Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница португалски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Събиране на доказателства

Португалия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Тежест на доказване

1.1 Какви са правилата във връзка с тежестта на доказване?

Предварителна бележка общите правила относно допустимите доказателства, тяхната доказателствена сила, тежестта на доказване и формата на представяне на доказателствата са установени в посочените по-долу разпоредби на португалските Граждански кодекс и Граждански процесуален кодекс. Връзките към консолидираните версии на португалски език на двата нормативни акта са посочени в края на настоящия информационен документ.

Съгласно член 342 от португалския Граждански кодекс

 • общото правило е, че лицето, което се позовава на дадено право, следва да докаже фактите, на които същото се основава
 • страната, срещу която се предявява правото, трябва да докаже наличието на факти, които го възпрепятстват, изменят или прекратяват
 • в случай на съмнение, фактите трябва да се считат за съставомерни.

В производства по отрицателни установителни искове (член 10, параграф 3, буква a) от португалския Граждански процесуален кодекс и член 343 от португалския Граждански кодекс), при които едната страна не иска постановяване на осъдително съдебно решение срещу другата страна, а само желае съдът да установи несъществуването на право или факт, ответникът трябва да докаже елементите, съставляващи претендираното право.

При съдебни искове, които трябва да бъдат предявени в определен срок след датата, на която ищецът е узнал за определен факт, ответникът трябва да докаже, че срокът вече е изтекъл, освен ако законът изрично не предвижда друго (член 343, параграф 2 от португалския Граждански кодекс).

Ако правото, на което се позовава ищецът, е обвързано с отлагателно условие (бъдещо несигурно събитие, настъпването на което страните са предвидили като условие за възникване на правните последици от сделката — член 270 от португалския Граждански кодекс) или е с отложена начална дата (моментът, от който се поражда правото — член 278 от португалския Граждански кодекс), ищецът трябва да докаже, че условието е изпълнено или че началната дата е настъпила (член 343, параграф 3 от португалския Граждански кодекс).

Ако правото, на което се позовава ищецът, е обвързано с прекратително условие (бъдещо несигурно събитие, настъпването на което страните са предвидили като основание за прекратяване на действието на сделката — член 270 от португалския Граждански кодекс) или с краен срок (момент, след който правото вече не се прилага — член 278 от португалския Граждански кодекс), ответникът трябва да докаже, че условието се е сбъднало или че крайната дата е настъпила (член 343, параграф 3 от португалския Граждански кодекс).

Горепосочените правила се прилагат в обратен смисъл, когато е налице законова презумпция (последица или заключение, което законът извежда от известен факт, за да установи неизвестен такъв), изключване или освобождаване от тежестта на доказване или валидно споразумение в този смисъл, и, като цяло, когато законът предвижда това (член 344, параграф 1 от португалския Граждански кодекс). Обръщане на тежестта на доказване е налице и когато ответната страна виновно е възпрепятствала представянето на доказателства от страната, която принципно носи тежестта на доказване (член 344, параграф 2 от португалския Граждански кодекс).

Уговорката за обръщане на тежестта на доказване е недействителна:

 • когато става въпрос за неотменимо право (право, от което страната не може да се откаже само чрез изявление в този смисъл) или когато упражняването на правото може да затрудни прекомерно една от страните (член 345, параграф 1 от португалския Граждански кодекс).
 • Аналогично недействително е също така съгласието за изключване на определени правни доказателствени средства или за допускане на доказателствени средства, различни от предвидените в закона. Ако правните решения относно доказателствата се основават на причини, свързани с обществения ред, такива уговорки са недействителни при всички обстоятелства (член 345, параграф 2 от португалския Граждански кодекс).

Когато се предоставят доказателства от страна, която носи тежестта да докаже определен факт, ответната страна има право да представи оборващи доказателства, за да внесе съмнение относно същия факт. Ако е налице достатъчна степен на съмнение, решението следва да бъде в ущърб на страната, която е имала задължението да докаже въпросния факт (член 346 от португалския Граждански кодекс).

