Handbok

1.1. Tillämpningsområde och bakgrund

1. Denna handledning omfattar användningen av videokonferensutrustning vid gränsöverskridande domstolsförhandlingar i Europeiska unionen. De organisatoriska, tekniska och rättsliga aspekterna av användningen av videokonferensteknik diskuteras. Dessutom analyseras användningen av utrustning i rättssalar och vittnesrum samt användningen av bärbar utrustning. Handledningen avser fall då videokonferenser används för någon del av rättsliga förfaranden, särskilt bevisupptagning från avlägsna platser i andra EU-medlemsstater..

2. Handledningen innehåller råd och vägledning för rättstillämpare, domstolstjänstemän och teknisk personal. I handledningen diskuteras de praktiska överväganden i samband med användningen av videokonferensutrustning som är av särskilt intresse för rättstillämpare och domstolspersonal och därefter behandlas de tekniska aspekter som är av särskilt intresse för teknisk personal. Bilagan till handledningen innehåller uppgifter om den rättsliga ramen för gränsöverskridande användning av videokonferenser såväl på det straffrättsliga området som på privaträttens område. De följande bilagorna innehåller huvuddragen i de tekniska standarder som ska beaktas samt en sammanfattning av de viktigaste stegen i förfarandena för användning av videokonferenser vid gränsöverskridande domstolsförhandlingar. Dokumentet syftar till att hjälpa användarna genom att tillhandahålla råd och vägledning. Det ersätter inte detaljerade arbetsinstruktioner eller detaljerade bruksanvisningar.

3. Dokumentet rör huvudsakligen användningen av videokonferenser i samband med rättsliga förfaranden vid brottmålsdomstolar och domstolar på privaträttens område. Många av de tekniska aspekterna av användningen av videokonferenser kan emellertid tillämpas mer allmänt inom det bredare rättsväsendet. Vittnen och experter förhörs inte alltid i domstolar, och det är möjligt att upprätta en videokonferensförbindelse mellan domstolar och andra lokaler, t.ex. konsulära och diplomatiska representationer, fängelser, sjukhus och centrum för asylsökande. I denna mening kan dokumentet ligga till grund för användningen av videokonferenser vid andra förfaranden.

4. I gränsöverskridande civilrättsliga förfaranden finns det vanligen två möjliga situationer där vittnen och experter kan förhöras genom videokonferens:

  • Indirekt bevisupptagning, där domstolen i den anmodade staten genomför förhöret av t.ex. ett vittne (och under vissa förhållanden med deltagande av företrädarna för den ansökande domstolen).
  • Direkt bevisupptagning, där den ansökande domstolen förhör ett vittne i en annan medlemsstat direkt genom videokonferens.

5. Vid förundersökningar i brottmål kan undersökningsdomaren eller åklagaren besluta att ta upp bevis från ett vittne som utsätts för hot eller ett vittne eller en expert som är bosatt utomlands genom videokonferens eller något annat lämpligt medel för audiovisuell fjärrkommunikation, med vittnets samtycke, om det inte är möjligt eller önskvärt att den senare är personligen närvarande vid rättegången.

6. Expertvittnenas tillgänglighet har identifierats som en orsak till fördröjningar både i civilrättsliga mål (t.ex. medicinska experter och psykologer i vårdnadsmål eller mål om vård av barn) och i brottmål (t.ex. kriminaltekniska experter eller datorexperter). Användningen av videokonferensutrustning kommer att ge domstolarna större flexibilitet i fråga om när och hur expertvittnen från andra medlemsstater kallas att avlägga vittnesmål. När expertvittnen ska förhöras, är det lämpligt att kontakta vittnet före förhöret, för att kontrollera vilken typ av teknisk utrustning som kan behövas under förhöret.

7. För sårbara vittnen och vittnen som utsatts för hot kan videokonferenser ses som ett medel att minska den stress och det obehag som den störande resan till en utländsk domstol kan orsaka. För avläggande av vittnesmål vid utländska domstolar kan separata rum för vittnesförhör vara mer praktiska än rättssalen.

Senaste uppdatering: 08/10/2020

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.