Handbok

2.1. Inledande åtgärder

13. Vid gränsöverskridande domstolsförhandlingar är målet att videokonferenserna så vitt möjligt ska följa det förfarande som normalt används vid domstolar för bevisupptagning i en offentlig förhandling. Skillnaderna mellan nationella rättsliga förfaranden och gränsöverskridande förfaranden är ganska små. För anordnandet av ett gränsöverskridande förhör med hjälp av videokonferens krävs att vissa formella åtgärder vidtas.

14. På privaträttens område görs framställningen om bevisupptagning genom videokonferens med hjälp av standardformulär. Dessa formulär finns tillgängliga på webbplatsen för europeisk rättslig atlas inom det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område.

15. För framställningar i brottmål finns det ingen skyldighet att använda vissa formulär eller följenoter. Det europeiska rättsliga nätverket för brottmål har utarbetat en följenot för framställningar om bevisupptagning. Med hjälp av följenoten kan de ansökande och de anmodade myndigheterna upprätta direkt kontakt om innehållet i och/eller verkställandet av framställningen om bevisupptagning (se bilaga III).

16. Framställningarna kan sändas med post, kurir, fax (i alla medlemsstater) eller e-post (inte i alla medlemsstater). Vissa uppgifter om de gällande reglerna i medlemsstaterna finns på webbplatserna för de europeiska rättsliga nätverken.

Senaste uppdatering: 17/11/2021

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.