Пълното доказване може да бъде оборено единствено с доказателства, които показват, че фактът, на който се основава пълното доказване, е неверен, без това да засяга другите ограничения, изрично предвидени в закона (член 347 от португалския Граждански кодекс).

Всеки, който се позовава на обичайно, местно или чуждестранно право, носи тежестта за доказване на неговото съществуване и съдържание, но съдът трябва да положи усилия да се снабди със съответната информация служебно (член 348,параграф 1 от португалския Граждански кодекс). Съдът е отговорен и за служебното установяване на фактите, когато трябва да вземе решение въз основа на обичайно, местно или чуждестранно право, на което никоя от страните не се е позовала, или насрещната страна е признала съществуването и съдържанието на правото или не е възразила (член 348,параграф 2 от португалския Граждански кодекс). Ако не е възможно да се определи съдържанието на приложимото право, съдът прилага разпоредбите на португалското общо право (член 348,параграф 3 от португалския Граждански кодекс).

1.2 Съществуват ли правила, които освобождават някои факти от необходимостта да бъдат доказвани? В кои случаи? Възможно ли е да се обори определена правна презумпция чрез представяне на доказателства?

Да, има разпоредби, които освобождават определени факти от необходимостта да бъдат доказани.

Съгласно член 412, параграф 1 от португалския Граждански кодекс не е необходимо да се доказват:

 • добре познати факти, които са общоизвестни;
 • факти, които са служебно известни на съда; когато съдът се позовава на тези факти, към делото трябва да бъдат приложени документни доказателства.

Португалският закон допуска презумпции на базата на заключения, изведени от закона или от съдията от даден известен факт с оглед установяване на неизвестен такъв (член 349 от португалския Граждански кодекс).

Страната, в чиято полза е налице законова презумпция, не следва да доказва презюмирания факт (член 350, параграф 1 от португалския Граждански кодекс).

Законовите презумпции могат да бъдат опровергани с представяне на оборващи доказателства, освен в случаите, когато законът забранява това, т.е. случаите, в които не се допуска представяне на оборващи доказателства (член 350, параграф 2 от португалския Граждански кодекс).

1.3 До каква степен съдът трябва да е убеден в даден факт, за да го използва за обосноваване на решението си?

Доказателствената сила се определя от характера на съответното доказателство.

Автентичните документи имат пълна доказателствена сила по отношение на определени факти и могат да бъдат оспорени единствено чрез представяне на оборващи доказателства (членове 369—372 от португалския Граждански кодекс).

Частните документи имат пълна доказателствена сила, ако ръкописният текст и подписът или само подписът са признати или не са оспорени, освен ако документът не е оспорен като неверен (членове 373—379 от португалския Граждански кодекс).

Съществуват специални разпоредби относно доказателствената сила на записи, писмени документи, бележки, удостоверения, извлечения от удостоверения, заверени копия и фотокопия (членове 380—387 от португалския Граждански кодекс).

Съдът преценява свободно доказателствата, предоставени от вещи лица, доказателствата, събрани при съдебни проверки, и свидетелските показания (членове 389, 391 и 396 от португалския Граждански кодекс).

Законовите презумпции са допустими единствено в случаите и при същите условия, приложими за свидетелските показания (член 351 от португалския Граждански кодекс).

Свободната преценка на доказателствата от страна на съда не обхваща фактите, за чието доказване законът предвижда специални изисквания, нито фактите, които подлежат на доказване единствено чрез документи, или са напълно доказани, било чрез документи, чрез споразумение или чрез признаване от страните (член 607,параграф 5 от португалския Граждански процесуален кодекс).

Съдът трябва да разгледа всички представени доказателства, независимо дали произхождат от страната, която е трябвало да ги представи, без да се засягат разпоредбите, които обявяват декларирането на даден факт за неотносимо, ако не е направено от определена заинтересована страна (член 413 от португалския Граждански процесуален кодекс).

Всяко съмнение относно истинността на даден факт или тежестта на доказване се решава в ущърб на страната, за която фактът се явява изгоден (член 414 от португалския Граждански процесуален кодекс).

