi v področje uporabe uredbe o pridobivanju dokazov iz leta 2001, če ne vsebuje vseh potrebnih podatkov ali če so pri neposrednem pridobivanju podatkov kršena temeljna pravna načela njegove države članice.

Zadnja posodobitev: 17/11/2021

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.