Handbok

3.2. Allmänna arrangemang och kvalitetsprinciper

47. Videokonferenssystemet bör sättas upp på ett sådant sätt att de berörda personerna ges en realistisk och klar uppfattning om vad som händer på den andra platsen i utlandet (den plats där den ansökande eller den anmodade myndigheten är belägen).

När det gäller bild- och ljudförbindelsens, kvalitet måste tillräcklig hänsyn tas till de berörda personernas intressen. Följaktligen bör videokonferenssystemet hålla hög kvalitet. Endast då utgör förhör genom videokonferens ett rimligt alternativ till förhör med vittnet personligen närvarande.

Närmare bestämt innebär detta att ljud och bild måste vara ordentligt integrerade och återges utan märkbar fördröjning. Vidare bör de berörda personernas yttre framtoning, ansiktsuttryck och gester kunna uppfattas klart.

Videokonferensutrustning

48. För att underlätta användningen av videokonferensutrustning bör alla utrustningskomponenter så vitt möjligt standardiseras med utgångspunkt i samma utrustningstyper och samma konfiguration.

Videokonferensutrustningen bör om möjligt integreras med de arbetsanordningar och den infrastruktur som inrättats i rättssalen.

Videokonferensutrustningen bör i största möjliga utsträckning installeras och användas i rättssalen på ett sådant sätt att den skapar en stämning av normal domstolsförhandling. I de följande avsnitten diskuteras de olika aspekterna av bild, belysning och ljud samt placering och användning av utrustningen (kameror, mikrofoner och skärmar).

Senaste uppdatering: 17/11/2021

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.