Handbok

2.3. Nödvändiga förberedelser

22. När framställningen har godtagits kan de praktiska förberedelserna inledas.

23. Vid en framställning till en domstol i en annan medlemsstat i samband med gränsöverskridande förfaranden på privaträttens område ska den anmodade domstolen underrätta den ansökande domstolen och/eller parterna om datum, tidpunkt och villkor för deltagandet. Samråd i förväg med den ansökande domstolen om datum och tidpunkt för förhöret bör övervägas. Den anmodade domstolen kallar vittnet och vidtar vid behov de nödvändiga tvångsåtgärderna. Framställningen måste verkställas inom nittio dagar efter mottagandet.

24. Vid direkt bevisupptagning ansvarar den ansökande domstolen själv för att anordna förhöret och för att underrätta vittnet om datum, tidpunkt och plats för förhöret samt om att bevisupptagningen sker på frivillig grund.

Det centrala organet eller den behöriga myndigheten i den anmodade medlemsstaten bör bistå den ansökande domstolen, eftersom det är dess skyldighet att uppmuntra användningen av videokonferenser. Den ansökande domstolen ska uppfylla de villkor som har fastställts av det centrala organet eller den behöriga myndigheten, som också kan utse en domstol i sin medlemsstat för att se till att villkoren uppfylls.

25. I samband med brottmål tillställer den rättsliga myndigheten i den anmodade medlemsstaten den berörda personen en kallelse i enlighet med sin lagstiftning. Den metod som används för att kräva att personen infinner sig i domstolen regleras av den nationella lagstiftningen.

26. Den ansökande domstolen och det organ i den anmodade medlemsstaten där videokonferensen ska genomföras (vilket kan vara en domstol) måste dessutom boka rättssalarna eller vittnesrummen. Om tolkning kommer att användas för förhöret, ska den ansökande domstolen vid direkt bevisupptagning i civilmål kontakta tolkarna och göra en överenskommelse med dem (rörande arvode, eventuella researrangemang och andra kostnader).

27. Videokonferensutrustningens användbarhet spelar en viktig roll i de praktiska förberedelserna.

Det finns alltid ett behov av kontakter mellan de tekniska experterna i domstolar, fängelser eller andra lokaler för videokonferenser i god tid före genomförandet av videokonferensen, för att se till att videokonferensutrustningen fungerar korrekt (kameror, mikrofoner, skärmar, ISDN-linjer osv.).

Det är lämpligt att testa utrustningen och anslutningarna minst en dag före den faktiska videokonferensen. Dessutom kan det vara praktiskt att numren för ISDN-telefonlinjerna och faxnumren sänds till den tekniska personalen och tjänstemännen vid respektive domstol.

Senaste uppdatering: 17/11/2021

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.