2 Събиране на доказателства

2.1 За събирането на доказателства винаги ли е необходимо искане от страна по делото или в някои случаи съдията може да събере доказателства по собствена инициатива?

Португалското право установява т.нар. "принцип на проучването", а именно задължението на съдията да извърши или разпореди служебно извършването на всички действия, необходими за установяване на обективната истина и справедливото решаване на спора по отношение на фактите, които той или тя има законно право да проучи (член 411 от португалския Граждански процесуален кодекс).

Съдията може на всеки етап от производството да призове всяка от страните да се яви лично, за да представи доказателства относно фактите, релевантни към решаването на конкретния спор (член 452, параграф 1 от португалския Граждански процесуален кодекс).

Съдът е длъжен служебно или по искане на някоя от страните да изиска информация, техническа експертиза, планове, снимки, чертежи, веществени доказателства или други документи, необходими за изясняване на обективната истина. Такива искания могат да бъдат отправени към публични органи, страните по спора или трети лица (член 436, параграфи 1 и 2 от португалския Граждански процесуален кодекс).

Съдът, когато сметне това за целесъобразно, по своя инициатива или по искане на някоя от страните, може да проучва обстоятелства или лица. Това трябва да става по начин, който да защитава личната неприкосновеност, семейния живот и човешкото достойнство и да има за цел изясняването на всеки факт, който е от значение за конкретното решение. Съдът може да извърши оглед на място или да разпореди провеждането на възстановка на събитията, ако счете за необходимо (член 490, параграф 1 от португалския Граждански процесуален кодекс).

Когато в хода на производството възникнат основания да се предполага, че лице, което не е призовано като свидетел, знае факти, които са важни за вземането на правилно решение по делото, съдията трябва да разпореди това лице да бъде призовано да представи доказателства в съда (член 526, параграф 1 от португалския Граждански процесуален кодекс).

Съдията може също така по своя инициатива да разпореди назначаването на вещи лица, които да дадат експертно заключение (член 477 от португалския Граждански процесуален кодекс).

Задължението за съдействие от всички лица с оглед установяването на обективната истина е залегнало в член 417 от португалския Граждански процесуален кодекс.

2.2 Какво следва, след като събирането на доказателства по искане на страна по делото бъде допуснато?

Доказателствата обикновено се посочват от страните в техните писмени становища и по-конкретно в исковата молба и съответно в отговора на исковата молба (напр. членове 552 и 572 от португалския Граждански кодекс).

Искането за представяне на доказателства може да бъде изменено по време на предварителното заседание, а списъкът на свидетелите може да бъде променен до 20 дни преди даване ход на делото (член 598 от португалския Граждански процесуален кодекс).

На предварителното заседание или с разпореждане според случая съдът определя кои доказателствени средства са допустими и могат да бъдат ангажирани в производството (членове 591 и 593 от португалския Граждански процесуален кодекс).

По принцип доказателствата се приемат на последното заседание. По изключение обаче съдът може да допусне представянето на доказателства на по-ранен етап от производството (член 419 от португалския Граждански процесуален кодекс).

Освен в случаите, когато съдията изменя хода на съдебното производство съгласно член 604, параграф 3 от португалския Граждански процесуален кодекс, доказателствата се приемат в следния ред:

 • становищата на страните;
 • видео или аудио записи;
 • устни показания на вещите лица;
 • разпит на свидетели.

Ако след приключване на производството съдията прецени, че не разполага с достатъчно данни, той може да възобнови производството, за да изслуша лицата, които желае, или да разпореди представянето на други доказателствени средства (член 607, параграф 1 от португалския Граждански процесуален кодекс).

2.3 В кои случаи съдът може да отхвърли искане на страна по делото за събиране на доказателства?

Доказателствено искане може да бъде отхвърлено, ако е представено извън срока, предвиден в закона за тази цел, или ако доказателствата са недопустими.

