Събиране на доказателства

Ако започвате съдебно производство, обикновено е от съществено значение да представите пред съда доказателства в подкрепа на иска си.

Моля, изберете знамето на съответната държава, за да получите подробна информация, отнасяща се до нея.

Събирането на доказателства в гражданските производства не е ограничено в рамките на територията на дадена държава членка. Понякога може да е необходимо да бъдат събрани доказателства в държава членка, различна от тази, в която пребивавате. Например, може да се наложи да бъдат изслушани свидетели или вещи лица в други държави членки или съдът да трябва да посети място на произшествие в друга държава членка. По отношение на трансграничното събиране на доказателства в рамките на Европейския съюз съдебното сътрудничество между съдилищата на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела се урежда от Регламент (ЕС) 2020/1783 от 25 ноември 2020 г., който замени Регламент (ЕО) № 1206/2001 от 28 май 2001 г., считано от 1 юли 2022 г.

Децентрализираната информационна система обаче, като задължително средство за комуникация, което трябва да се използва за предаване и получаване на искания, формуляри и други съобщения, ще започне да се прилага едва от 1 май 2025 г. (първия ден на месеца, следващ изтичането на срока от три години след датата на влизане в сила на акта за изпълнение, посочен в член 25 (за повече подробности вж. член 35 от Регламент (ЕС) 2020/1783).

Връзки по темата

Събиране на доказателства — уведомления от държавите членки и инструмент за търсене, който спомага за намиране на компетентния(те) съд(илища)/орган(и)

Събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка

Практическо ръководство за прилагането на Регламента относно събирането на доказателства от 2001 г.  PDF (74 Kb) en

Практическо ръководство за използване на видеоконференция за събирането на доказателства по граждански и търговски дела  PDF (534 Kb) bg

Последна актуализация: 03/04/2024

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.