Handbok

Åtgärd

Videokonferenser –
på privaträttens område

Videokonferenser −
brottmål

1.      Fram-ställning om bevisupptagning

 

1.1    De berörda aktörerna

Domstolen sänder framställningen

Framställningar översänds direkt av den domstol där förhandlingarna har inletts (den ansökande domstolen) till den domstol i en annan medlemsstat som tar upp bevis (den anmodade domstolen). Den ansökande domstolen lämnar en framställning om direkt bevisupptagning (enligt artikel 17) till det centrala organet eller den behöriga myndigheten i den anmodade staten.

Domstolen, åklagaren eller någon annan behörig rättslig myndighet sänder framställningen

Domstolen (den ansökande domstolen) eller någon annan behörig rättslig myndighet (t.ex. allmän åklagare eller centrum för ömsesidig rättslig hjälp) sänder framställningarna direkt till den behöriga myndigheten i den anmodade staten.

1.2    Framställ-ningens form

Standardformulär i 2001 års förordning om bevisupptagning

Framställningen ska göras med hjälp av de standardformulär som bifogas 2001 års förordning om bevisupptagning. Framställningen ska innehålla uppgifter om t.ex. namn och adress för parterna i förhandlingen, målets art och syfte, en beskrivning av den bevisupptagning som ska verkställas osv. De relevanta formulär som ska användas är följande:

Formulär A: Framställning om bevisupptagning (enligt artiklarna 10−12).

Formulär I: Framställning om direkt bevisupptagning (enligt artikel 17).

Standardformulär (inte obligatoriskt):

Framställning om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål

Framställningar om förhör genom videokonferens ska, utöver information om den myndighet som lämnar framställningen, innehålla syftet med och skälet till framställningen, om möjligt, den berörda personens identitet och nationalitet samt vid behov namn på den rättsliga myndighet och de personer som ska hålla förhöret.

Dessutom ska framställningen innehålla uppgift om skälet till att det inte är önskvärt eller möjligt för vittnet eller experten att vara närvarande personligen samt namn på den rättsliga myndighet och den person ska hålla förhöret.

1.3    Sändande av framställningen

Formulär finns på webbplatsen för europeisk rättslig atlas (det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område)

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/te_documents_sv.htm

Framställningar kan sändas med post, kurir, fax (i samtliga medlemsstater) eller e-post (endast i 13 medlemsstater).

 

1.4    Svar på en framställning

1. (Indirekt) bevisupptagning av en anmodad domstol:

Kvitto: För framställningar som görs enligt artiklarna 10−12 (dvs. framställningar om indirekt bevisupptagning) ska den anmodade domstolen inom sju dagar efter mottagandet av framställningen sända ett kvitto till den ansökande domstolen med hjälp av formulär B i bilagan.

Formulär: Svaret görs med hjälp av formulär F i bilagan till förordning (EG) nr 1206/2001. Det ska innehålla meddelande om datum, tidpunkt och plats för verkställandet av bevisupptagningen och villkoren för deltagande.

Tid: Den anmodade domstolen ska inom trettio dagar meddela den ansökande domstolen om framställningen inte kan godtas eller om kompletterande information behövs. Meddelandet ska göras med hjälp av formulär C, som bifogas förordningen om bevisupptagning. Om framställningen godtas, ska den verkställas inom 90 dagar efter mottagandet. Vid dröjsmål bör formulär G användas för att meddela den ansökande domstolen. Om en framställning vägras, ska den anmodade domstolen meddela den ansökande domstolen inom 60 dagar efter mottagandet av framställningen.

Vägran att använda videokonferens: Den anmodade domstolen ska tillmötesgå en sådan begäran, såvida detta inte är oförenligt med lagstiftningen i den medlemsstat där den anmodade domstolen är belägen eller innebär betydande praktiska svårigheter.

Den domstol som ansvarar för behandlingen av framställningen ska sända ett bevis på mottagandet av framställningen så snart som möjligt. Enligt 2000 års konvention om ömsesidig rättslig hjälp finns det emellertid ingen skyldighet för den anmodade domstolen att sända ett mottagningsbevis.

Mottagningsbeviset ska sändas till myndigheten i den ansökande medlemsstaten och det ska innehålla namn, adress och telefon- och faxnummer för domstolen samt om möjligt den domare som ansvarar för behandlingen.