По-долу са посочени няколко примера за основания за отхвърляне, изцяло или частично, на доказателствено искане:

 • ако броят на свидетелите надхвърля законоустановения им максимален брой, свидетелите над предвидения максимален брой няма да бъдат допуснати, без да се засяга правото на съдията при извънредни обстоятелства да допусне до разпит свидетели над законоустановения максимален брой (член 511 от португалския Граждански процесуален кодекс);
 • ако страна по делото е посочена като свидетел (член 496 от португалския Граждански процесуален кодекс);
 • ако по време на предварителното заседание на свидетел, съдията установи, че същият не е годен да свидетелства (член 513 от португалския Граждански процесуален кодекс);
 • ако от страната се изисква да свидетелства относно факти, които тя не е в състояние да посочи (член 454 от португалския Граждански процесуален кодекс);
 • в общия случай, ако съдията, упражнявайки правото си на преценка, намери, че въпросните доказателства са неотносими или събирането им ще доведе до забавяне на производството (член 6 от португалския Граждански процесуален кодекс).

Съгласно член 417, параграф 2 от португалския Граждански процесуален кодекс, когато доказателственото средство води до нарушаване на физическата или моралната неприкосновеност на дадено лице, до намеса в неговия личен или семеен живот, жилище, кореспонденция или телекомуникации, или нарушава професионалната тайна, тайната на държавните служители или държавната тайна, лицето, призовано да свидетелства, може да откаже да сътрудничи на съда. Независимо от горното, ако отказът се основава на задължение за спазване на поверителност, съдът може да провери дали отказът е основателен и да освободи лицето от задължението за поверителност.

Следователно, ако от португалски съд бъде поискано представянето на доказателства, които биха могли да доведат до нарушаване на поверителността, съдът в държавата членка по произход трябва да посочи във формуляра на молбата, че желае португалският съд да поеме инициативата за освобождаване от задължението за поверителност.

2.4 Какви са различните видове доказателствени средства?

Съществуват следните доказателствени средства:

a) Презумпции (член 349 от португалския Граждански кодекс);

б) Признания, получени чрез показанията на страна по делото (член 352 от португалския Граждански кодекс);

в) Изявления на страна по делото, които се различават от получените признания (член 466 от португалския Граждански процесуален кодекс);

г) Документи (член 362 от португалския Граждански кодекс и член 423, параграф 1 от португалския Граждански процесуален кодекс. Документалните доказателства включват становищата на адвокатите, юрисконсултите или експертите, които не са част от заключението на вещото лице, назначено от съда (член 426 от португалския Граждански процесуален кодекс);

д) Заключение на вещо лице (член 388 от португалския Граждански кодекс и член 467, параграф 1 от португалския Граждански процесуален кодекс);

е) Съдебни проверки (член 390 от португалския Граждански кодекс и член 490, параграф 1 от португалския Граждански процесуален кодекс). Доказателствата, получени чрез съдебни проверки, включват неквалифицирана съдебна оценка (член 494 от португалския Граждански процесуален кодекс);

ж) Свидетелски показания (член 392 от португалския Граждански кодекс и член 495, параграф 1 от португалския Граждански процесуален кодекс);

з) Представяне на веществени доказателства (член 416, параграф 1 от португалския Граждански процесуален кодекс).

2.5 Какви са начините за снемане на свидетелски показания и различават ли се те от средствата, използвани за снемане на експертни заключения? Какви са правилата във връзка с представянето на писмени доказателства и експертни заключения/становища на вещи лица?

Гражданският процес в Португалия се базира на устното начало и на принципа за непосредствеността. Поради това и като правило по време на съдебното заседание и производството:

