Handbok

3.1. Bakgrund för tekniska krav

45. I detta avsnitt i handledningen diskuteras de tekniska aspekterna på videokonferenser och videokonferensutrustning. Detta omfattar placering av kameror, belysning, skärmar och mikrofoner. Den tillhandahållna utrustningen bör väljas och sättas upp så att den så väl som möjligt stöder de olika stegen i domstolsförhandlingen. Bilaga II innehåller detaljerade tekniska standarder för videokonferenser.

Principen om verklighetstrogna förhandlingar

46. Målet är att videokonferensen så vitt möjligt ska följa det förfarande som normalt används vid domstolar för bevisupptagning i en offentlig förhandling. För att videokonferensen ska kunna utnyttjas maximalt måste flera skillnader beaktas. Vissa saker som tas för givna vid traditionell bevisupptagning får en annan dimension genom videokonferens, t.ex. att säkerställa att vittnet förstår de praktiska arrangemangen för videokonferensen, vilka parter som deltar i videokonferensen och vilka deras olika roller är. Följande föreslås som en checklista för praktiska överväganden för att främja bästa praxis vid användning av videokonferenser:

  • Skillnader i fråga om tidszon måste beaktas, när ett vittne utomlands ska utfrågas med hjälp av videokonferens. Hänsyn måste tas till vad som är lämpligt för såväl vittnet som parterna, deras företrädare och domstolen.
  • Videokonferensutrustningen bör i största möjliga utsträckning sättas upp och användas i rättssalen på ett sätt som stöder användarnas känsla av att delta i en normal domstolsförhandling.
  • De personer som medverkar i en videokonferens måste vara medvetna om att det, även med de mest avancerade system som för närvarande finns tillgängliga, förekommer smärre förskjutningar mellan mottagandet av bilden och det åtföljande ljudet. Om detta inte beaktas, kommer det att uppstå en tendens att "tala i munnen" på vittnet, vars röst kan fortsätta att höras under bråkdelen av en sekund efter det att han eller hon på skärmen tycks ha slutat tala.
  • Med nuvarande teknik är bildkvaliteten god, men inte lika bra som en televisionsbild. Bildkvaliteten förbättras, om de som framträder på monitorerna under videokonferensen begränsar sina rörelser till ett minimum.
Senaste uppdatering: 17/11/2021

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.