Den anmodade medlemsstaten ska verkställa framställningen om rättslig hjälp så snart som möjligt och ska ta största möjliga hänsyn till de rättegångsfrister och andra frister som anges av den ansökande medlemsstaten. Den ansökande medlemsstaten ska ange skälen till dessa frister.

 


Vägran att använda videokonferens:
Den anmodade medlemsstaten ska medge förhör genom videokonferens, under förutsättning att denna metod inte strider mot dess grundläggande rättsprinciper och på villkor att tekniska hjälpmedel finns tillgängliga för att genomföra förhöret.

Artikel 17, framställningar om direkt bevisupptagning:

Inom 30 dagar efter det att en framställning inkommit ska det centrala organet eller den behöriga myndigheten, genom att fylla i formulär J, underrätta den ansökande domstolen om huruvida framställningen har godtagits eller ej och om eventuella villkor för bevisupptagningen. Om framställningen godtas får t.ex. det centrala organet eller den behöriga myndigheten utse en domstol i sin medlemsstat att delta vid bevisupptagningen för att säkerställa att denna artikel och de fastställda villkoren tillämpas korrekt.

 

1.5    Tillgång till videokonferens-utrustning

Om den ansökande eller anmodade domstolen inte har tillgång till de ovannämnda tekniska hjälpmedlen, ska domstolarna kunna få tillgång till dessa genom ömsesidig överenskommelse.

Om den anmodade medlemsstaten inte har tillgång till de tekniska hjälpmedel som behövs för en videokonferens, får den ansökande medlemsstaten ställa dessa till förfogande efter ömsesidig överenskommelse.

1.6    Praktiska arrangemang före videokonferensen

1. (Indirekt) bevisupptagning av en anmodad domstol:

Den anmodade domstolen: Meddelande till den ansökande domstolen och/eller parterna om datum, tidpunkt och plats för verkställandet av bevisupptagningen och om villkoren för deltagande.

− Kallelse till vittnet.

Den ansökande och den anmodade domstolen:

− Bokning av rättssal.

− Aktivering av videokonferensutrustning (inklusive test av förbindelserna).

− Bokning av tolkar och teknisk personal.

2. Direkt bevisupptagning:

Den ansökande domstolen:

− Meddelande till vittnet om datum, tidpunkt och plats för verkställandet av bevisupptagningen.

Den ansökande domstolen eller det organ där videokonferensen ska äga rum (med bistånd av det centrala organet eller den behöriga myndigheten):

− Bokning av rättssal eller lokal för videokonferens.

− Aktivering av videokonferensutrustning (inklusive test av förbindelserna).

− Bokning av tolkar och teknisk personal.

Domstolen eller någon annan rättslig myndighet i den anmodade medlemsstaten ska kalla den berörda personen att inställa sig i enlighet med landets lagstiftning.

Den ansökande och den anmodade domstolen eller det organ där videokonferensen ska äga rum:

− Bokning av rättssal eller videokonferenslokal.

− Aktivering av videokonferensutrustning (inklusive test av förbindelserna).

− Bokning av tolkar och teknisk personal.

1.7    Språk och tolkning

1.  (Indirekt) bevisupptagning av en anmodad domstol:

Språk

Den anmodade domstolens språk ska användas.

 

Användning av tolk

På begäran av den ansökande domstolen eller den person som ska förhöras ska den anmodade domstolen se till att den person som ska förhöras vid behov biträds av en tolk.

2.  Direkt bevisupptagning:

Språk

Med förbehåll för villkor som åläggs av det centrala organet eller den behöriga myndigheten ska den ansökande domstolens språk användas.

Användning av tolk

Den ansökande domstolen ska se till att den person som ska förhöras vid behov biträds av en tolk.

Språk

I framställningen ska den ansökande domstolen meddela den anmodade domstolen vilket språk som ska användas.

Den ansökande och den anmodade domstolen får om lämpligt besluta att förhandlingarna helt eller delvis ska ske på ett främmande språk.

Användning av tolk

På begäran av den ansökande medlemsstaten eller den person som ska förhöras ska den anmodade medlemsstaten se till att den person som ska förhöras vid behov biträds av en tolk.

