Διεξαγωγή αποδείξεων

Αν κινήσετε ένδικη διαδικασία, συνήθως είναι πολύ σημαντικό να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία στο δικαστήριο προκειμένου να αποδείξετε την αξίωσή σας.

Επιλέξτε τη σημαία της αντίστοιχης χώρας για να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες για τη χώρα αυτή.

Η διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές υποθέσεις δεν περιορίζεται στα σύνορα ενός κράτους μέλους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρειάζεται διεξαγωγή αποδείξεων σε κράτος μέλος άλλο από αυτό στο οποίο κατοικείτε. Για παράδειγμα, μπορεί να χρειαστεί να εξεταστούν μάρτυρες ή πραγματογνώμονες σε άλλα κράτη μέλη ή το δικαστήριο μπορεί να χρειαστεί να διενεργήσει αυτοψία σε τόπο που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος. Όσον αφορά τη διασυνοριακή διεξαγωγή αποδείξεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δικαστική συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις ρυθμίζεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1783 της 25ης Νοεμβρίου 2020, ο οποίος αντικατέστησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 της 28ης Μαΐου 2001 από την 1η Ιουλίου 2022.

Ωστόσο, το αποκεντρωμένο σύστημα ΤΠ ως μέσο επικοινωνίας που πρέπει να χρησιμοποιείται υποχρεωτικά για τη διαβίβαση και την παραλαβή αιτημάτων, εντύπων και άλλων κοινοποιήσεων θα τεθεί σε εφαρμογή μόνο από την 1η Μαΐου 2025 [πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της περιόδου των τριών ετών μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται στο άρθρο 25 (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1783)].

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διεξαγωγή αποδείξεων — κοινοποιήσεις των κρατών μελών και ένα εργαλείο αναζήτησης για τον εντοπισμό των αρμόδιων δικαστηρίων/αρχών

Διεξαγωγή αποδείξεων με βιντεοδιάσκεψη

Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού του 2001 για τη διεξαγωγή αποδείξεων  PDF (74 Kb) en

Πρακτικός οδηγός για τη χρήση βιντεοδιάσκεψης για τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις  PDF (724 Kb) en

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/04/2024

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.