Priročnik

2.6. Zapisnik zaslišanja

40. V čezmejnih kazenskih postopkih mora pravosodni organ zaprošene države članice po končanem zaslišanju sestaviti zapisnik zaslišanja prek videokonference. V zapisniku so navedeni datum in kraj zaslišanja, identiteta zaslišane osebe, identiteta in funkcija vseh ostalih oseb, udeleženih pri zaslišanju, morebitne dane prisege in tehnični pogoji, pod katerimi je potekalo zaslišanje. Pristojni organ zaprošene države članice pošlje dokument pristojnemu organu države članice prosilke.

41. Na podoben način zaprošeno sodišče v čezmejnih civilnih in gospodarskih zadevah glede zaprosil, podanih na podlagi členov 10 do 12 uredbe o pridobivanju dokazov (tj. posredna zaprosila), pošlje sodišču, ki je zaprosilo, listine, ki dokazujejo izvršitev zaprosila, in, kadar je to primerno, vrne listine, prejete od sodišča, ki je zaprosilo. Tem listinam je treba dodati potrditev izvršitve, pri čemer se uporabi obrazec H iz priloge k uredbi o pridobivanju dokazov iz leta 2001.

42. Pri neposrednem pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah, če opreme, ki bo uporabljena, ne zagotovi sodišče, ki je podalo zahtevo, vse stroške prenosa, tudi stroške najema opreme in tehničnega osebja, krije organ prosilec. Velja splošno načelo, da izvršitev zaprosila za posredno pridobivanje dokazov ne more povzročiti zahteve po povračilu dajatev ali stroškov. Na zahtevo zaprošenega sodišča pa bi moralo sodišče, ki je podalo zahtevo, zagotoviti povračilo stroškov, ki nastanejo zaradi uporabe videokonference.

43 V kazenski zadevah, za katere se uporablja konvencija MPP 2000, stroške vzpostavitve video povezave, stroške delovanja video povezave v zaprošeni državi članici, plačilo tolmačev, ki jih je ta dala na voljo, in nadomestila za priče in izvedence ter njihove potne stroške v zaprošeni državi članici, zaprošeni državi članici povrne država članica prosilka, če se prva ne odpove povračilu vseh ali dela teh stroškov.

44. Na podoben način sodišče, ki je zaprosilo, v civilnih in gospodarskih zadevah na zahtevo zaprošenega sodišča nemudoma zagotovi povračilo nagrad, izplačanih izvedencem in tolmačem, kot tudi stroškov, ki nastanejo zaradi uporabe videokonference (velja člen 18 uredbe o pridobivanju dokazov iz leta 2001).

Zadnja posodobitev: 08/10/2020

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.