2.1    Genom-förande av förhöret genom videokonferens

Lagstiftningen i den anmodade staten ska tillämpas

Videokonferensen ska genomföras i enlighet med den anmodade statens lagstiftning. Den ansökande domstolen får emellertid begära att framställningen verkställs i enlighet med ett särskilt förfarande som föreskrivs i den egna medlemsstatens lagstiftning. Den anmodade domstolen ska tillmötesgå en sådan begäran, såvida detta förfarande inte är oförenligt med lagstiftningen i denna medlemsstat eller innebär betydande praktiska svårigheter.

Vid direkt bevisupptagning av den ansökande domstolen enligt artikel 17 ska framställningen verkställas i enlighet med dess egen lagstiftning.

Lagstiftningen i den ansökande staten ska tillämpas

Videokonferensen ska genomföras i enlighet med den ansökande statens lagstiftning. Den anmodade medlemsstaten ska iaktta de formaliteter och förfaranden som uttryckligen anges av den ansökande medlemsstaten, under förutsättning att dessa formaliteter och förfaranden inte strider mot de grundläggande rättsprinciperna i den anmodade medlemsstaten.

Vägran att vittna

Den person som ska förhöras har rätt att vägra att avlägga vittnesmål, om det finns stöd för detta antingen i lagstiftningen i den anmodade staten eller i lagstiftningen i den ansökande staten.

Framställningar om direkt bevisupptagning enligt artikel 17 får endast ske, om den kan genomföras på frivillig grund utan att tvångsåtgärder behöver vidtas.

Vägran att vittna

Den person som ska förhöras har rätt att vägra att avlägga vittnesmål, om det finns stöd för detta antingen i lagstiftningen i den anmodade staten eller i lagstiftningen i den ansökande staten.

Närvaro av den anmodade medlemsstatens rättsliga myndighet

Den anmodade medlemsstatens rättsliga myndighet ska vara närvarande vid förhöret, vid behov biträdd av en tolk, och ska också vara ansvarig för att kontrollera både identiteten hos den person som ska höras och för att den anmodade medlemsstatens grundläggande rättsprinciper iakttas.

2.2    Vem är ansvarig för förhöret genom videokonferens

1.  (Indirekt) bevisupptagning av en anmodad domstol:

Den anmodade domstolen (domstolen i den anmodade staten enligt artiklarna 10−12 i 2001 års förordning om bevisupptagning).

2.  Direkt bevisupptagning:

Den ansökande domstolen (domstolen i den ansökande staten enligt artikel 17 i 2001 års förordning om bevisupptagning).

 

Domstolen eller åklagaren i den ansökande staten.

2.3    Kostnader för video-konferensen

Den ansökande domstolen ska säkerställa ersättning för de arvoden som betalats ut till experter och tolkar samt för de kostnader som har uppstått genom användning av videokonferens.
Ersättning för avgifter och kostnader får inte begäras för verkställighet av en framställning om indirekt bevisupptagning. Om den anmodade domstolen begär det, ska dock den ansökande domstolen säkerställa att kostnader för användning av videokonferens ersätts.

Den ansökande domstolen ska säkerställa ersättning för de arvoden som betalats ut till experter och tolkar samt för de kostnader som har uppstått genom användning av videokonferens. Den anmodade domstolen kan avstå från ersättning för en del av eller alla dessa utgifter.

3.      Åtgärder efter video-konferensen

1. Vid framställning om indirekt bevisupptagning (dvs. enligt artiklarna 10−12 i förordningen) ska den anmodade domstolen utan dröjsmål till den ansökande domstolen översända de handlingar av vilka det framgår att framställningen kan verkställas och i förekommande fall återsända de handlingar som mottagits från den ansökande domstolen. Handlingarna ska åtföljas av en bekräftelse på verkställighet med hjälp av formulär H i bilagan till 2001 års förordning om bevisupptagning.

2.  Direkt bevisupptagning:

Om inte annat åläggs genom det centrala organets villkor, krävs inga åtgärder efter videokonferensen.

När ett förhör har avslutats, ska den rättsliga myndigheten i den anmodade medlemsstaten upprätta ett protokoll, som ska innehålla uppgift om datum och plats för förhöret, den hörda personens identitet, identitet och uppgift för alla de övriga personer i den anmodade medlemsstaten som deltar i förhöret, eventuella eder som avlagts och de tekniska förhållanden under vilka förhöret ägde rum. Den behöriga myndigheten i den anmodade medlemsstaten ska översända handlingen till den behöriga myndigheten i den ansökande medlemsstaten.

Senaste uppdatering: 17/11/2021

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.