Handbok

1.2. Översikt över den rättsliga ramen i Europeiska unionens lagstiftning

8. Framställningar i brottmål regleras vanligen av nationell lagstiftning och konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater (nedan kallad 2000 års konvention om ömsesidig rättslig hjälp).

9. Framställningar kan också göras i civilmål på grundval av rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (nedan kallad 2001 års förordning om bevisupptagning).

10. Standardformulär och information om förfaranden finns också tillgängliga på webbplatserna för det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område (i europeisk rättslig atlas) och det europeiska rättsliga nätverket för brottmål.

11. Ytterligare exempel på hur videokonferenser kan användas i EU-sammanhang ges i rådets direktiv 2004/80/EG av den 29 april 2004 om ersättning till brottsoffer. Enligt artikel 9.1 a i direktivet kan sökanden höras genom videokonferens. Enligt artikel 9.1 i förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande anges också en möjlighet till bevisupptagning genom videokonferens om det finns tekniska resurser till det. I direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008 om vissa aspekter på medling på privaträttens område betonas att direktivet inte på något sätt bör hindra att modern kommunikationsteknik används vid medlingsförfarandet.

12. De flesta av dessa instrument är redan tillämpliga i flertalet EU-medlemsstater (med vissa reservationer från en del medlemsstater, särskilt när det gäller förhör av åtalade personer genom videokonferens).

Senaste uppdatering: 17/11/2021

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.