 • свидетелите и страните (членове 452, 456, 457, 466, 500, 501, 503, 506, 518 и 520 от португалския Граждански процесуален кодекс) се изслушват лично от председателя на съдебния състав. Ако те живеят извън населеното място, в което се намира съдът, свидетелите и страните се изслушват чрез видео конферентна връзка. В определени случаи (напр. заболяване или изключителни затруднения, възпрепятстващи личното явяване), свидетелите и страните могат да бъдат изслушани по телефона, чрез други средства за пряка комуникация, посочени от съда, или да представят писмени показания, или съдията може да отиде на мястото, където се намират, за да ги разпита. По изключение някои свидетели се ползват с правото да предоставят писмени показания;
 • съдът може да призове назначените вещи лица, за да дадат устни разяснения по време на откритото заседание по делото. Експертите от официални институции също могат да бъдат изслушвани чрез видео конферентна връзка от тяхното работно място (член 486 от португалския Граждански процесуален кодекс);
 • съдията може да извършва оглед на място или да разпореди възстановка на фактите, в който случай съдията може да бъде придружен от специалист, ако счете за необходимо (членове 490 и 492 от португалския Граждански процесуален кодекс);
 • заключителните пледоарии на адвокатите се представят устно пред съдията.

За разлика от тях експертните заключения, документите, становищата и писмените доказателства като цяло, снимките, видеозаписите, звукозаписите и представянето на веществени доказателства се включват предварително в материалите по делото, за да могат да бъдат оспорени и разгледани по време на производството (член 416 от португалския Граждански процесуален кодекс).

Недвижимите или движимите вещи, които не могат да бъдат представени в производството, могат да бъдат разгледани от съда по време на последното заседание или той може да разпореди извършването на експертна или неквалифицирана съдебна оценка (член 416 от португалския Граждански процесуален кодекс).

В случай на спешност или в случай че са налице основания за това, съдията може да разпореди предсрочно представяне на всякакви доказателствени средства (член 419 от португалския Граждански процесуален кодекс).

Когато лицата, които трябва да бъдат изслушани, пребивават в чужбина, те могат да бъдат разпитани преди съдебното заседание чрез съдебна поръчка или, когато са португалски граждани, чрез съдебна поръчка, изпратена до португалското консулство (член 500, буква б) от португалския Граждански процесуален кодекс). Когато доказателствата се събират в чужбина чрез видеоконферентна връзка, те обикновено се събират по време на съдебното производство.

2.6 Има ли доказателствени средства, които се ползват с по-голяма доказателствена сила от други?

Да, доказателствената сила е различна в зависимост от характера на доказателственото средство (вж. отговора на въпрос 1.3).

По-долу са представени някои примери за по-висока доказателствена сила на едни доказателства спрямо други.

Свидетелски показания не се допускат, ако търговското изявление, по закон или съгласно уговорката на страните, трябва да бъде в писмена форма или да бъде установено с писмени доказателства (член 393, параграф 1 от португалския Граждански кодекс).

Свидетелски показания не се допускат и в случаите, когато дадено обстоятелство е напълно доказано чрез документи и други доказателствени средства с пълна доказателствена сила (член 393, параграф 2 от португалския Граждански кодекс).

Свидетелските показания са недопустими, ако се основават на каквито и да било споразумения, които противоречат или допълват съдържанието на автентични или частни документи с пълна доказателствена сила, независимо дали споразуменията са сключени преди, по време на или след съставянето на документа (член 394, параграф 1 от португалския Граждански кодекс).

Писменото признание в съда има пълна доказателствена сила срещу лицето, което го е направило (член 358, параграф 1 от португалския Граждански кодекс).

Извънсъдебно признание под формата на автентичен или частен документ се счита за доказано съгласно правилата относно този тип документи и, ако е адресирано до ответната страна или неин представител, има пълна доказателствена сила (член 358, параграф 2 от португалския Граждански кодекс).

Извънсъдебно признание във форма, различна от документ, не може да се доказва със свидетели в случаите, в които свидетелски показания не се допускат. когато свидетелски показания не се допускат, съдът преценява свободно доказателствената сила на извънсъдебното признание (член 358, параграф 3 от португалския Граждански кодекс).

Устните съдебни признания и извънсъдебните признания, адресирани до трети страни или изразени в завещание, се преценяват свободно от съда (член 358, параграф 4 от португалския Граждански кодекс).

