Pierādījumu iegūšana

Lai pierādītu prasības pamatotību, ierosinot tiesvedību, parasti ir ļoti svarīgi sniegt pierādījumus tiesai.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrēto valsti, uzklikšķiniet uz šīs valsts karoga.

Pierādījumu iegūšana civilajā tiesvedībā neapstājas pie dalībvalstu robežām. Reizēm var būt nepieciešams iegūt pierādījumus dalībvalstī, kas nav jūsu dzīvesvietas valsts. Piemēram, var būt nepieciešams uzklausīt lieciniekus vai ekspertus citās dalībvalstīs vai tiesai, iespējams, nepieciešams apmeklēt notikuma vietu, kas atrodas citā dalībvalstī. Attiecībā uz pārrobežu pierādījumu iegūšanu Eiropas Savienībā tiesu iestāžu sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās reglamentē 2020. gada 25. novembra Regula (ES) 2020/1783, ar kuru no 2022. gada 1. jūlija tika aizstāta 2001. gada 28. maija Regula (EK) Nr. 1206/2001.

Tomēr decentralizēto IT sistēmu kā obligātu saziņas līdzekļu izmantošana pieprasījumu, veidlapu un citu paziņojumu nosūtīšanai un saņemšanai tiks uzsākta tikai no 2025. gada 1. maija (tā mēneša pirmā diena, kurš seko trīs gadu laikposmam pēc 25. pantā minētā īstenošanas akta spēkā stāšanās dienas (papildu informāciju skatīt Regulas (ES) 2020/1783 35. pantā)).

Noderīgas saites

Pierādījumu iegūšana – dalībvalstu paziņojumi un meklēšanas rīks kompetentās tiesas/iestādes noskaidrošanai

Pierādījumu iegūšana videokonferencē

Praktiskā rokasgrāmata 2001. gada regulas par pierādījumu iegūšanu piemērošanai  PDF (74 Kb) en

Praktiskā rokasgrāmata par videokonferenču izmantošanu pierādījumu iegūšanai civillietās un komerclietās  PDF (724 Kb) en

Lapa atjaunināta: 03/04/2024

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.