Αστικές υποθέσεις

Η δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ υπάρχει για να βελτιώνει τη διαλειτουργικότητα των δικαστικών τους συστημάτων.