Handbok

2.5. Förhöret

33. I de flesta länder ska domaren vara närvarande hos den ansökande myndigheten innan videolänken har upprättats och ska normalt inte lämna den förrän videolänken har kopplats ur. Domaren spelar en central roll när det gäller att leda förhöret.

34. I brottmål genomförs förhöret direkt av eller under ledning av den rättsliga myndigheten i den ansökande medlemsstaten i enlighet med dess egen lagstiftning (2000 års konvention om ömsesidig rättslig hjälp).

35. För civilmål fastställs i artikel 12 i 2001 års förordning om bevisupptagning att företrädare för den ansökande domstolen, inklusive ledamöter av den rättsliga personalen, har rätt att närvara när den anmodade domstolen tar upp bevisen, om det är förenligt med lagstiftningen i den ansökande medlemsstaten. Enligt artikel 17 i 2001 års förordning om bevisupptagning (framställningar om direkt bevisupptagning) ska bevisupptagningen verkställas av en domare eller eventuellt av en annan person, som ska utses i enlighet med lagstiftningen i den ansökande medlemsstaten.

36. I civilmål eller brottmål ska vanligen domaren eller en domstolstjänsteman hantera utrustningen. Förhör av vittnen som befinner sig på annan plats bör så nära som möjligt följa det förfarande som tillämpas när ett vittne befinner sig i rättssalen.

37. De berörda personerna bör kunna samråda med varandra utan att tredje parter lyssnar. Det kan förekomma fall när en part önskar samråda med sin advokat (antingen direkt eller via tolk) utan att domaren eller någon annan part lyssnar. Det måste därför göras möjligt för dem att samråda med varandra utan att tredje parter lyssnar. Vanligen kan mikrofonerna stängas av i vittnesrummen, men i rättssalarna är det endast en domstolstjänsteman eller domaren som kan stänga av dem.

38. Om den berörda parten och dennes advokat inte befinner sig på samma plats, bör de kunna föra privata samtal, med hjälp av t.ex. säkra telefonlinjer, mobiltelefoner eller om möjligt separat videokonferensutrustning. Det rekommenderas att utrustningen sätts upp så att den är klart åtskild från andra parter i domstolsförhandlingarna.

39. Ett förfarande som fastställer hur parterna får avbryta varandra och invända mot en fråga bör förklaras i förväg. I vissa situationer bör det om möjligt övervägas att ge parterna en översikt över de professionella parternas roller, eftersom detta kan göra det lättare att hantera oförutsedda avbrott.

Senaste uppdatering: 17/11/2021

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.