Признанието не се счита за доказателство срещу издателя (член 354 от португалския Граждански кодекс), ако: по закон е обявено за недостатъчно или ако се основава на факти, чието признаване или проверка е забранено от закона; се основава на факти, свързани с неотменими права; признатият факт е невъзможен или очевидно не съществува.

Свидетелските показания относно фиктивно споразумение или сделка не са допустими, когато на тях се позовават извършителите на фиктивното споразумение или сделка (член 394 от португалския Граждански кодекс).

2.7 За доказването на определени факти, задължително ли е използването на определени доказателствени средства?

Да, конкретно в следните случаи:

 • когато законът изисква, като форма на търговско изявление, документ с определени формални реквизити, този документ не може да бъде заменен с друго доказателствено средство или с друг документ, освен ако последният има по-голяма доказателствена сила (член 364, параграф 1 от португалския Граждански кодекс);
 • когато законът поставя конкретни формални изисквания за съществуването или доказването на юридически факт, същите не могат да бъдат отменяни (член 220 от португалския Граждански кодекс).

2.8 По закон свидетелите длъжни ли са да дадат показания?

Всички лица, независимо дали са страни по делото или не, са задължени да съдействат за разкриване на обективната истина. Те трябва да отговарят на въпросите, които им се задават, да се подлагат на необходимите проверки, да предоставят това, което се изисква от тях, и да извършват предвидените действия (член 417, параграф 1 от португалския Граждански процесуален кодекс).

2.9 В кои случаи те могат да откажат да свидетелстват?

Следните лица могат да откажат да дадат показания, освен в производства, насочени към удостоверяване на раждането или смъртта на дете (член 497, параграф 1 от португалския Граждански процесуален кодекс):

 • роднини във възходяща линия по дела с участието на техни низходящи роднини, както и осиновители по дела с участието на осиновени деца, и обратно,
 • свекър/тъст или свекърва/тъща по дело, в което участва техен зет или снаха, и обратното;
 • всеки съпруг или бивш съпруг по дела, по които една от страните е другият съпруг или бивш съпруг,
 • лице, което живее или е живяло в съжителство при условия, сходни с тези на съпрузите, с някоя от страните по делото.

Съдията е длъжен да уведоми горепосочените лица, че могат да откажат да свидетелстват (член 497, параграф 2 от португалския Граждански процесуален кодекс).

Свидетелите, които са обвързани от професионална тайна, тайната на държавните служители и държавната тайна, могат законно да откажат да свидетелстват във връзка с факти, обект на тази тайна (член 497, параграф 3 от португалския Граждански процесуален кодекс).

2.10 Може ли лице, което откаже да свидетелства, да бъде санкционирано или принудено да даде показания?

Отказът от полагане на клетва се третира като отказ от даване на свидетелски показания, като и в двата случая съдът може да наложи глоба на свидетеля (член 417, параграф 2, член 459 и член 513 от португалския Граждански процесуален кодекс).

Ако свидетел не се яви по делото без основателна причина, съдът може да му наложи глоба или да разпореди свидетелят да бъде доведен принудително (член 508, параграф 4 от португалския Граждански процесуален кодекс).

Даването на неверни свидетелски показания е престъпление (член 360 от португалския Наказателен кодекс).

2.11 Има ли категории лица, от които не може да бъдат снети показания?

Лица, които не са психически годни да свидетелстват за фактите, които подлежат на доказване, не могат да бъдат свидетели (член 495 от португалския Граждански процесуален кодекс). Съдията следва да прецени пригодността на призованите лица да дават показания като свидетели.

Лицата, които дават показания като страни по делото, не могат да бъдат свидетели по същото (член 496 от португалския Граждански процесуален кодекс).

Правоспособни лица, възрастни с придружител, лица, полагащи грижи за дете, юридически лица и търговски дружества могат да дават показания като страни по делото, в съответствие с член 453 от португалския Граждански процесуален кодекс.

2.12 Каква е ролята на съдията и страните при разпита на свидетел? При какви обстоятелства свидетел може да бъде разпитан чрез използването на видеоконферентна връзка или други технически средства?

