Tõendite kogumine

Kui Te algatate kohtumenetluse, on tähtis esitada kohtule tõendeid oma nõude toetuseks.

Üksikasjaliku teabe saamiseks konkreetse riigi kohta klõpsake selle riigi lipul.

Tsiviilmenetluses tõendite kogumisel ei ole liikmesriigi riigipiir takistuseks. Mõnikord võib osutuda vajalikuks koguda tõendeid muus liikmesriigis kui Teie elukohariik. Näiteks võib osutuda vajalikuks kuulata tunnistajaid või eksperte üle muus liikmesriigis või kohtul võib olla vaja külastada sündmuskohta muus liikmesriigis. Euroopa Liidus reguleeritakse piiriülese tõendite kogumise valdkonnas liikmesriikide kohtute vahelist õigusalast koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades 25. novembri 2020. aasta määrusega (EL) 2020/1783, millega asendatakse alates 1. juulist 2022 nõukogu 28. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1206/2001.

Detsentraliseeritud IT-süsteemi kui kohustuslikku sidevahendit, mida kasutatakse taotluste, vormide ja muu teabevahetuse edastamiseks ja vastuvõtmiseks, hakatakse siiski kohaldama alles 1. maist 2025 (selle kuu esimene päev, mis järgneb kolme aasta möödumisele artiklis 25 osutatud rakendusakti jõustumise kuupäevast (üksikasjalikum teave on esitatud määruse (EL) 2020/1783 artiklis 35).

Seotud lingid

Tõendite kogumine – liikmesriikide teatised ja otsimootor pädeva(te) kohtu(te) / asutus(t)e väljaselgitamiseks

Tõendite kogumine videokonverentsi vahendusel

„Praktiline juhend tõendite kogumist käsitleva 2001. aasta määruse kohaldamiseks  PDF (74 Kb) en

„Praktiline juhend videokonverentside kasutamiseks, et koguda tõendeid tsiviil- ja kaubandusasjades“  PDF (724 Kb) en

Viimati uuendatud: 03/04/2024

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.