Свидетелите дават показания на последното заседание по делото лично или чрез видео конференция (член 500 от португалския Граждански процесуален кодекс), освен в следните случаи:

 • когато доказателствата са събрани на по-ранен етап (това може да се направи, когато има основателни опасения, че може да е невъзможно или много трудно да се съберат свидетелски показания от дадено лице);
 • доказателствата са събрани чрез съдебна поръчка, изпратена до португалска консулска служба;
 • доказателствата са събрани в дома на лице или седалището на служба (право, предоставено на Президента на Републиката и чуждестранните дипломатически служители при условия на реципрочност);
 • за лицето е невъзможно да се яви в съда;
 • използвано е правото за даване на писмени свидетелски показания.

Свидетелят трябва да даде точни показания, като посочи причините и обстоятелствата, които обосновават знанието му за фактите; причините за знанието относно фактите трябва, доколкото е възможно, да бъдат изложени подробно и добре обосновани (член 516, параграф 1 от португалския Граждански процесуален кодекс).

Разпитът се води от адвоката на страната, която е призовала свидетеля. Адвокатът на другата страна може да задава въпроси на свидетеля относно фактите, които са засегнати в показанията, с оглед на допълване или изясняване на показанията (член 516, параграф 2 от португалския Граждански процесуален кодекс).

Съдията трябва да попречи на адвокатите да бъдат неучтиви към свидетелите и да поставят въпроси или да излагат съображения, които са неотносими, преднамерени, подвеждащи или злонамерени. (член 516, параграф 3 от португалския Граждански процесуален кодекс).

Разпитът на свидетелите се извършва от процесуалните представители на страните, без да се засяга правото на съдията да изисква информация или да задава въпроси, каквито намери за необходимо с оглед установяване на обективната истина (член 516, параграф 4 от португалския Граждански процесуален кодекс).

Съдията води разпита, когато е необходимо да се гарантира спокойствието на свидетеля или за да се прекрати неуместен кръстосан разпит (член 516, параграф 5 от португалския Граждански процесуален кодекс).

Преди свидетелят да отговори на поставените му въпроси, той може да се запознае с материалите по делото, да поиска да му бъдат показани определени документи, които са част от материалите по делото, или да представи документи, целящи да потвърдят показанията му; в преписката по делото се получават и прилагат единствено документи, които съответната страна не е могла да представи (член 516, параграф 6 от португалския Граждански процесуален кодекс).

3 Преценка на доказателствата

3.1 Набавянето на доказателства по незаконосъобразен начин от страна по делото ограничава ли съда да ги вземе предвид при постановяването на решение?

Да, конкретно в случаите, предвидени в следните разпоредби на португалския Граждански процесуален кодекс:

 • член 421 — ограничения в извънпроцесуалната сила на доказателствата
 • членове 444, 446 и 451 — възражения срещу документи, оспорване на автентичността на документи и верността на съдебни актове
 • член 464 — обявяване на признание за невалидно
 • член 490 — нарушаване на право на неприкосновеност на личния живот, семейния живот и човешко достойнство
 • член 514 — оспорване на свидетелските показания на същите основания, на които показанията трябва да бъдат оспорени от съдията.

3.2 Показанията на страна по делото смятат ли се за доказателство?

Да, признанието, с което страната признава факт, който е в нейна вреда и е в полза на насрещната страна, се получава чрез показанията на страната (член 352 от португалския Граждански кодекс и член 452 от португалския Граждански процесуален кодекс).

Същото се отнася и за изявленията, които страните са поискали от дадена страна до началото на пледоариите на първа инстанция, относно факти, в които те са участвали лично или които са им пряко известни (член 466, параграф 1 от португалския Граждански процесуален кодекс).

Съдът преценява свободно изявленията на страните, освен когато те съдържат признание (член 466, параграф 3 от португалския Граждански процесуален кодекс).

В тази връзка вж. отговора на въпрос 2.6

Връзки по темата

Португалски Граждански кодекс

Португалски Граждански процесуален кодекс

Последна актуализация: 22/11/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.